2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Hücre zarı ile ilgili olarak;
  I. Hücre zarının en önemli fonksiyonu, maddelerin hücreye giriş ve çıkışını kontrol etmektir.
  II. Hücre zarının yapısını açıklamak amacıyla 1972 yılında akıcı mozaik zar modeli geliştirilmiştir. 
  III. Tüm hücreler kendilerini dış ortamdan ayıran bir hücre zarı ile çevrilidir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2) Ökoryot hücrelerle ile ilgili olarak;
  I.  Bakteriler ve arkebakteriler alemlerindeki canlılar  bu hücrelere sahiptir.
  II. Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organeller vardır
  III. Bir hücre; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olarak üç kısımdan meydana gelir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Yapay sınıflandırma ile ilgili olarak;
  I.  Canlıların görülen bir veya birkaç özelliğine göre yapılır.
  II. Ampirik sınıflandırma olarak da isimlendirilir.
  III. Nitel gözleme dayanır ve temeli analog organlardır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)

  Aşağıda verilenlerden hangisi canlı sayısı en fazladan en aza doğru sıralanmıştır?

  A) Alem > Aile > Cins
  B) Aile > Tür > Alem
  C) Alem > Tür > Cins
  D) Alem > Şube > Tür
  E) Aile > Sınıf > Cins
 • 5) Hücrenin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerine göre daha sonra olmuştur?
  A) Robert Hook'un ilk olarak hücre kavramını kullanması.
  B) Theodore'nin hayvanların hücrelerden oluştuğunu söylemesi.
  C) Matthias'ın bitkilerin hücrelerden oluştuğu tezini savunması.
  D) Van Leewenhook'un ilk gelişmiş mikroskobu bulması
  E) Rabert Brown'un bitki hücrelerini gözlemlemesi
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ökoryot hücreler için doğrudur?
  A) Zarla çevrili organel bulunur
  B) Kalıtım materyalleri stoplazmada dağınık halde bulunur
  C) Zarla çevrili çekirdek bulunmaz
  D) Bu hücre yapısına bakteriler ve arkebakteriler sahiptir.
  E) Zarlı organel bulundurmaz
 • 7) Prokaryot hücrelerde metebolik olaylar;
  I. Sitoplazma
  II. Ribozom
  III. Hücre zarı
  verilenlerden hangisi veya hangilerinde gerçekleşir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)
  I. Lipitler çift tabakalı ve hareketlidir.
  II. Hücre zarında bulunan lipit çeşidi fosfolipitlerdir.
  III. Hücre zarı protein, karbonhidrat ve lipit moleküllerinden meydana gelir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri  Akıcı mozaik zarı için doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9) Glikoproteinlerle ilgili olarak;
  I. Seçici geçirgendir
  II. Hormonların tanınıp hücreye alınmasında görev yapar.
  III. Hücrelerin birbirini tanımasında yardımcı olur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından büyük madde geçiş türlerinden biri değildir?
  A) Edonsitoz
  B) Eksozsitoz
  C) Fagositoz
  D) Pinositoz
  E) Deplazmoliz
 • 11)
  I. Büyük moleküllerin geçişi sırasında ATP harcanır.
  II. Hücreler hücre zarından sürekli olarak madde geçişi yaparlar
  III. Büyük moleküller hücre içine (endositoz) veya hücre dışına (ekzositoz) geçebilirler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 12)
  I. Sıcaklık
  II. Molekülün büyüklüğü
  III. Protein kanal sayısı
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri artması difüzyonun artması sağlar?
  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 13)
  I. Hipertonik ortam: Yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan fazla olan ortamlara denir.
  II. İzotonik ortam: Yoğunluğu hücre yoğunluğunda az olan ortamlara denir.
  III. Hipotonik ortam: Yoğunluğu hücre yoğunluğuna eşit olan ortamlara denir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 14)

  Hipertonik ortama konulan hücrenin su kaybederek büzülmesi olayına ...................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ozmoz
  B) plazmoliz
  C) deplazmoliz
  D) hemoliz
  E) ters ozmoz
 • 15) Bitki hücrelerinde turgor basıncı etkisi ile;
  I. Stomalar açılır
  II. Otsu bitkiler ayakta durur
  III. Nasti hareketi gerçekleşir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder