2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) İslam dininin kaynağı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) İman
  B) Sünnet
  C) Kuran
  D) Melek
 • 2) Kur'an ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuran insanların, kardeşçe, huzurlu, mutlu ve barış içinde yaşamalarını ister.
  B) Bunun için insanlara öğütler verir.
  C) İnsanların iyi ve güzel davranışlara yönelmelerini sağlar.
  D) Peygamber efendimizin sözlerinin toplandığı kitaptır.
 • 3) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Allah (c.c.) Kur'anda bizlere yasakladığı şeyler arasında değildir?
  A) Hırsızlık yapmayın
  B) Güvenilir olun
  C) İnsanları aldatmayın
  D) Yetim malı yemeyin
 • 4) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Allah (c.c.) Kur'anda bizlere verdiği öğütler arasında değildir?
  A) Doğru ve dürüst olun
  B) İşlerinizi iyi ve güzel yapın
  C) Anne babaya iyi davranın
  D) İyilik için savaşın
 • 5) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Allah (c.c.) Kur'anda bizlere emrettiği şeyler arasında değildir?
  A) Adaletli olun
  B) Büyükleri sayın, küçükleri sevin.
  C) Güvenilir olun
  D) Kul hakkı yemeyin
 • 6)
  I. İnsanlara iyi, güzel ve kötü davranışlarının neler olduğunu açıklar.
  II. İnsanların kötü davranışlardan sakınmalarını ister.
  III. İnsanların iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını ister.
  , “... Al­lah, ada­le­ti, iyi­li­ği, ak­ra­ba­ya yar­dım et­me­yi em­re­der, çir­kin iş­le­ri fe­na­lık ve az­gın­lı­ğı da ya­sak­lar...” Ayetiyle yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7)
  * Allah'a ortak koşma
  * Namazı kıl
  * İyiliği emret
  * Kötülükten vazgeçirmeye çalış
  * Sabret
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Hz.Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler arasındadır?

  A) 5
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 8) Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy yoluyla Allah tarafından gönderilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevrat
  B) İncil
  C) Kur'an
  E) Zebur
 • 9)
  I. İbadet
  II. Ahlak
  III. İnanç
  Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri Kur'anın insanlara rehberlik yaptığı konulardandır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız III
 • 10) Kur'anda evrende yer aldığı halde insanlar tarafından görülemeyen varlıklar hakkında söz edilmektedir.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu varlıklar arasında gösterilemez?

  A) Melek
  B) Cin
  C) Şeytan
  D) Hayaletler
 • 11) Kur'an ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlara ahireti tanıtır ve anlatır.
  B) Cennet ve Cehennem ile ilgili bilgi verir.
  C) Kıyamet günün tarihini verir.
  D) İnsanlara Allah'ın evrenle olan ilişkisi hakkında bilgi verir.
 • 12) “De ki: O, Al­lah bir­dir. Al­lah sa­med­dir. (5) O, do­ğur­ma­mış ve doğ­ma­mış­tır. Onun hiç­bir den­gi yok­tur.”
  Yukardaki anlamı verilen İhlas suresi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Allah'ın birdir.
  B) Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
  C) Allah doğmamış ve doğurmamıştır.
  D) Allah'ın hiçbir dengi yoktur.
 • 13) “Ben cin­le­ri ve in­san­la­rı, an­cak ba­na kul­luk et­sin­ler di­ye ya­rat­tım.”
  Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Allah bir ve tektir.
  B) İnsanların yaratılış gayesi yalnızca Allah'a kulluk etmektir.
  C) Cinler ateşten yaratılmışlardır.
  D) Cinler ruhani varlıklardır.
 • 14) Ar­tık, Al­lah’ın si­ze ver­di­ği rı­zık­tan he­lal ve te­miz ola­rak yi­yin, eğer (ger­çek­ten) yal­nız Al­lah’a iba­det edi­yor­sa­nız, onun ni­me­ti­ne şük­re­din.”
  Verilen ayetin meali ile aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilecek en genel yargı olur?

  A) İnsan Allah'a karşı şükredici olmalıdır.
  B) İslam dini son ilahi dindir.
  C) Allah bir çok nimet göndermiştir.
  D) Allah'ın emir ve yasaklarına Kur'an sayesinde uyarız
 • 15) “Biz in­sa­na, ana ba­ba­sı­na iyi dav­ran­ma­sı­nı tav­si­ye et­mi­şiz­dir. Çün­kü ana­sı onu ni­ce sı­kın­tı­la­ra kat­la­na­rak ta­şı­mış­tır. Süt­ten ay­rıl­ma­sı da iki yıl için­de olur. (İş­te bu­nun için) ön­ce ba­na, son­ra da ana ba­ba­na şük­ret di­ye tav­si­ye­de bu­lun­mu­şuz­dur. Dö­nüş an­cak ba­na­dır.”
  Yukarıda verilen ayet ile ilgili çıkarılabilecek öğüt hangisidir?

  A) Namazı terketmeden kılmak
  B) Peygamberimize salavat getirmek
  C) Anne babaya iyi davranmak.
  D) Kur'anı sürekli okumak
 • 16) “O, yer­de ne var­sa hep­si­ni si­zin için ya­rat­tı...” (18) ; “Al­lah’ın, gök­ler­de ve yer­de­ki (ni­ce var­lık ve im­kân­la­rı) si­zin em­ri­ni­ze ver­di­ği­ni, ni­met­le­ri­ni açık ve giz­li ola­rak si­ze bol­ca ih­san et­ti­ği­ni gör­me­di­niz mi?...”
  Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Dünya güneş etrafında bir sistem dahilinde dönmektedir.
  B) Allah evreni insan için yaratmış ve evreni insan için bir sisteme koymuştur.
  C) Allah bir ve tektir.
  D) Kıyamet günü evren yok olacaktır.
 • 17)
  I. Namaz
  II. Zekat
  III. Ahiret
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kur'an'da geçen konular arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 18) Aşağıda verilenlerden hangisi Kur'anda verilen öğütlerden biri değildir?
  A) Doğru ve dürüst olun
  B) Sabırlı olun
  C) Kul hakkı yemeyin
  D) Alçak gönüllü olun
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Kur'anda verilen emirlerden değildir?
  A) Güvenilir olun
  B) Büyükleri sayın, küçükleri sevin.
  C) Adaletli olun
  D) İşlerinizi güzel yapın.
 • 20) Kur'an evrende yer alan ancak insanların göremediği varlıklardan söz etmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen varlıklardan değildir?

  A) Melekler
  B) Şeytan
  C) Hayaletler
  D) Cinler
 • 21) Kur'an-ı Kerim ile ilgili;
  * Cennet ve cehennem
  * İbadetler
  * Ahlak ilkeleri
  * İnanç esasları
  * Ahiret yaşamı
  verilenlerden kaç tanesi hakkında Kur'an-ı Kerimde bilgi verilmiştir?

  A) 5
  B) 6
  C) 3
  D) 1
 • 22) İhlas suresi aşağıda verilenlerden hangisi hakkında bize bilgi vermektedir?
  A) İbadetler
  B) Allah (c.c.)
  C) Melekler
  D) Dünyanın yaratılışı
 • 23) Biz insanların yaratılış amacı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Çalışmak
  B) Para biriktirmek
  C) Kulluk etmek
  D) Eğlenmek
 • 24) “(Rab­b’i­miz!) An­cak sa­na kul­luk ede­riz ve yal­nız sen­den me­det uma­rız.”
  Verilen ayetle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Orucun farz olduğu
  B) Çalışmanın fazilet olduğu
  C) İbadetimizi yalnız Allah'a yapmamız gerektiği
  D) Allah (c.c.) bir olduğu
 • 25) “Kü­çüm­se­ye­rek in­san­lar­dan yüz çe­vir­me ve yer­yü­zün­de bö­bür­le­ne­rek yü­rü­me. Zi­ra Al­lah, ken­di­ni be­ğen­miş övü­nüp du­ran kim­se­le­ri as­la sev­mez.”
  Yukarıda verilen ayetten göre insanlar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır?

  A) Alçak gönüllü
  B) Kibirli
  C) Sinirli
  D) Umursamaz
 • 26) “Ey iman eden­ler! Al­lah için hak­kı ayak­ta tu­tan, ada­let­le şa­hit­lik eden kim­se­ler
  olun. Bir top­lu­lu­ğa duy­du­ğu­nuz kin, si­zi adil dav­ran­ma­ma­ya it­me­sin. Ada­let­li olun...”
  “Öl­çü­yü ada­let­le tu­tun ve ek­sik tart­ma­yın."
  Verilen ayetler aşağıdakilerden hangi kavramı vurgulamaktadır?

  A) Hoşgörü
  B) İbadet
  C) Adalet
  D) İnanç
 • 27) “...Yal­nız­ca Al­lah’a kul­luk ede­cek­si­niz, ana ba­ba­ya, ya­kın ak­ra­ba­ya, ye­tim­le­re, yok­sul­la­ra iyi­lik ede­cek­si­niz...”
  Yukarıda verilen ayette daha çok hangisinin üzerinde durulmuştur?

  A) Yardımlaşma ve dayanışma
  B) Hoşgörü
  C) Adalet
  D) Kul hakkı
 • 28) “... Her şe­yi ya­ra­tıp ona bir ni­zam ve­ren...”
  “Gü­neş ve Ay bir he­sa­ba gö­re (ha­re­ket et­mek­te)dir. Gö­ğü Al­lah yük­selt­ti ve mi­za­nı (den­ge­yi) o koy­du. Sa­kın den­ge­yi boz­ma­yın.”
  Verilen ayetlerle Allah(c.c.) bize hangi konuda öğüt vermiştir?

  A) Zekatın önemi hakkında
  B) Sadaka vermenin hakkında
  C) Doğayı korumanın hakkında
  D) İbadetin önemi hakkında
 • 29) “Çar­dak­lı ve çar­dak­sız (üzüm) bah­çe­le­ri, ürün­le­ri çe­şit çe­şit hur­ma­la­rı, ekin­le­ri, bir­bi­ri­ne ben­zer ve ben­ze­mez bi­çim­de zey­tin ve nar­la­rı ya­ra­tan odur. Her bi­ri mey­ve ver­di­ği za­man mey­ve­sin­den yi­yin. Dev­şi­ri­lip top­lan­dı­ğı gün de hak­kı­nı (ze­kât ve sa­da­ka­sı­nı) ve­rin, fa­kat is­raf et­me­yin; çün­kü Al­lah is­raf eden­le­ri sev­mez.”
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşmektedir?

  A) Mert'in yemekleri israf etmesi
  B) Ahmet'in defterini güzel kullanması
  C) Melek'in akan musluğu kapatması
  D) Erman'ın boşa yanan sınıf ışığını kapatması
 • 30) Etrafında kendisine Allah'ın varlığını anlatacak kimse olmamasına rağmen etrafını inceleyerek Allah'ı bulan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Lokman
  B) Hz. Ali
  C) Hz. İbrahim
  D) Hz. İshak
 • 31) Allah'ı bilen, Allah'a yönelen ve batılı sevmeyen anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hanif
  B) Mümin
  C) İslam
  D) Din
 • 32) Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim'in özelliklerinden değildir?
  A) Yalan söylemezdi
  B) Güzel huylu biriydi.
  C) Cömert biriydi.
  D) Çok sessiz biriydi.
 • 33) Kur-an'ı Kerimde Allah Dostu anlamına gelen Halilullah unvanı verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Muhammed
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İsa
 • 34)

  Allah her şeyi “Allah her şeyi …..” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir…..” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir

  Allah her şeyi …..” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? 

  A) İşitir 
  B) Bilir 
  C) Görür 
  D) Hepsi

 • 35)

  “Allah her şeyi …..” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir

  A) İşitir 
  B) Bilir 
  C) Görür 
  D) Hepsi

 • 36)


  Evrendeki düzenle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Evrendeki düzen bize, Allah’ın varlığını gösterir 
  B) Evren bizim yaşamamıza olanak verecek şekilde yaratılmıştır 
  C) Evrende bir düzen vardır 
  D) Evrendeki düzen kendiliğinden olmuştur

 • 37)

  Aşağıdakiler

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Evrende bir düzen vardır. 
  B) Gece ve gündüz kendiliğinden oluşur. 
  C) Gezegenler rastgele bir şekilde hareket ederler. 
  D) Güneş’e daha uzak olsaydık değişen bir şey olmazdı.

Yorum Yap
Gönder