AÖL Tarih Soruları 6 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Tarih 132)

 • 1) Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde olmuştur?
  A) I. Kök Türk Devleti
  B) Asya Hun Devleti
  C) Avrupa Hun Devleti
  D) Uygur Devleti
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk boy ve topluluklarına ait ilk kültürel izler tespit edildiği merkezlerden biri değildir?
  A) Anav
  B) Karasuk
  C) Afanesyevo
  D) Çumra
 • 3) Babası Tuman’ı tahttan indirerek Hunların başına geçen ve ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandırmış olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mete Han
  C) Çi-çi
  B) Teoman
  D) Ho-han-yeh
 • 4) 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa Hun Devleti
  B) Büyük Selçuklular
  C) Uygur Devleti
  D) Gazneliler
 • 5) Eski Türklerde hükümranlık hakkı ve yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
  Bu yetki aşağıdakilerden hangisiyle ifade dilmiştir?
  A) Oksızlık
  B) Kut
  C) Budun
  D) Töre
 • 6) Türkler’in Orta Asya’da konargöçer yaşam tarzını seçmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Komşu devletlerle ticaret yapmak
  B) Hayvan sürülerine otlak ve su aramak
  C) Farklı din ve inançları benimsemek
  D) Macera arayışına girmek
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
  A) Kilise ve papazlık zayıflayıp özgür düşünce gelişti.
  B) Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
  C) Avrupa’da feodalite rejimi ortaya çıktı.
  D) Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
 • 8) Türklere özgü sahte ricat (geri çekilme) ve pusudan oluşan savaş taktiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karakol
  B) Keşif
  C) Taarruz
  D) Turan
 • 9) İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili olmuşlardır.
  Hakkında bilgi verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türgişler
  C) Karluklar
  B) Avarlar
  D) Oğuzlar
 • 10) Tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu’yla Margus Antlaşması’nı imzalayan ve Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rua
  B) Attila  
  C) Cengiz Han
  D) Bumin Kağan
 • 11) Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı Medine’yi, etrafına derin çukurlar kazarak savunmaya karar verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hendek Savaşı
  B) Uhud Savaşı
  C) Mute Savaşı
  D) Talas Savaşı
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in dünyaya geldiği şehirdir?
  A) Şam
  B) Mekke
  C) Tebük
  D) Medine
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Endülüs Emevi Devleti’nden günümüze kalan mimari eserlerden biridir?
  A) Yıldız Sarayı
  B) İshak Paşa Sarayı
  C) Leşger-i Sarayı
  D) El Hamrâ Sarayı
 • 14) Abbasilerde sosyal sınıflardan biri olan zimmilerin (Yahudi ve Hristiyanlar) askerlik yapmamaları karşılığında ödedikleri verginin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gümrük vergisi
  B) Geçiş vergisi
  C) Cizye vergisi
  D) Öşür vergisi
 • 15) Abbasilerde devlet hizmetlerine giren Türklerden olan Ahmet b. Tolun’un Mısır’da valilik yaptığı sırada bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İhşîdîler
  B) Tolunoğulları
  C) Eyyubiler
  D) Memlûkler
 • 16) Abbasiler Dönemi’nde, bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l Hikme hangi Abbasi Halifesi döneminde kurulmuştur?
  A) El-Me’mun
  B) Mütevekkil
  C) Ömer bin Abdülaziz
  D) Ebu Ca’fer el-Mansur
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi dini ilimlerden biri değildir?
  A) Astronomi
  B) Fıkıh
  C) Tefsir
  D) Kelam
 • 18) “İhya’ü Ulümi’d-Din” adlı eseri ile ün yapmış Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Farabi
  B) İbn-i Rüşd
  C) İbn-i Sina
  D) İmam Gazali
 • 19) Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarını yapan divan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Divan-ı İşraf
  B) Divan-ı İnşa
  C) Divan-ı İstifa
  D) Divan-ı Arz
 • 20) Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilge Kül Kadir
  B) Satuk Buğra
  C) Gazneli Mahmut
  D) Muhammed b. Toğaç
Yorum Yap
Gönder