2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Birden fazla komünitenin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alan bölgeye .......................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Biyosfer
  B) Habitat
  C) Ekoloji
  D) Ekosistem
  E) Popülasyon
 • 2) Canlıların hayatsal faaliyetlerini doğal olarak sürdürebildikleri yaşam alanına .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Biyosfer
  B) Habitat
  C) Ekoloji
  D) Ekosistem
  E) Popülasyon
 • 3) Havadaki karbondioksit ve sera gazlarının miktarının artması sonucunda güneş ışınları tutulur ve buna ............................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sera etkisi
  B) küresel ısınma
  C) hava kirliliği
  D) toprak kirliliği
  E) ozon kirliliği
 • 4)
  I. Ekosistem canlılar ve çevrelerindeki cansız ortamdan oluşur.
  II. Ekosistemdeki canlılara biyotik faktör
  III. Cansızlara ise abiyotik faktör denir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak toprakla bağlantı halindedir.
  II. Kumlu Toprak: Ozmotik basıncı çok yüksek olan ve bitki gelişimi için elverişsiz topraklardır.
  III. Bol miktarda besin içeren bitki gelişimine en uygun topraklar killi topraklardır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. Su döngüsü
  II.  Karbon döngüsü
  III.  Azot döngüsü
  Yukarıda verilenlerden hangisinin veya hangilerinin ekosistemde döngüsü vardır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7)
  I. Sanayi ve evsel atıklar
  II. Volkanik patlamalar
  III. Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanımı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunlar arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)
  I. Hızlı nüfus artışı
  II. Atıkların toprağa karışması
  III. Asit yağmurları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toprak kirliliğinin nedenleri arasında gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9) Ototrof canlılarla ilgili olarak;
  I. Fotoototrof  ve kemoototroftur olarak iki çeşiti vardır.
  II. Fotoototroflar klorofil pigmentine sahiplerdir.
  III. Kemoototroflar kemosentez yapar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10) Holozoik canlılar ilgili olarak;

  I. Besinlerini büyük parçalar halinde alır
  II. Hayvanlar holozoik canlılardır
  III. Aynı zamanda patojen özellik gösterirler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Ekosistemin biyotik faktörleri ekosistemin dengede kalmasını sağlar.
  B) Piramitteki her bir basamağa trofik düzey denir.
  C) Ekosistemdeki her canlının üretmiş olduğu organik maddeye biyomas ya da biyokütle denir.
  D) Bir ekosistemde madde ve enerji akışı doğrultusunda canlıların sıralanması ile oluşan zincire besin ağı denir.
  E) Besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru çıkıldıkça canlı vücudunda biriken zehir miktarı artar.
 • 12) Kloroplastla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Klorofil pigmenti taşıyan yeşil plastiddir.
  B) Dış ve iç olmak üzere iki katlıdır. İç zarı düzdür.
  C) Kendini eşleyebilir ve protein sentezi yapabilir.
  D) Fotosentezin gerçekleşmesini sağlar.
  E) İnorganik maddelerde bulunur.
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez hızını etkilemez?
  A) Kloroplast ve Klorofil Sayısı
  B) Stoma Sayısı
  C) Kütikula Kalınlığı
  D) Yaprak Sayısı ve Genişliği
  E) Hücre Sayısı
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Işığın enerjisi ile fotosentez hızı arasında ilişki vardır.
  B) Su miktarının artması  fotosentezi artırır.
  C) Karbondioksit miktarı arttıkça, fotosentez hızı da belirli bir seviyeye kadar artar. Daha sonra sabit kalır.
  D) Minerallerin fotosentez hızına etkisi minimum yasasına göre belirlenir.
  E) Fotosentez hızı kırmızı ve mor dalga boylu ışıklarda fazla, yeşil dalga boylu ışıkta azdır.
 • 15) Işıktan bağımsız fotosentez reaksiyonu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Kloroplastın stromasında gerçekleşir.
  B) Klorofil görev alır.
  C) CO2 özümlemesi ve indirgemesi olur.
  D) NADP ve ADP ışıklı evre geri gönderilir.
  E) Fotosentezde asıl kazanç PGAL (Organik madde)’dir.
Yorum Yap
Gönder