AÖL Dinkültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 10 (2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum 111)

 • 1) Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.
  Bu tanım aşağıdaki bilimlerden hangisine aittir?
  A) Felsefe
  B) Kelam
  C) Edebiyat
  D) Tarih
 • 2) Bilginin kaynağı hakkında “Sadece duyu organlarıyla elde edilen tecrübi bilgiler vardır.” görüşünü benimseyen akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akılcılar
  B) Sezgiciler
  C) Deneyciler
  D) Varoluşçular
 • 3)
  • Gerçek olan, deneyle varlığı kanıtlanmış olandır.
  • Metafiziksel ve dinî her türlü açıklama gerçeklikle uyuşmaz.
  • Duyusal alanın ötesinde bulunan bir dünyaya ait görüşler kabul edilemez.
  Bu görüşler aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?
  A) Gnostisizm
  B) Agnostisizm
  C) Deizm
  D) Pozitivizm
 • 4)
  • Kendisi sayesinde hak ile batıl bilinir.
  • Allah’ın yarattığı ruhani bir cevherdir.
  • Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl, eksiklik gibi  sıfatlarını bilmeye yarayan melekedir.
  Farklı İslam âlimlerince tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlim
  B) Akıl
  C) Vahiy
  D) Duyu
 • 5) Tasavvufta aşağıdakilerden hangisi yoluyla elde edilen bilgi “keşif” olarak adlandırılır?
  A) İlham
  B) Duyu
  C) Sezgi
  D) Rüya
 • 6) Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun!
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste verilen mesajın konusundan farklıdır?
  A) Yoksul bir öğrenciye burs vermek
  B) Bilimsel çalışmalara katkı sağlamak
  C) Fakir bir aileye yiyecek yardımında bulunmak
  D) Bir okul için arsa ya da para bağışında bulunmak
 • 7) Dinî literatürde “Allah’ın varlığını reddeden, İslam dininin temel esaslarına inanmayan, Kur’an-ı Kerim ayetlerini inkâr eden kimse” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  A) Münafık
  B) Fâsık
  C) Kâfir
  D) Mücrim

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın izin verdiği davranışlardandır?
  A) Bilgi kirliliği oluşturmak
  B) Bilgiye ulaşımı engellemek
  C) Bilgiyi sömürü aracı yapmak
  D) Bilgiyi insanlığın faydasına sunmak
 • 9) “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ben, Allah’ın kitaplarına, peygamberlerine inandım.
  B) Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.
  C) Allah birdir. Her şey O’na muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
  D) Ben Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz.Muhammed’in, O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.
 • 10) “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti...” (Beyyine suresi, 5. ayet)
  Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teslimiyet
  B) Ahiret
  C) Mükâfat
  D) Âdet
 • 11) Din, tarih boyu insanla birlikte var olmuş, her yerde ve her zaman varlığını da devam ettirmiştir. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadır.
  Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
  A) Bazı dinlerde kitap ve melek inancı vardır.
  B) Peygamberler tevhid dinini tebliğ etmişlerdir.
  C) Ahiret, ilahi dinlerde ortak olan inanışlardandır.
  D) Din, toplum hayatının önemli bir olgusudur.
 • 12) ‘‘Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.” (Tevbe suresi, 32-33. ayetler)
  Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Allah, hak dini peygamberler vasıtası ile gönderir.
  B) Kâfirler ve müşrikler hak dine engel olmaya çalışırlar.
  C) Hak dine inananlar kâfirlere ve müşriklere sabrederler.
  D) Hak din kendisine düşmanlık besleyenlere galip gelecektir.
 • 13) “Allah’ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkânları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokmân suresi, 20. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Nimetlerin sahibi Allah’tır.
  B) Allah insana karşı cömerttir.
  C) Allah katında insan özel bir yere sahiptir.
  D) Allah kullarının ibadet etmesinden razıdır.
 • 14) Bir kişinin Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü kabul ederek bunu kalp ile tasdik, dil ile söylemesidir.
  Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İman
  B) İhsan
  C) İhlas
  D) İbadet
 • 15) Allah’ın “bütün canlılara hayat vermesi” aşağıdaki isimlerinden hangisi ile ilgilidir?
  A) Habîr
  B) Hâdi
  C) Hayy
  D) Halîm
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi farz-ı ayn ibadetlerden biridir?
  A) Cenaze namazı kılmak
  B) Ramazan orucu tutmak
  C) Kur’an’ı ezberlemek
  D) İlim öğrenmek
 • 17) Aşağıdaki namazlardan hangisininsünneti “gayri müekkede”dir?
  A) Sabah
  B) Öğle
  C) İkindi
  D) Akşam
 • 18) Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.
  Bu hadiste önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zenginlik
  B) Güzellik
  C) Asalet
  D) Niyet
 • 19) “Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet.)
  Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
  A) Ahlak ilkeleri evrenseldir.
  B) İbadetler ahlakı güzelleştirir.
  C) Dinler aynı ahlaki değerlere sahiptir.
  D) Temizlik, namaz ibadetinin ön şartıdır.
 • 20) Sözlükte “samimiyet, içtenlik, karşılıksız sevgi, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İhlas
  B) Terbiye
  C) Hidayet
  D) Tevekkül
Yorum Yap
Gönder