YKS Fen Bilimleri Soruları 3 ( 2012 YGS - Fizik)

 • 1) Bir araştırmacı, yapacağı deneysel çalışmanın değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduruyor.
  Bu tabloya göre, araştırmacının hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A) Cisimlerin kütleleri artarsa hacimleri de artar.
  B) Cisimlerin kütleleri artarsa yüzey alanları da artar.
  C) Cisimlerin kütleleri artarsa yere düşme süreleri de artar.
  D) Cisimlerin yüzey alanları artarsa hava sürtünmesi de artar.
  E) Cisimlerin yüzey alanları artarsa yere düşme süreleri de artar.
 • 2) Aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangilerinin yapı taşı benzerdir?
  A) Glikojen – Kolesterol
  B) Glikojen – Nişasta
  C) İnsülin – Kolesterol
  D) İnsülin – Glikojen
  E) İnsülin – Nişasta
 • 3)

  Eşit kollu bir terazi, sol kefesine K ve L, sağ kefesine de M ve N cisimleri konduğunda Şekil I’deki konumda; sol kefesine K ve M, sağ kefesine de L ve N cisimleri konduğunda Şekil II’deki konumda hareketsiz kalıyor.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

  A) L’nin kütlesi M’ninkinden büyüktür.

  B) L’nin kütlesi N’ninkinden büyüktür.

  C) K’nin kütlesi L’ninkinden büyüktür.

  D) K’nin kütlesi M’ninkinden büyüktür.

  E) K’nin kütlesi N’ninkinden büyüktür.

 • 4)


  Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa K ve L cisimleri şekildeki gibi asıldığında yatay denge sağlanıyor.

  K ile L’nin yerleri değiştirildiğinde L’nin altına, L’ye özdeş kaç cisim daha asılırsa yatay denge sağlanır?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5

 • 5)

 • 6)

  Eşit kütleli K, L cisimleri bir makara düzeneğinde Şekil I’ deki konumda hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyor.

  Bu cisimler Şekil II’deki konuma geldiklerinde

  I. K’nin yere göre potansiyel enerjisi L’ninkine eşittir.

  II. K’nin kinetik enerjisi L’ninkine eşittir.

  III. K’nin ivmesi L’ninkine eşittir.

  yargılarından hangileri doğru olur? (Sürtünmeler ve makaraların kütleleri önemsizdir.)

  A) Yalnız I

  B) I ve II

  C) Yalnız II

  D) Yalnız III

  E) I ve III

 • 7)

  Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde V hacminde su vardır. Bu suyun kabın K noktasına yaptığı basınç P’dir.

  Bu kabın içine, hacmi V / 2, özkütlesi 1 / 2 g/m3 olan bir plastik bilye konduğunda suyun, kabın K noktasına yaptığı basınç kaç P olur?

  A) 1

  B) 5 / 4

  C) 4 / 3

  D) 3 / 2

  E) 2

 • 8)

 • 9)

  T sıcaklığındaki X ve Y metal küreleri aynı sıcaklıktaki H metal halkasından geçemiyor. X küresi halka ile beraber ısıtılınca, Y küresi de halka ile beraber soğutulunca halkadan geçebiliyor.

 • 10)

 • 11)

  Gözü ile ayakkabısı arasındaki uzaklık 6h olan bir adam, basamakları arasındaki yükseklik h olan şekildeki merdivenden çıkmaya başlıyor.

  Bu adam, merdivenin K, L, M, N, P basamaklarından hangisine çıktığında ayakkabısının düzlem aynadaki görüntüsünü ilk kez görebilir?

  (Göz ile ayakkabının aynı düşey doğrultuda olduğu varsayılacak ve ayakkabının yüksekliği önemsenmeyecektir. Merdiven saydam bir maddeden yapılmıştır.)

  A) K

  B) L

  C) M

  D) N

  E) P

 • 12)

 • 13)

  Özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devre sinde K anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verebilir? (Üretecin içdirenci önemsizdir.)

  A) 2

  B) 3

  C) 4

  D) 5

  E) 6

 • 14)

  Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının, tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) J (joule)

  B)C (coulomb)

  C) kW (kilowatt)

  D) kWh (kilowattsaat)

  E) (ohm)

 • 15)

  Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor.

  Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? (Yerin manyetik alanı önemsizdir.)

  A) Yalnız X

  B) Yalnız Y

  C) Yalnız Z

  D) X ve Y

  E) Y ve Z

 • 16)

  18. yüzyılda yaşayan ünlü bilim insanı Antoine Lavoisier yaptığı bir deneyde, bir miktar kalay metalini içi hava dolu bir cam balona koyup ağzını kapatarak tartmıştır. Cam balonun ağzını açmadan ısıttığında balonda beyaz bir toz oluştuğunu gözlemiştir. Bu cam balonu tekrar tarttığında başlangıçtaki ağırlığın değişmediğini görmüştür.

  Lavoisier yaptığı bu deneyle, kimyadaki hangi kanunu bulmuştur?

  A) Sabit oranlar

  B) Katlı oranlar

  C) Birleşen hacim oranları

  D) Kütlenin korunumu

  E) Avogadro

 • 17)

  18 nötronu ve 17 protonu olan bir X taneciğinin katman elektron dizilimi sırasıyla 2, 8, 8 şeklindedir.

  Bu X taneciğinin verilen katman elektron dizilimine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) 17 elektronu vardır.

  B) Negatif yüklüdür.

  C) Katyondur.

  D) Elektron vermiştir.

  E) 2. ve 3. katmanlarında toplam 10 elektronu vardır.

 • 18)

  IIA grubu elementi olan kalsiyumun HCO3iyonuyla yaptığı bileşikteki toplam atom sayısı kaçtır?

  A) 5

  B) 7

  C) 9

  D) 11

  E) 12

 • 19)

  Saf bir maddenin,

  * katı hâlde elektriği iletmediği,

  * sudaki çözeltisinin elektriği ilettiği,

  * yüksek erime sıcaklığına sahip olduğu

  bilinmektedir.

  Bu maddeyle ilgili,

  I. İyonik yapıda bir bileşiktir.

  II. Kovalent bağlı bir bileşiktir.

  III. Ağ örgülü yapıda bir bileşiktir.

  IV. Metalik bir katıdır.

  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) II ve III

  E) III ve IV

 • 20)

Yorum Yap
Gönder