LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 12 (2018-2019 LGS Sözel Bölüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın akla ve düşünmeye verdiği öneme kanıt oluşturmaz?
  A) İnsana merhametli davranmayı emretmesi
  B) Aklı kullanmayı engelleyen zararlı maddeleri yasaklaması
  C) Ayetler ve olaylar üzerinde düşünmeyi tavsiye etmesi
  D) İnsanın sorumlu olabilmesi için aklı şart koşması
 • 2) • “Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma!..” (Hûd suresi, 37. ayet)
  • “İkiniz birlikte Firavun’a gidin. Çünkü o, sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar.” (Tâ-Hâ suresi, 43-44. ayetler)
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu edilen peygamberlerden biri değildir?
  A) Hz. Harun
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Şuayb
  D) Hz. Nuh
 • 3) Hz. Ömer, Hayber’de çok güzel bir hurma bahçesi satın aldı. Daha sonra Hz. Muhammed’in (sav.) yanına gitti ve “Ey Allah’ın Resûl’ü! Ben bu malımla Allah’ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendireceğim?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Dilersen aslını vakfet, mahsulünü de sadaka olarak dağıt.” buyurdu. Hz. Ömer de bahçesini; atılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara bağışladı.
  Hz. Ömer’in bu davranışı yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisi kapsamında değerlendirilir?
  A) Sadaka-i câriye
  B) Sadaka-i fıtır
  C) Zekât
  D) Öşür
 • 4) I. Yolda oynayan çocuklara rastladığında onlara hâl hatır sorması
  II. Hacerü’l-Esved’in yerine konması hususunda onun hakem olmasından herkesin memnun olması
  III. Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi görevlendirmesi
  IV. Hayatının son on yılını Medine’de geçirmesi
  Numaralanmış ifadelerden hangileri Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilir olduğuna örnek oluşturur?
  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
 • 5) Hz. Muhammed (sav.), Müslümanlarla beraber umre yapmak için Mekke yakınında Hudeybiye’de konakladı. Durumu haber alan Mekkeli müşrikler Müslümanları şehre sokmama kararı aldılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.), kendileri ile konuşmak üzere Hz.Ömer’i elçi olarak göndermek istedi. Fakat o “Ya Resûlallah! Eğer Mekkeliler bana zarar vermek isterlerse orada bana sahip çıkacak yeterince akrabam yok.” diyerek bu görevden affını istedi. Hz. Muhammed (sav.) de Hz. Ömer’in bu isteğini haklı buldu ve Mekke’de akrabaları güçlü olan Hz. Osman’ı elçi olarak gönderdi.
  Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) İnsanların görüşlerine değer verdiğine
  B) Akraba ziyaretini önemsediğine
  C) Temkinli ve tedbirli davrandığına
  D) Anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavır sergilediğine
 • 6) İslam dini; can, mal, nesil, akıl ve dinin korunmasını temel haklar olarak kabul eder.
  Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu haklardan birinin korunması ile ilgili değildir?
  A) “Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Yâsin suresi, 40. ayet)
  B) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin...” (Nisâ suresi, 29. ayet)
  C) “(Resûl’üm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah’a has kılarak ihlas ile kulluk et.” (Zümer suresi, 2. ayet)
  D) “... Kim bir kimseyi haksız yere öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insan hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur...” (Mâide suresi, 32. ayet)
 • 7) Hz. Muhammed (sav.), Muaz bin Cebel’i
  Yemen’e vali olarak görevlendirdiğinde “Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözersin?” diye sorar. Muaz da: “Öncelikle Allah’ın Kitab’ı ile, eğer onda bulamazsam sizden duyduklarım ve gördüklerimle, şayet onda da bulamazsam kendi görüşlerimle.” diye cevap verir. Hz. Muhammed (sav.) onun bu cevabından memnun olur.
  Bu metin aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir?
  A) Dinin temel gayesi
  B) Kur’an-ı Kerim’in ana konuları
  C) Kur’an-ı Kerim’in özellikleri
  D) İslam dininin temel kaynakları
 • 8) Zekât vermek için Allah ve Resûl’ü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne sahip olmak gerekir. Bir Müslüman’ın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi giderleri için ayırdığı mallar, asli ihtiyaçlar kapsamına girer. Bu mallardan zekât verilmesi gerekmez.
  Bu metinde zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Temel ihtiyaç kapsamı dışında kalan fazla maldan verileceğine
  B) Varlıklı insanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olduğuna
  C) Yılda bir defa verilmesi gerektiğine
  D) Kur’an ve sünnet ile belirlendiğine
 • 9) Hz. Muhammed (sav.), Hz. Ali’yi bir bölgeye görev için gönderdiğinde ondan, davalı ve davacının her ikisini de dinledikten sonra hüküm vermesini istemiştir.
  Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır?
  A) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti
  B) Merhametli ve affedici oluşu
  C) Davasındaki cesaret ve kararlılığı
  D) İstişareye önem vermesi
 • 10) Hz. Muhammed (sav.), katı kalpli olmaktan şikâyet eden birine, ihtiyaç sahiplerine ikramda bulunmasını ve yetimlere şefkatli davranmasını tavsiye etmiştir.
  Bu metinde sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Malı bereketlendirir.
  B) Allah rızasını kazandırır.
  C) Merhamet duygusunu güçlendirir.
  D) Birlik ve beraberliği artırır.
Yorum Yap
Gönder