LGS İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 14 (2013 TEOG MAZERET 2.Dönem İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları)

 • 1)

  “Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.” ATATÜRK

  Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

  A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının

  B) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının

  C) Kuvayımilliye hareketinin başlamasının

  D) Düzenli ordunun kurulmasının

 • 2)

  Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne e Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

  Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) İtalyanların saldırgan bir tutum izlediğine

  B) Mustafa Kemal ve arkadaşlarının teşkilatçıolduğuna

  C) Osmanlı’nın askeri gücünün yetersizliğine

  D) Derne ve Tobruk’taki savaşlardan sonra İtalyanların sömürgecilikten vazgeçtiğine

 • 3)

  Mustafa Kemal, Sofya askerî ataşeliği sırasında;

  • bölgede kalan Türkleri ziyaret ederek onlarla yakın ilişkiler kurmuş,

  • Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmıştır.

  Mustafa Kemal’in, bu faaliyetleri gerçekleştirmesinde;

  I- millet sevgisi

  II- görev bilinci

  III- yaratıcı düşüncesi

  özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnız I       B) I ve II

  C) I ve III         D) II ve III

 • 4)

  “Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvençtir.”

  ATATÜRK

  Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin uygulama sonuçlarına dayanarak söylemiş olabilir?

  A) 1921 Anayasası’nın

  B) Takrir-i Sükun Yasası’nın

  C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun

  D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin

 • 5)

  “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.”

  Misakımillî kararlarından olan bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

  A) Ülkemizde yaşayan azınlıklara istedikleri hakları vermek

  B) Millî ve ekonomik kalkınmamızı engelleyen ayrıcalıkları kaldırmak

  C) Vatanın sınırlarını çizerek bütünlüğünü sağlamak

  D) Sınırlarımız dışındaki Müslümanların haklarını korumak

 • 6)

  MADDE 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine (BMM) karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.

  MADDE 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

  Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

  A) Yargılamayı hızlandırmak

  B) İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak

  C) Millî Mücadele’ye karşı çıkanları yargılamak

  D) BMM’ye karşı olumsuz hareketleri önlemek

 • 7)

  Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında Mecliste yaptığı bir konuşmada; “Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa, hiçbir varlık gösteremez.” demiştir.

  Millî Mücadele Dönemi’nde, TBMM’nin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangilerinin, Atatürk’ün bu sözüne dayanılarak gerçekleştirildiği söylenebilir?

  A) Düzenli ordunun kurulması –Temsil Heyetinin oluşturulması

  B) Kuvayımilliyenin kaldırılması – Düzenli ordunun kurulması

  C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabulü İstiklal Mahkemelerinin kurulması

  D) Temsil Heyetinin oluşturulması – Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü

 • 8)

  Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması, Büyük Millet  eclisinin (BMM) imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış; hatta Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir.

  Bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması’yla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmiştir.

  B) BMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır.

  C) Ermenileri, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki isteklerinden vazgeçirmiştir.

  D) Ermenilerin BMM’yi resmen tanımalarını sağlamıştır

 • 9)

  Millî varlığa düşman cemiyetlerden bazıları, ülkenin kurtuluşunun Osmanlı Hükûmetinin vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğini, bir kısmı da yabancı ve güçlü bir devletin himayesine girmekle sağlanabileceğini savunuyorlardı.

  Yalnızca bu bilgiden, millî varlığa düşman cemiyetlerin;

  I- Manda ve himayeyi savundukları

  II- Millî Mücadele’ye karşı oldukları

  III- İstanbul Hükûmetine ve padişaha bağlı kaldıkları

  IV- İtilaf Devletleri tarafından desteklendikleri

  özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

  A) I ve III         B) I, II ve III

  C) I, II ve IV     D) I, III ve IV

 • 10)

  İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’nda TBMM Hükûmetine sunduğu tekliflere göre; 

  • Yunanlılarca işgal edilen İzmir ili Türklere geri verilecek, ancak şehirde Yunan kuvveti bulunacak,

  • Milletler Cemiyeti, İzmir’i yönetmesi için Hristiyan bir vali tayin edecekti.

  İtilaf Devletleri’nin bu teklifleri, TBMM Hükûmeti tarafından kabul edilmemiştir. 

  TBMM Hükûmeti bu teklifleri, aşağıdakilerden hangisine aykırı bulduğu için kabul etmemiştir?

  A) Eşitliğe             B) Çağdaşlığa

  C) Bağımsızlığa    D) Demokrasiye

 • 11)

  İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre;

  • Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek,

  • İstanbul ve Boğazlar, Türk mülki idaresine teslim olunacaktır.

  Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;

  I- Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını tamamlamıştır.

  II- esas barışın şartlarını belirlemiştir.

  III- İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükûmetinin varlığını tanımasını sağlamıştır.

  yorumlarından hangileri yapılabilir?

  A) I ve II         B) I ve III

  C) II ve III       D) I, II ve III

 • 12)

  I- “Millet, millî hâkimiyeti ve Türk milliyetçiliğini esas kabul etmiştir.”

  II- “Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle, anlayışıyla medeni olduğunu ispat etmek ve göstermek zorundadır.”

  III- “Teşkilatımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.”

  IV- “Dünyada herşey için; medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”

  Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki görüşlerinden hangileri kişisel egemenliğe karşı olduğunun kanıtı olabilir?

  A) I ve II         B) I ve III

  C) III ve IV     D) I, II ve IV

 • 13)

  Öğretimin birleştirilmesini sağlamak için dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Bey; “Bir devletin irfan ve genel maarif siyasetinde, milletin fikir ve his itibarıyla birliğini sağlamak için öğretimin birleştirilmesi en doğru, en ilmî ve en asri, her yerde faydaları ve iyiliği görülmüş bir umdedir (ilkedir).” ifadelerinin bulunduğu bir kanun teklifini Meclise sunmuştur.

  Bu teklife göre kanunun kabulünün gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnanç birliğini kurmak

  B) Karma eğitimi sağlamak

  C) Okuma yazma oranını artırmak

  D) Düşünce ve duygu birliğini gerçekleştirmek

 • 14)

  Yıl 1925’tir. Askerlik çağı gelmiş olan gençlerin askere alma işlemleri yapılacaktır. Askerlik şubesine gelen gençler, işlemleri yapılmak üzere sırayla çağrılmaya başlanır. “Ahmet oğlu Ali!” diye bir çağrı yapılınca iki genç birden görevlinin karşısına çıkarlar.

  Görevli kişi;

  ‒ Evladım, ben bir kişi çağırdım. Niçin iki kişi birden geldiniz?

  Gençlerden biri;

  ‒ Efendim, çağırdığınız kişi benim, der.

  Öbür genç de;

  ‒ Efendim, ben de Ahmet oğlu Ali’yim, diyerek cevap verir.

  Paragrafta anlatılan durum, aşağıdaki kanunlardan hangisinin çıkarılma gerekçelerinden biri olabilir?

  A) Soyadı Kanunu’nun

  B) Kabotaj Kanunu’nun

  C) Türk Medenî Kanunu’nun

  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

 • 15)

  Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilip yürürlüğe konulan Kabotaj Kanunu’yla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

  Buna göre Kabotaj Kanunu’yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdakilerden hangisini benimsemiş olamaz?

  A) Millet egemenliğini

  B) Millî ekonomi politikasını

  C) Egemen devlet anlayışını

  D) Bağımsız devlet siyasetini

 • 16)

  “Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır.” ATATÜRK

  Atatürk bu sözüyle, yönetim anlayışında önem verdiği millî güç unsurlarından hangisini vurgulamıştır?

  A) Askeri gücü           B) Siyasi gücü

  C) Ekonomik gücü     D) Sosyokültürel gücü

 • 17)

  Nutuk; gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı’nı ve sonrasındaki gelişmeleri anlatmak için, 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayıp 1927’ye kadar gerçekleşen olayları anlatan ve tarihe kaynaklık eden bir eserdir.

  Verilen bu bilgiden Nutuk ile ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Yazarına     B) Amacına

  C) İçeriğine     D) Tarihsel değerine

 • 18)

  “Atatürkçülüğün özü, kültürel değerler ve geleneklerine bağlı ama bir o kadar da her türlü yeniliğe son derece açık bireyler yetiştirmektir.” diyen bir öğrenci, bu fikrini, aşağıdaki Atatürkçülük ilkelerinden hangilerine dayanarak söylemiş olabilir?

  A) Laiklik – Devletçilik

  B) Halkçılık – İnkılapçılık

  C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik

  D) Milliyetçilik – İnkılapçılık

 • 19)

  Bekir Bey’in yukarıdaki konuşması ülkemizde, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığına kanıttır?

  A) Cumhuriyetçiliğin     B) Milliyetçiliğin

  C) Halkçılığın                 D) Laikliğin

 • 20)

  Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal bu ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda inkılaplar yapmıştır.

  Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak özelliği vurgulanmıştır?

  A) Evrensellik             B) Barışçılık

  C) Uygulanabilirlik     D) Bilimsellik

Yorum Yap
Gönder