LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 14 (2013 TEOG MAZERET 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları)

 • 1)

  • Hz. Ali, Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlenmek istediğinde, Peygamberimiz kızının görüşünü almıştır.

   • Peygamberimiz Hendek savaşında Selmân-ı Fârisî adlı sahabinin hendek kazma fikrini benimsemiştir.

   • Peygamberimiz Bedir Savaşı’nda Hubâb adlı sahabinin önerisiyle ordunun yerini değiştirmiştir.

  Yukarıdaki örnekler Peygamberimizin hangi kişilik özelliğine işaret etmektedir?

  A) Danışarak iş yapmasına

  B) Cesaretli olmasına

  C) Güvenilir olmasına

  D) Sabırlı olmasına

 • 2)

  Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarla ilgili Kur’an ayetleri incelendiğinde, yaratılıştaki ölçü ve düzenin mükemmelliğinin vurgulandığı görülmektedir.

  Bu gibi ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?


  A) Kader     B) Tevekkül

  C) İrade       D) İlim

 • 3) “ B iz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

  Bu ayette “ölçü” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

  A) Kader         B) Ecel
  C) Rızık           D) Tevekkül
 • 4) “Taassup” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bilgisizce taklittir.

  B) Körü körüne bağlılıktır.

  C) Ön yargılı davranmaktır.

  D) Her görüşe açık olmaktır.

 • 5) Öğretmen, öğrencilerinden zararlı alışkanlıklar önlemeyle ilgili afişler hazırlamalarını istemiştir.

  Aşağıdaki afişlerden hangisi bu amaçla kullanılabilir?


 • 6)
  Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini umre ibadetinden ayıran özelliklerden biridir?

  A) İhrama girilmesi

  B) Kâbe’nin tavaf edilmesi

  C) Yılın belli günlerinde yapılması

  D) Safa ile Merve arasında sa’y yapılması

 • 7)

  Hz. Muhammed her fırsatta Müslümanları öğrenmeye teşvik etmiş, bu amaçla Medine’de okuma - yazma seferberliği başlatmıştır. O’nun Müslümanları öğrenmeye yönlendiren pek çok hadisi bulunmaktadır.

  Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in bu tutumuna örnek oluşturmaz?

  A) “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”

  B) “Her kim ilim elde etmek için yola çıkarsa

  Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.”

  C) “İlim erkek ve kadın her Müslümana farzdır.”

  D) “İnsanların değerini bilemediği iki şey vardır: Boş vakit ve sağlık.”

 • 8)

  Farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış birçok dinde ortak ilkelere rastlamak mümkündür. Örneğin, yalan söylemek ve hırsızlık yapmak tüm dinlerde yasaklanmıştır.

  Bu paragrafta dile getirilen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar kötü davranışlardan uzak durma eğilimindedir.

  B) Dinler ortaya çıktığı coğrafyaya göre şekillenir.

  C) Farklı dinler evrensel değerler üzerinde birleşirler.

  D) İyi ve kötü davranışlar zamana bağlı olarak değişir.

 • 9)


  Kötü alışkanlıklar hakkında yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

  A) Gamze - Berk

  B) Ahmet - Seda

  C) Seda - Berk

  D) Gamze - Ahmet

 • 10)

  “Hastalık gelmeden önce sağlığın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin ve ölüm gelmeden önce hayatın değerini bilin!” (Hadis-i Şerif)

  Peygamberimizin bu hadisinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ölümden korkmamalıyız.

  B) İnsanlara saygı duymalıyız.

  C) Yaşamımızın kıymetini bilmeliyiz.

  D) Her türlü hastalığa hazırlıklı olmalıyız.

 • 11)

  “ Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

  Bu ayetlerde insanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İnanan bir varlık olduğu

  B) Sorumlu bir varlık olduğu

  C) En güzel şekilde yaratıldığı

  D) Kaderinin önceden belirlendiği

 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın akla ve düşünmeye verdiği öneme kanıt oluşturmaz?

  A) İnsana merhametli davranmayı emretmesi

  B) Aklı kullanmayı engelleyen zararlı maddeleri yasaklaması

  C) Ayetler ve olaylar üzerinde düşünmeyi tavsiye etmesi

  D) İnsanın sorumlu olabilmesi için aklı şart koşması

 • 13)

  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • 14)

  Kurban ibadeti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmenin bir göstergesidir.

  B) İnsanlar arasındaki makam ve mevki farkını ortadan kaldırır.

  C) İnsanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesinin göstergesidir.

  D) Kişide, sahip olduğu şeyleri paylaşma bilincini geliştirir.

 • 15)

  Dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlardan birisi de kumardır. Çünkü, kumar kişiye haksız kazanç sağlar. Bu, başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla almak ve yemek anlamına gelir.

  Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi bu durumu ifade eder?

  A) “En değerli kazanç, kişinin kendi emeğiyle kazandığıdır.” (Hadis-i Şerif)

  B) “Bir işi bitirdiğin zaman, hemen başka bir işe koyul.” (İnşirah suresi, 7. ayet)

  C) “Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım.” (Hadis-i Şerif)

  D) “Çirkin bir iş yaptıkları zaman, “Biz atalarımızdan böyle gördük.” derler.” (A’râf suresi, 28.ayet)

 • 16)

  Peygamberimiz, “Sağ elin verdiğini sol el görmemeli!” diyerek aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

  A) Malın bereketini arttırmayı

  B) Gösterişten uzak durmayı

  C) Cömertliği özendirmeyi

  D) Kıskançlığı önlemeyi

 • 17)

  Hz. Muhammed, hiçbir zaman emanete ihanet etmemiş, en zor zamanlarda bile emanetleri koruyarak sahiplerine geri vermiştir. Örneğin, Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yaşamı tehlikede olduğu hâlde, emanetleri sahiplerine vermesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.

  Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) Hz. Muhammed’in güvenilirliği

  B) Hz. Muhammed’in merhameti

  C) Hz. Muhammed’in adaleti

  D) Hz. Muhammed’in sabrı

 • 18)

  • Hindistan’da ortaya çıkmıştır.

  • Kurucusunun asıl adı Sidharta’dır.

  • Mutlu olmak için “Nirvana”ya ulaşılması gerekir.

  • Bu dinin kutsal metinlerine “üç sepet” anlamına gelen “Tripitaka” adı verilir.

  Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden  hangisidir?

  A) Budizm

  B) Brahmanizm

  C) Hinduizm

  D) Yahudilik

 • 19)

  (Ey Peygamber!) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın; eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

  Bu ayette, Hz. Muhammed’in aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

  A) Cesaretinden

  B) Merhametinden

  C) Yöneticiliğinden

  D) Yardımseverliğinden

 • 20)

  “ . ..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 9. ayet)

  Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgiye ulaşma yolları

  B) Bilginin kaynakları

  C) Bilginin tutarlılığı

  D) Bilginin değeri

Yorum Yap
Gönder