2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına örnek değildir?
  A) Tanzimat dönemi edebiyatı
  B) Aşık edebiyatı
  C) Milli edebiyat dönemi
  D) Cumhuriyet dönemi edebiyatı
  E) Fecriati topluluğu
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerine örnek değildir?
  A) Felsefi metinler
  B) Tarihi metinler
  C) Bilimsel metinler
  D) Halk hikayeleri
  E) Otobiyografi
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi olay hikayesinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Olay ağırlıklıdır.
  B) Merak ögesi arka planda bırakılmıştır.
  C) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
  D) Hikaye beklenmedik bir sonla biter.
  E) Yaygın hikaye türlerinden biridir.
 • 4) Edebiyat ile ilgili olarak;
  I. İlk kez Şinasi tarafından bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır.
  II. Edebiyat kavramı bir çok anlama gelmektedir.
  III. Edebiyatın başlangıcı sanatın başlangıcı olarak alınmıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Aşağıda verilen Türk Edebiyatı dönemlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra ortaya çıkmıştır?
  A) Divan Edebiyatı
  B) Aşık Edebiyatı
  C) Fecriati Topluluğu
  D) Halk Edebiyatı
  E) Tekke Edebiyatı
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı türlerinden biri değildir?
  A) Milli Edebiyat Dönemi
  B) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
  C) Tanzimat Dönemi edebiyatı
  D) Divan Edebiyatı
  E) Servetifünün Dönemi Edebiyatı
 • 7) Edebiyatla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Edebiyatla bilim arasında çok düzeyde iletişim vardır.
  B) Edebiyat insanı her yönüyle ele aldığı için psikoloji ile ilişkilidir.
  C) Edebiyat sadece belirli bilim dalları ile etkileşimlidir.
  D) Edebiyat bilimin tüm ikincil özelliklerine sahiptir.
  E) Edebiyatla bilim etkileşim içerisinde varlıklarını sürdürürler.
 • 8)
  I. Edebiyat güzel sanatlardan biri olarak elen alınmıştır.
  II. Edebiyat güzel sanatlar dallarından kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılmaktadır.
  III. Edebiyat diğer güzel sanatlar dallarına da kaynaklık edebilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 9)
  I. Uyarmak ve bilgi vermek
  II. Düşündürmek ve tanıtmak
  III. Estetik ve zevk anlayışı kazandırmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri öğretici metinlerin özellikleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 10)
  I. Manzum Hikaye
  II. Roman
  III. Deneme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sanat metinleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 11)
  I. Şive: Bir milletin dilinin tarihi, siyasi gibi nedenlerle değişiklik göstermesidir.
  II. Argo: Ortak dildeki kelimelere farklı anlamlar yükleyerek oluşan anlatım biçimidir.
  III. Jargon: Aynı meslek veya topluluk insanlarının kendi aralarında kullandıkları ve ortak dilden ayrı olan anlatım biçimidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 12) Yazılacak bir metnin temasının seçildiği yazma aşaması hangisidir?
  A) Planlama
  B) Hazırlık
  C) Taslak metin
  D) Düzeltme
  E) Paylaşma
 • 13) Bir düşünceyi desteklemek amacıyla konuyla ilgili söz sahibi, güvenilir bir kişinin sözünden yararlanılmasıdır.
  Yukarıda tanımı verilen düşünce geliştirme yöntemi hangisidir?
  A) Karşılaştırma
  B) Tanık gösterme
  C) Örnekleme
  D) Tanımlama
  E) Somutlama
 • 14) Dilin inceliklerini özümsemiş birinin ağzından anlatılan bir resim, bir heykel, bir mimari eser layık olduğu yeri bulur. Sanat söyleşilerinin ana ögesi dil olduğuna göre, edebiyatın yetkinleştirdiği dil de bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülebilir.
  Yrd. Doç. Dr. Gültekin Akengin, Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil
  Yukarıda verilen açıklamada hangi düşünce geliştirme yöntemi kullanılmıştır?
  A) Karşılaştırma
  B) Tanık gösterme
  C) Örnekleme
  D) Tanımlama
  E) Somutlama
 • 15) Bir metinde anlatımda gereksiz ayrıntıdan kaçınmaya .................., gereksiz sözlere yer vermemeye de ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
  A) açıklık - duruluk
  B) yalınlık - duruluk
  C) akıcılık - açıklık
  D) duruluk - akıcılık
  E) yalınlık - açıklık
Yorum Yap
Gönder