2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutuda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazarak güzelce doldurunuz.
  Eğitim hakkı - savaş - İnsan - sorumluluk - yaşama hakkı - özgürlük

  a) _______________ düşünme özelliği olan, iletişim kurabilen, aklını kullanabilen sosyal bir varlıktır.
  b) ____________________ ve ____________________ gibi haklar insanın en temel haklarındandır.
  c) Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini istediği gibi yapabilmesine____________________ denir.
  d) ___________________________kişinin yapması gereken görevleri zamanında yerine getirme zorunluluğudur.
  e) Temel hak ve hürriyetlerin _______________ gibi bazı durumlarda durdurulduğu görülür.
 • 2) Çocuk Hakları Sözleşmesine göre hangisi çocuk kabul edilir?
  A) Okullardaki tüm çocuklar
  B) 20 yaşından küçük insanlar
  C) 18 yaşından küçük insanlar
  D) 11 yaşından küçük insanlar
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?
  A) Beslenme
  B)Barınma
  C) Düşünce ve İnanç
  D)Kanunlara uymama
 • 4) Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi tarihte kabul edilmiştir?
  A. 19 Mayıs 1919
  B. 23 Nisan 1923
  C. 20 Kasım 1989
  D. 29 Eylül 1980
 • 5) İnsanın temel haklarından 5 tanesini yazınız.

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
  A) Eğitim hakkı.
  B) Otomobil kullanma hakkı.
  C) Bir işte çalıştırılma hakkı.
  D) Seçimlere katılma hakkı
 • 7) Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?    
  A) Sevgi   
  B)  Hoşgörü
  C)  Dürüstlük 
  D)  Güven
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklardan değildir?
  A) Bir işte çalışma hakkı.
  B) Oyun oynama hakkı.
  C) Büyüklerimizle seyahat etme hakkı.
  D) Eğitim alma hakkı.
 • 9) Temel insan haklarından beş tanesini yazınız.

 • 10) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre kaç yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak kabul edilir?
  A) 15
  B) 18
  C) 12
  D) 20
 • 11) Aşağıdakilerden hangisinin düşünebilme özelliği vardır?
  A) Panda
  B) İnsan
  C) Timsah
  D) Sincap
 • 12) “Kardelen ev işlerini yapmak için tüm gününü evde yemek yapmak,çamaşır yıkamak ve bulaşık yıkamakla geçirmektedir.” Kardelen aşağıdaki hangi hakkından yararlanamamaktadır?
  A) Yaşama hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Barınma hakkı
  D) Eğitim görme hakkı
 • 13) Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara koyunuz.
  düşünme hak  sorumluluk
  eğitim-öğretim birey  geçmiş

  1- Okulların en temel amaçlarından birisi de …………………………larının bilincinde olan yurttaşlar yetiştirmektir.
  2- İnsan ……………….ine bakarak ders çıkarır.
  3- İnsan ………………….özelliği olan akıllı bir varlıktır.
  4- ………….;kişinin herhangi bir şey üzerinde,tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir.
  5- Hiçkimse ……………..-…………….. hakkından mahrum bırakılamaz.
  6- Her……….18 yaşına kadar çocuktur
 • 14) “Çilbik” hangi ülkenin masalıdır?
  A.Rusya
  B. Dağıstan
  C. Azerbaycan
  D. İran
 • 15) emel haklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Başkasına devredilemezler
  B. Vazgeçilemezler
  C. Dokunulmazlardır
  D. Hepsi doğuştan kazanılır.
 • 16) Hangisi temel haklarımızdan değildir?
  A. Dilekçe
  B. Seçme-seçilme
  C. Askere gitme
  D.Kişi dokunulmazlığı
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi bir “terekeme” ozanı değildir?
  A. Aşık Veysel
  B. Aşık Şenlik
  C. Aşık Zülfiye
  D. Aşık Sümmani
 • 18) Aşağıdaki konulardan kaç tanesi,Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ana konusudur?
  * Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma
  * Seçimlerde oy kullanma
  * Ekonomik sömürüden korunma
  * Eğitime erişim hakkı
  *Engelli çocukların hakları
  *Uyuşturucu ve bağımlılıktan korunma
  *İstismar ve ihmalden korunma

  A. 7
  B. 6
  C. 5
  D. 4
 • 19) Yasalara göre kaç yaşına kadar herkes çocuk sayılır?
 • 20) “Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.”

  Yukarıdaki açıklamaya göre hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz?

  a. Ders çalışmak
  b. Çalışıp evi geçindirmek
  c. Ev işlerinde büyüklerine yardım etmek.
  d. Zorunlu olmadıkça okula devam etmek.
 • 21) İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir?
  A.) Soluk alıp verme
  B.) Soğuk havada titremek
  C.) Sıcakta terleme
  D. ) Doğru ile yanlışı ayırt eder.
 • 22) ............. hakkı her bireyin doğuştan kazandığı ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm bireylerin en temel hakkıdır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Seçme ve seçilme hakkı
  C) Yaşama hakkı
  D) Adalet hakkı
 • 23)
  I. Özgürlük hakkı
  II. Eğitim hakkı
  III. Yaşama hakkı
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuk yaşta çalıştırılan bireylerin elinden alınan hakları arasındadır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 24) İnsanların birbirlerine, çevreye ve topluma karşı .............. vardır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sorumluluk
  B) özgürlük
  C) güvence
  D) ayrım
 • 25) Eşitlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Her insan eşit haklara sahip olarak doğar.
  B) Temel haklarda her insan eşittir.
  C) Eşitlik insanların sosyal statüsüne göre değişir.
  D) Devlet önünde insanların zengin olup olmamasına bakılmaksızın herkesin eşit olduğu varsayılır.
Yorum Yap
Gönder