LGS Fen Bilimleri Soruları 15 (2013 Teog 1.Dönem Fen Bilimleri Soruları)

 • 1) Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir.

  Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur.
  Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir malzeme taşıyacaktır.
  Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını sağlar? (Kollardaki bölmeler eşit olup kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)
  A) K kolunun kısaltılması
  B) L kolunun kısaltılması
  C) Kule yüksekliğinin artırılması
  D) K kolundaki ağırlığın azaltılması
 • 2)

  Öğrenciler, sınıftaki bir deneyde yaptıkları uygulamaları aşağıdaki gibi yazmışlardır.

  Buna göre, bu deney aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek için yapılmıştır?

  A) Karbon dioksitin tüm canlılar için öneminin tespiti

  B) Solunum için kullanılan gazın varlığının tespiti

  C) Oksijenli solunumda hangi maddenin parçalandığının tespiti

  D) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan gazın tespiti

 • 3)

  Ülkemizin dört farklı bölgesinde kullanılan şehir sularındaki Ca2+ iyonu miktarları tabloda verilmiştir.


  Tabloya göre, bu sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) I. bölgedeki su en yumuşaktır.

  B) II ve III. bölgedeki su aynı sertliktedir.

  C) Sabun, IV. bölgedeki suda en çok köpürür.

  D) III. bölgedeki su buharlaştırıldığında geriye kalan katı en fazladır.

 • 4)

  Hemofili, X kromozomu üzerindeki çekinik gen ile taşınan bir hastalıktır. Erkek birey X kromozomunda, dişi birey ise her iki X kromozomunda bu hastalık ile ilgili geni taşırsa hemofili ortaya çıkar.


  Şekildeki soy ağacında bu hastalığın görüldüğü bireyler verilmiştir. Bu soy ağacına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Annede çekinik gen yoktur.

  B) Babada çekinik gen yoktur.

  C) 3. çocuk, bu hastalığa yol açan geni taşımaz.

  D) Bu hastalığa yol açan gen, 4. çocuğa sadece anneden geçmiştir.

 • 5)

  Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir.

  Anlatılan bu evreden önceki ve sonraki evreler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • 6)


  Öğretmen: “Yukarıda resimleri verilen Meral Hanım ve Murat Bey’in yapılan genetik incelemeler sonucunda, kesinlikle sarı saçlı çocuklarının olamayacağı anlaşılmıştır. Bu durumu nasıl açıklarsınız?”

  Öğrencilerin bu durumla ilgili olarak yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?(Siyah saç baskın (A), sarı saç çekinik (a) genle kontrol edilmektedir.)

  A) Meral Hanım aa, Murat Bey AA genotiplidir.

  B) Meral Hanım Aa, Murat Bey aa genotiplidir.

  C) Meral Hanım ve Murat Bey Aa genotiplidir.

  D) Meral Hanım aa, Murat Bey Aa genotiplidir.

 • 7)

  Bir hayvan türüne ait olan yukarıdaki şemaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Mayoz bölünme ile oluşan üreme hücrelerinin genetik yapısı birbirinin aynıdır.

  B) Zigot, uzun süre devam eden mitoz bölünmeler sonucu oluşur.

  C) Yavru bireyin genetik yapısı, ana ve babasından farklıdır.

  D) Bu hayvan türü, mitoz bölünme yoluyla çoğalmaktadır.

 • 8)

 • 9)

  Mutasyon, DNA’daki baz diziliminde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucu meydana gelen değişimlerdir.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucunda ortaya çıkmış olabilir?

  A) Arı ve karıncaların beslenme şartları değiştiğinde vücut şekilleri ve davranışlarının değişmesi

  B) Çuha çiçeği bitkisinin farklı sıcaklıklarda yetiştirildiğinde farklı renkte çiçek oluşturması

  C) Tek yumurta ikizlerinin farklı kilo ve boya sahip olabilmesi

  D) Radyasyona maruz kalan annenin altı parmaklı bir çocuk dünyaya getirmesi

 • 10)

  Su kenarlarında yaşayan bazı kuş türlerinde, gaga ve bacakların uzun olduğu gözlenmiştir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Su kenarında yaşamaya uyum sağlamış bütün canlı türlerinde, dış görünüş birbirine benzer.

  B) Aynı yaşam ortamına uyum sağlayan farklı canlı türlerinde, benzer adaptasyonlar gelişebilir.

  C) Aynı yaşam ortamına uyum sağlayan farklı canlı türlerinde, kromozom sayıları aynıdır.

  D) Vücut şekli birbirine benzeyen farklı canlı türlerinin genetik yapısı birbirinin aynıdır

 • 11)

  “Canlılar hayatta kalabilmek için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olabilir. Bu mücadelede ........................... .” 

  Verilen ifade hangi şekilde devam ederse “Doğal seçilim” açıklanmış olur?

  A) genleri mutasyona uğramış tüm canlı türleri, her zaman daha başarılı olup yaşamaya devam eder.

  B) her canlı türü, her ortama uyum sağlayarak yaşamaya devam eder.

  C) ortama uyum sağlayan canlı türleri nesillerini devam ettirir.

  D) farklı besinlerle beslenen tüm canlı türleri, her zaman başarısız olur.

 • 12)

  Mehmet, bir kutunun ağırlığını şekildeki gibi önce suda daha sonra havada ölçüyor.

 • 13)

  Ali, evdeki bazı cisimleri dinamometre ile önce havada daha sonra tamamen suya daldırarak tartıyor. Sonuçları aşağıdaki gibi tabloya kaydediyor.

  Buna göre Ali, yaptığı tartımları tabloya kaydederken hangi cisimlerin tartımlarını kesinlikle yanlış kaydetmiştir?

  A) Yalnız anahtar

  B) Anahtar ve cam bardak

  C) Cam bardak ve metal kutu

  D) Anahtar ve metal kutu

 • 14)

  Öğretmen, sınıfta bir taşın ağırlığını önce I. durumdaki gibi havada P1, sonra II. durumdaki gibi suyun içinde P2 olarak ölçüyor. Dinamometredeki değerleri P1>P2 olarak sıralıyor.

  Yalnızca bu ölçümlerden faydalanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Taşa etki eden yeni bir kuvvet olmadığı için ölçümler aynı olmalıydı. Ölçümde hata yapılmıştır.

  B) Sıvının yoğunluğu (öz kütlesi) kaldırma kuvvetini azaltmıştır.

  C) II. durumda kaldırma kuvvetinin azalmasından dolayı dinamometredeki değer azalmıştır.

  D) Taşın sıvı içerisinde ağırlığı daha az görülmüştür.

 • 15)

  Murat, bir cismi şekildeki Y sıvısında tartıyor.

  Buna göre, cisme etki eden kaldırma kuvvetinin yönü şekilde verilen yönlerden hangisidir?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) IV

 • 16)

 • 17)

  Ahmet, dinamometre ucuna bağlanmış bir cismi su içerisine şekildeki gibi daldırıyor.

 • 18)

  Dila Öğretmen, sıvıda çözünmeyen bir A cismini dinamometre yardımıyla X sıvısında tartıyor ve dinamometrenin 0 (sıfır) değerini gösterdiğini görüyor. Aynı cismi Y sıvısında aynı şekilde batırıp tarttığında dinamometrenin sıfırdan farklı değeri gösterdiğini gözlemliyor.

  Buna göre, sıvıların yoğunluğu veya sıvıların cisme uyguladıkları kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Y sıvısının yoğunluğu, X sıvısının yoğunluğundan büyüktür.

  B) X sıvısının kaldırma kuvveti, Y sıvısının kaldırma kuvvetinden büyüktür.

  C) X ve Y sıvısı aynı kaba konulursa, X sıvısı üst tarafta yer alır.

  D) X sıvısında tartılan cisim serbest bırakılırsa cisim batar.

 • 19)

  Şekildeki tabloda sıvılarda erimeyen, içi dolu X, Y ve Z cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

  Buna göre, bu cisimler yoğunluğu 0,8 g/cm3 olan sıvı içerisine bırakıldıklarında yüzme, batma ve askıda kalma durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) X batar, Y yüzer, Z askıda kalır.

  B) X yüzer, Y askıda kalır, Z batar.

  C) X yüzer, Y batar, Z askıda kalır.

  D) X batar, Y askıda kalır, Z yüzer.

 • 20)

  Eşit bölmelendirilmiş bir cisim farklı sıvılara bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır.

Yorum Yap
Gönder