2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.
  A) Resim
  B) Edebiyat
  C) Müzik
  D) Heykel
  E) Halıcılık
 • 2)  Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir?
  A)Dokumacılık
  B) Marangozluk
  C) Aşçılık
  D) Heykel
  E) Duvarcılık
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez?
  a)Yaratıcısının anlatım özelliklerini yansıtmaları
  b) Yazıldıkları dönemin kültürel özelliklerini gösterebilmeleri
  c) Okuyucuda güzel duygular uyandırabilmeleri
  d) Herkese aynı derecede hitap eden bir dille oluşturulmaları
  e) Dilin anlatım olanaklarının zenginleştirilmesinde rol almaları
 • 4) Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz.

  Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz?

  A) Edebî metinler kültürün taşıyıcısıdır.
  B) Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki vardır.
  C) Edebî metinlerde sağlam bir dil vardır.
  D) Edebî metinler yazıldığı dönemin sanat zevkini yansıtır.
  E) Sosyal çevre edebî metinleri sanatçıyı etkisi altına alır.
 • 5) Bir akşam mehtabı getiren bana
  Bahçe kapısını açan bir eldi.
  Gözlerim sevinçle baktı o yana
  Yıldızlar içinde kadınım geldi.

  Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

  A) Lirik şiir
  B) Epik şiir
  C) Didaktik şiir
  D) Satirik şiir
  E) Dramatik şiir
 • 6) Sanatçının duygularını dile getirmesinin, aktarmasının önemli olduğunu öne sürerler. Burada da okuru eğitme söz konusudur ama bu duygusal bir eğitmedir. Böyle olunca anlatım ve aktarım ile aktarılan duygunun ahlaki açıdan değeri ölçüt olarak kullanılmaktadır.
  Yukarıda açıklaması verilen edebiyat kuramı hangisidir?

  A) Duygusal etkiciler.
  B) Biçimciler
  C) Anlatımcılar
  D) Yansıtmacılar.
  E) Biçemcileri
 • 7)
  * Edebiyatın asıl işlevinin estetik yaşantı uyandırmak olduğunu savunurlar.
  * Ancak yapısal ölçütlerle değerlendirilir.
  Yukarıda açıklaması verilen edebiyat kuramı hangisidir?

  A) Duygusal etkiciler.
  B) Biçimciler
  C) Anlatımcılar
  D) Yansıtmacılar.
  E) Biçemcileri
 • 8) Olay, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesine ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Nazım
  B) Yazın
  C) İnşa
  D) İmge
  E) Edip
 • 9) Edebiyatla uğraşan, edebi eser veren kimselere aşağıdakilerden hangi isim verilir?
  A) Nazım
  B) Yazın
  C) İnşa
  D) İmge
  E) Edip
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemlerinden biri değildir?
  A) Anonim halk edebiyatı
  B) Divan edebiyatı
  C) Aşık edebiyatı
  D) Fecriati Topluğu
  E) Tekke halk edebiyatı
 • 11)
  I. Tanzimat Dönemi Edebiyatı
  II. Anonim Halk Edebiyatı
  III. Milli Edebiyat Dönemi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemleri arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi ritmik güzel sanatlara örnek değildir?
  A) Müzik
  B) Tiyatro
  C) Sinama
  D) Dans
  E) Opera
 • 13)
  I. Resim
  II. Mimari
  III. Bale
  IV. Heykel
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri plastik sanatlara örnek gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) I, II ve IV
  C) II, III ve IV
  D) I ve IV
  E) III ve IV
 • 14) Aşağıda verilen metinlerden hangisi öğretici metin kategorisinde gösterilemez?
  A) Mesnevi
  B) Mülakat
  C) Günlük
  D) Tarihi metinler
  E) Bilimsel metinler
 • 15)
  I. Ortaoyunu
  II. Karagöz
  III. Meddah
  Yukarıda verilen tiyatrolardan hangisi veya hangileri geleneksel Türk tiyatrosuna örnektir?

  A) Yalnız III
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 16) Aşağıda verilen sanat metinlerinden hangisi coşku ve heyecanı dile getirmek için kullanılır?
  A) Masal
  B) Manzum
  C) Destan
  D) Şiir
  E) Roman
 • 17) Bir ülke içerisinde dilin bölgelere göre ses, şekil, söz dizimi ve anlam olarak farklı bir şekilde kullanılması biçimine ne denir?
  A) Lehçe
  B) Argo
  C) Ağız
  D) Jargon
  E) Ölçünlü Dil
 • 18) Üniversitede Azeri biriyle tanışan Mustafa konuşurken Azeri arkadaşının söylediklerini anlamasına rağmen konuşmasının farklı olduğunu gözlemlemiştir.
  Mustafa'nın arkadaşının konuşmasının bize göre farklı konuşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Lehçe
  B) Argo
  C) Ağız
  D) Jargon
  E) Şive
 • 19) Daha çok bir meslek grubuna özgü olan insanların kendi aralarında kullandığı dil hangisidir?
  A) Lehçe
  B) Argo
  C) Ağız
  D) Jargon
  E) Şive
 • 20)
  * Metnin ana düşüncesinin belirlenmesi.
  * Ana düşünce ile bağlantılı yardımcı düşüncelerin belirtilmesi.
  * Yardımcı düşünceyi destekleyen düşünce geliştirme yollarının belirlenmesi.
  Yukarıda verilenler hangi yazma süreci aşamasıdır?

  A) Hazırlık
  B) Planlama
  C) Taslak metin
  D) Düzeltme
  E) Geliştirme
Yorum Yap
Gönder