2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Bir eserin biyografi olabilmesi için;
  I. Alanında tanınmış kişileri ele almalıdır.
  II. Tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatmalıdır.
  III. Belge ve tanıklardan yararlanılmalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2) Biyografi eserleriyle ilgili olarak;
  I. Kronolojik sıra izlenir.
  II. Edebi bir dil kullanılır.
  III. Anlatıcı yazarın kendisidir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Aşağıda verilen dünya edebiyatı eserlerden hangisinin türü biyografi değildir?
  A) Hayatlar
  B) Üç Büyük Usta
  C) Samuel Johnson'un Hayatı
  D) Kromazov Kardeşler
  E) Sir Thomas More'un Hayatı
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi tazminat dönemine ait biyografi eserlerden biri değildir?
  A) Victor Hugo
  B) Evrak-ı Perişan
  C) Mehmet Akif
  D) Osmanlı Şairleri
  E) Kudemadan Birkaç Şair
 • 5)
   I. Nesnel ve açık bir dil kullanılır.
  II. Anlatıcı birinci kişidir.
  III. Hayatı ele alınan kişinin başarı öyküleri vurgulanır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyografi ile otobiyografi için aynıdır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6)
   I. Kısa Hayat Öyküm
  II. Suyu Arayan Adam
  III. Abidin Dino
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türk edebiyatında otobiyografi eserlerine örnektir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7)
   I. Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanımaya yönelik yazılan yazılardır.
  II. Öz geçmiş: Kişinin hayatında elde ettiği önemli becerileri kendi ağzından anlatan yazılardır.
  III. Hal Tercümesi: Osmanlı Döneminde yazılan daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir.
  Yukarıda verilen yazı türü ve açıklamalardan hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)
  I. İstanbul doğumludur.
  II. Çocukluğunu Türkiye'de gençlik ve yetişkinlik yıllarını yurt dışında geçirmiştir.
  III. Ressamlığıyla öne çıkmış olsa da değişik türde eserler vermiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Abidin Dino için doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9) Eski dönemlerde önemli kişilerin özellik şairlerin hayatlarının anlatıldığı eserlere ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Biyografi
  B) Tezkire
  C) Otobiyografi
  D) Hal Tercümesi
  E) Portre
 • 10) Mektup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) En eski iletişim araçlarından biridir.
  B) Yazının bulunması ile kullanılmaya başlanmıştır.
  C) Kişiler, kurumlar ve kuruluşlar arasında haberleşme amacı ile kullanılır.
  D) Bulunan en eski mektup Habeşistan'a aittir.
  E) Türk tarihinde ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir.
 • 11) Sabahattion Eyüboğlu'nun babasına gönderdiği mektup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Edebi bir dile sahiptir.
  B) Yazar ismini kısaltıp Sabah olarak yazmıştır mektubunda.
  C) Bu mektup daha sonra kardeşi tarafından kitabında yayınlanmıştır.
  D) Mektupta yazar eğitimi için gittiği yurt dışı hayatından bazı kesitleri dile getirmiştir.
  E) Mektupta yazarın duygu, istek ve düşüncelerine yer verilmiştir.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden biri değildir?
  A) Edebi Mektup
  B) Resmi Mektup
  C) İş Mektubu
  D) Özel Mektup
  E) Ailevi Mektup
 • 13) Sanatçıların, düşünürlerin yazdıkları, sanat ve düşünce niteliği taşıyan mektuplara ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Edebi Mektup
  B) Resmi Mektup
  C) İş Mektubu
  D) Özel Mektup
  E) Ailevi Mektup
 • 14) E-posta ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mektupla benzerlik göstermektedir.
  B) Mektuplar e-postalara göre daha yaygındır.
  C) E-posta mektuplara göre daha hızlıdır.
  D) E-posta hesabı olmadan e-posta gönderilemez veya alınamaz.
  E) E-posta bilgisayarlar veya bir ağ içerisindeki belli gönderim merkezleri arasındaki elektronik bilgi iletişimidir.
 • 15) ŞİKÂYETNÂME
  Selâm verdüm rüşvet degüldür deyu almadılar, hüküm gösterdüm fâ’idesüzdür deyu mültefit olmadılar. Egerçi zâhirde sûret-i itâ’at gösterdiler ammâ zebân-ı hâl ile cemî’-i su’âlüme cevâb verdiler. Dedüm “yâ eyyühe’l-eshâb” bu ne fi’l-i hatâ ve çîn-i ebrûdur dediler muttasıl ’âdetümüz budur. Dedüm benüm ve re’âyetüm vâcib görmüşler ve bana berât-ı tekâ’ud vermişler ki evkâfdan hemîşe behre-mend olam ve Pâdişâha ferâgatle du’â kılam. Dediler ey miskîn senün mezâlimüne girmişler ve sana sermâye-i tereddüd vermişler ki müdâm bî-fâ’ide cidâl edesin ve nâmübârek yüzler görüb nâ-mülâyim sözler işidesin. Dedüm berâtumun mazmûnu niçün sûret bulmaz. Dediler zevâyiddür husûli mümkin olmaz. Dedüm böyle evkâf zevâyidsüz olur mı? Dediler zarûriyyât-ı Âstâneden ziyâde kalursa bizden kalur mı? Dedüm vakf mâlin ziyâde tasarruf etmek vebâldür. Dediler akçemüzle satun almışuz bize halâldür. Dedüm hisâb alsalar bu sülûkünüzün fesâdı bulunur. Dediler bu hisâb kıyametde alınur. Dedüm dünyâda dahi hisâb olur zîrâ haberin işitmişüz. Dediler andan dahi bâkümüz yokdur kâtibleri râzî etmişüz. Gördüm ki su’âlüme cevâbdan gayri nesne vermezler ve bu berât ile hâcetüm revâ görmezler nâçâr terk-i mücâdele kıldum ve me’yûs-u-mahrûm gûşe-i uzletüme çekildüm.
  Verilen yazıyla ilgili olarak;
  I. Fuzuli tarafından kaleme alınmıştır.
  II. Mektup türündedir.
  III. Arapça, Farsça kelimeler ve cümleler bulundurur.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 16) Fusuli ile ilgili olarak;

  I. Asıl adı Mehmet'tir.
  II. Türk edebiyatının en çok tanınan şairlerindendir.
  III. Şiirleri, açık, sade ve yalındır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 17)
  I. Alanında uzman kişiler ve başkan tarafından dinleyiciler önünde tartışılmasıdır.

  II. Sadece salonda yapılır.
  III. Başkanın tutumu ve yeterliliği tartışmanın verimini etkiler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri açık oturum için doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 18) Kişilerin yaşadıkları olay, duygu ve düşüncelerini tarih belirtmek şartıyla günü gününe yazılan yazı türüne ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Anı
  B) Günlük
  C) Biyografi
  D) Otobiyografi
  E) Blog
 • 19)
  I. Türk edebiyatının ilk günlük türü ruznamelerdir.

  II. Günlüklerin hepsi yayınlanmak için yazılır.
  III. Günlüklerde edebi bir dil kullanılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri günlük için doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında günlük türünün batılı anlamda ilk örneğidir?
  A) Ruzname
  B) Vakayiname
  C) Seyahatname
  D) Sefaretname
  E) Seyehat Jurnali
Yorum Yap
Gönder