2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) Osmanlı Devletinde 17.yy'da;
  I. Sancağa çıkma usulünü değiştirdi.
  II. Tımar sisteminin bozulmasından dolayı tarımsal üretimde düşüşler yaşandı.
  III. Denetimi altında bulunan İpek ve baharat yollarının önemini kaybetti.
  verilenlerden hangisi veya hangileri yaşanmıştır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2) Osmanlı devleti Avusturya ile yaptığı Haçova Meydan Savaşından soran Zitvatorok Antlaşması imzalamıştır.
  Zitvatorok Antlaşmasına göre;
  I. Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devletine bırakılacaktır.
  II. Avusturya'nın Osmanlı devletine ödediği yıllık vergi kaldırılacaktır.
  III. Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eş değer sayılacaktır.
  Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devletinin Avusturya'ya karşı siyasal üstünlüğünü kaybettiğini gösterir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) 17.yy'da Osmanlı devletinde iç isyanlar çıkmıştır. 
  Bu isyanların nedenleri arasında;
  I. Devlet otoritesinin zayıflaması,
  II. Padişahların yönetimde yetersiz kalması,
  III. Ordunun ve halkın devlete karşı güvenlerinin azalması
  verilenlerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)
  I. Vaka-i Vakvakiye olayı
  II. Celali isyanları
  III. Eyalet isyanları 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Taşra isyanları arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Celali isyanları ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Anadolu topraklarında görülen isyanlardır.
  B) İsmini Bozoklu Celal'den almaktadır.
  C) Karayazıcı, Canbulatoğlu, Deli Hasan en önemli ayaklanmalar arasındadır.
  D) Bazı bölgelerin valileri de bu ayaklanmalara katılmışlardır.
  E) Bu ayaklanmaların ortak özelliği ayaklandıkları bölgelerde özerklik istemeleridir.
 • 6) Celali ayaklanmaları sonucunda kırsal kesimde bulunan insanlar gerek maddi olarak gerekse bulundukları bölgede oluşan kaostan dolayı şehirlere göç etmişlerdir. Bu göçler büyük miktarda olduğundan .......................... olarak adlandırılmışlardır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Büyük Kaçgun
  B) Büyük Göç
  C) Toplu Kaçgun
  D) Celali Göçleri
  E) Celali Kaçgun
 • 7) 17. yy'da Avrupa devletlerinin iç ticareti artırmak ve ihracata teşvik etmek aynı zamandan ithalatı  kısıtlamak amacı ile geliştirdikleri ekonomiye ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) bolluk ekonomisi
  B) kısıtlı ekonomi
  C) yeni dünya ekonomisi
  D) merkantilizm
  E) marksizim
 • 8)
  * Kimi tarihçilere göre ilk ıslahatçı padişahtır.
  * Devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmıştır.
  * Şeyhülislamın yetkilerini kısıtlamıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen 17.yy padişahı hangisidir?

  A) Kanuni Sultan Süleyman
  B) II. Osman
  C) III. Murat
  D) IV. Mehmet
  E) Yıldırım Beyazıt
 • 9) IV. Murat ıslahatları ile ilgili hangisi doğru değildir?
  A) Rüşvet ve iltiması azaltacak önlemler aldı.
  B) İsrafın önüne geçilmesi için kanunlar çıkarttı.
  C) Tımarlı sipahi sayısı için sayım yaptı.
  D) Kahvehaneleri ve meyhaneleri kapattı.
  E) Sancak sistemine geçti.
 • 10) İranlılardan Bağdat şehrini geri alarak Bağdat Fatihi ünvanını alan ve Kasr-ı Şirin Antlaşmasını imzalayan padişah hangisidir?
  A) II. Murat
  B) III. Mehmet
  C) III. Selim
  D) IV. Murat
  E) Kanuni Sultan Süleyman
 • 11) Tımarlı sipahilerin kanunla belirlenmiş olarak elde ettikleri gelire ................... denirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kılıç
  B) aylık
  C) yayan
  D) cebelü
  E) gelir
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi 17. yy'da Avrupada öne çıkan bilim adamlarından biri değildir?
  A) Bacon
  B) Galile
  C) Descartes
  D) Kepler
  E) Einstein
 • 13)
  I. Avusturya'ya Osmanlı üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
  II. Girit'i fethetmiştir.
  III. Limni adasını ve Bozcaada'yı geri almıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Köprülü Fazıl Ahmet Paşa için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 14)
  I. Osmanlı devletini yeniden eski gücüne kavuşturmak.
  II. Osmanlı devletinin sınırlarını genişletmek.
  III. Bozulmuş ordu ve maliyeyi düzeltmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri 17. yy ıslahatları için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 15) Rular'ın Karadeniz'e inme politikasındaki ilk adımını atmasını sağlayan ve Ruslar'ın İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkını elde ettiren antlaşma hangisidir?
  A) Ankara Antlaşması
  B) İstanbul Antlaşması
  C) Karlofça Antlaşması
  D) Bucaş Antlaşması
  E) Hotin Antlaşması
Yorum Yap
Gönder