LGS Fen Bilimleri Soruları 14 (2013 Teog MAZERET 2.Dönem Fen Bilimleri Soruları)

 • 1) Hücrelerde besinler parçalanarak enerji elde edilir.
  Bu olay
  I. Bir hücreli canlılar
  II. Hayvanlar
  III. Bitkiler
  gruplarından hangilerinde gerçekleştirilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III.
 • 2) Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile o bölgedeki sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.

  İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu düşünüyor. Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor.
  İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir?
  A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini
  B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını
  C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını
  D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini
 • 3)

  Şekilde bir hidranın üremesi gösterilmiştir.

  Bu üreme şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yavru birey, yenilenme (rejenerasyon) sonucu

  oluşmuştur.

  B) Bireyler oluşurken mitoz bölünme gerçekleşmiştir.

  C) Bu bir vejetatif üreme şeklidir.

  D) Bu bir eşeyli üreme şeklidir.

 • 4)


  Aşağıda verilen ifadelerdeki boşluklar, tabloda numaralandırılmış bazı terimlerle doldurulacaktır.

  • Tabloda verilenlerden oluşturulacak besin zincirlerinin ilk halkasında ............ yer alır. 

  • ............ üreticilerin ............ sonucu ürettikleri besin ile beslenir.

  Verilen bu bilgilerin doğru olması için tablodan, boşluklara sırasıyla yazılması gereken terimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) 5, 3, 4     B) 2, 8, 6

  C) 1, 7, 6     D) 9, 8, 3

 • 5)

  Ahmet şekilde verilen yaşama ortamındaki canlıları gelişi güzel numaralandırıyor. Daha sonra, arkadaşlarından bu canlılarla besin zinciri şeması oluşturmalarını istiyor. 

 • 6)

  Bitkiler, fotosentezi gerçekleştirmek için bazı maddeleri kullanır. Aşağıdaki düzeneklerden hangisi, fotosentezde suyun gerekliliğini, kontrollü deneyle gözlemlemek için uygundur?

  (Düzeneklerdeki cam fanuslar, saksı bitkileri ve çimlenmekte olan fasulyeler özdeştir. Deney süresince fanuslardaki oksijen miktarı ölçülüyor.)

   

 • 7)

  Bir araştırmacı, bitkinin karanlık ortamda solunum için dışarıdan alıp kullandığı ve bu olay sonucunda oluşan maddeleri, şekildeki gibi numaralandırarak oklarla gösteriyor.

 • 8)

  Özdeş tuğlalar şekildeki gibi yatay zemin üzerine yerleştiriliyor.

 • 9)

  Ali, yüzeyi deri ile gerilmiş şekildeki davula tokmakla vurarak çıkan sesi dinliyor.


  Buna göre Ali, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha büyük frekanslı bir ses duyabilir?

  A) Davula daha zayıf vurursa

  B) Davula daha şiddetli vurursa

  C) Davulun derisinin gerginliğini azaltırsa

  D) Davulun derisinin gerginliğini arttırırsa

 • 10)

  Öğretmen sınıfta ses enerjisi ile ilgili aşağıdaki örnekleri verdi.

  I- Jet uçaklarının geçişi sırasında çıkardıkları sesin pencere camlarını titreştirmesi

  II- Bazı sanatçıların çıkardıkları ses ile bardağı kırması

  III- Ellerimizi birbirine vurduğumuzda ses çıkması

  Buna göre, öğretmenin verdiği örneklerin hangilerinde ses enerjisi, başka bir enerjiye dönüşmüştür?

  A) Yalnız I         B) I ve II

  C) II ve III          D) I, II ve III

 • 11)

  Bir bölümü görülen periyodik tabloda, bazı elementlerin sembolleri verilmiştir.


  Bu elementlerle ilgili olarak;

  I- Proton sayısı en küçük olan O, en büyük olan Cl’dir.

  II- F ve Cl atomlarının son katmanındaki elektron sayıları aynıdır.

  III- O ve F atomlarının elektron dizilimleri aynıdır.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I         B) I ve II

  C) II ve III          D) I, II ve III

 • 12)

  Na, S ve Ne atomlarının katman-elektron dizilimi şekilde verilmiştir.


  Oktet kuralına göre, bu atomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) S ve Ne elektron vermeye yatkındır.

  B) Na ve Ne elektron almaya yatkındır.

  C) Na elektron vermeye, S ise almaya yatkındır.

  D) S elektron vermeye, Na ise almaya yatkındır.

 • 13)

  Bir öğrenci, iki farklı maddenin renksiz sulu çözeltilerini karıştırıyor ve gözlemlerini şekildeki gibi not ediyor.


  Gözlemlerine göre öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

  A) Yeni bir madde oluştu.

  B) Renk değişimi gerçekleşti.

  C) Kimyasal tepkime gerçekleşti.

  D) I ve II. çözeltiler özelliklerini korudu.

 • 14)

  İçinde farklı sıvıların bulunduğu kaplar, iç içe konularak şekildeki düzenek oluşturuluyor.


  Bir süre sonra kaplar arasında ısı akışı olduğu bilindiğine göre, bu akışın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sıvı seviyelerinin farklı olması

  B) Sıvıların cinslerinin farklı olması

  C) Sıvıların miktarlarının farklı olması

  D) Sıvıların sıcaklıklarının farklı olması

 • 15)

  Demir ve kurşun levhalar, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Isıtma sonunda, bu maddelerin son sıcaklığı ölçüldüğünde şekildeki gibi farklı olduğu görülüyor.


  Bu sonuç, maddelerin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanır?

  A) Hacimlerinin          B) Öz ısılarının

  C) Yoğunluklarının     D) Erime ısılarının

 • 16)

  Saf bir maddeye uygulanan işlem sonucunda, madde değişime uğruyor ve bu değişim şekildeki gibi tanecik modeli ile gösteriliyor.


  Buna göre, maddeye uygulanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Soğutma     B) Yarısını boşaltma

  C) Isıtma          D) Kabı titreştirme

 • 17)

  Şekilde, erime sıcaklığında bulunan buz parçaları verilmiştir.


  Bu buz parçaları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Her bir buz parçasının erimesi tamamlanınca, ısıtma işlemi sonlandırılıyor. 

  Buna göre, buz parçaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Buz parçalarının üçü de aynı sürede erir.

  B) Erime süresince, buz parçalarının sıcaklığı artar.

  C) Erime süresince, III. buz parçasına verilen ısı miktarı daha fazladır.

  D) I. buz parçasının sıcaklığı, eridiği sürece daha fazla artar.

 • 18)

  Ağzı açık bir kapta, kaynama sıcaklığında bulunan belirli miktardaki saf bir sıvı ısıtılıyor. 

  Bu sıvı buharlaşırken aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?

  A) Kütlesi                 B) Hacmi

  C) Tanecik sayısı     D) Buharlaşma ısısı

 • 19)

  Hasta olan Ayşe’nin ateşi yükselince annesi, ateşinin düşmesine yardımcı olmak için alnına ıslak bez koydu. Bu uygulamayı Ayşe’nin ateşi düşünceye kadar tekrarladı.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi annenin yaptığı uygulamanın sonucu ile benzerlik gösterir?

  A) Birbirine sürtülen ellerin ısınması

  B) Kolonya dökülen elin serinlemesi

  C) Sıcak ortamda yiyeceklerin bozulması

  D) İçinde şeker çözünen suyun soğuması

 • 20)

  Soğuk ortama konulan saf bir maddenin sıcaklığının zamanla değişimini gösteren grafik verilmiştir.


  Grafiğe göre, bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) K - L aralığında madde donar.

  B) K - N aralığında madde ısı alır.

  C) L - M aralığında madde hâl değiştirir.

  D) M - N aralığında maddenin sıcaklığı sabittir.

Yorum Yap
Gönder