2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”Bakara177
  Yukarıdaki ayette Allaha göre iyilik,(CENNETE GİREBİLMENİN Allah’ın sevgisine ulaşabilmenin)  önem sırasına göre ana başlıklarıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahlak-İman-İbadet  
  B) İman-Ahlak- İbadet 
  C) İbadet-Ahlak-İman 
  D) Kalp temizliği-Namaz-Allaha iman
  E) İman-İbadet-Ahlak
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman etmenin tanımı içinde yer almaz?
  A) Allah’ın 14 sıfatına eksiksiz inanmak
  B) Allah’a Tevhid inancı içinde inanmak
  C) Allah’ın dediklerini uygulamak 
  D) Allah’ın en yüce varlık olduğuna inanmak
  E) Allah’a Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi insan özelliği vermeden ve aciz özellikler vermeden inanmalıyız.
 • 3) “De ki: Allah birdir. Hiç bir şeye muhtaç değildir....Hiç bir şey O’na denk( Eşit-benzer) değildir.  
  İhlas suresi 1-4  ayetlerinde altı çizili kısımlarda  Allah'ın sıfatları sıralandığında  hangisi doğrudur?
  A)Vücut -Beka-Vahdaniyet
  B) Beka-Kudret-Muhalefetün  lil Havadis
  C) Vahdaniyet-Kıyam bi nefsihi- Muhalefetün lil Havadis
  D) Vahdaniyet -Kıyam bi nefsihi-Kıdem      
  E) Kıdem-Beka-Tekvin
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi “Yüce Mevla’mızın varlığının kendinden olması, varlığını devam ettirebilmek için hiçbir şeye muhtaç olmaması demek” olan sıfatına (özelliğine) ne ad verilir?
  A) Hayat   
  B) Vücud 
  C) Tekvin   
  D) Kıyam bi-nefsihi           
  E) Vahdaniyet

 • 5)
  I-Mekkeli Müşrikler (putperestler) Allah’a inanmaktadır. Ama şirk içinde inanır.
  II-Allah’ın varlığına inanıp namaz kılsak bile Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inanırsak Müslüman olamayız. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) I-doğru / II-yanlış     
  B)I-yanlış / II-yanlış    
  C) I-yanlış / II-doğru   
  D) I-doğru / II-doğru 
  E) I-Tutarsız / II-Tutarlı
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ateist sosyologların dinle ilgili görüşlerinden biri değildir?
  A) Din sosyal ihtiyaçlar sebebiyle ortaya çıkmıştır 
  B) Din bireyin sığınma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır 
  C) Din aklın bir ürünüdür  
  D) Din Allah’ın göndermesi ile başlamıştır 
  E) Din toplumda düzeni sağladığı için ortaya çıkmıştır
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi İmanın 6 şartından biri değildir?
  A) Allah’a iman etmek                   
  B) Peygamberlere iman etmek
  C) Ahiret gününe iman etmek     
  D) Namaz kılmak     
  E) Meleklere iman etmek
 • 8) ”Kültürün başlıca öğelerinden biri dindir. Din; mimariden musikiye, sanattan edebiyata kadar kültürün bütün öğeleri üzerinde etkilidir. Ayrıca dinin örf ve adetlerle birlikte ahlaki değerlerin oluşmasında da önemli bir etkisi vardır.”
  Verilen metin hakkında ne söylenebilir?
  A) Doğrudur       
  B) Yanlıştır   
  C) Abartılıdır       
  D) Tutarsızdır     
  E) Çok yanlıştır

 • 9) İslam’a göre dinin kaynağı, çıkış yeri, temeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplum     
  B) Vahiy     
  C) Vicdan       
  D) Akıl         
  E) Birey

 • 10) İnsanlarda var olan “inanma-din” duygusunun kaynağı, çıkış yeri, temeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıtrat(yaratılış özelliği)
  B) Gelenekler
  C) Ruhanî varlıklar
  D) Din
  E) Toplum
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi din hakkında doğru bir yargı değildir?
  A) İnsanlar, dine ihtiyaç duymamışlardır. 
  B) Din, toplumların birlik ve beraberliğini sağlar. 
  C) Din, korku ve çaresizlikte teselli kaynağıdır. 
  D) Din, toplumu kin, nefret ve düşmanlık duygularından kurtarır.  
  E)Din doğru bir şekilde anlaşılırsa (İki günü eşit olan zarardadır” (Hadisi Şerif)  insanları ilerletir, geri bırakmaz.
 • 12) Tanrı inancı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) Tanrı inancı herkeste bulunur çünkü doğuştan gelir. 
  B) Tanrı’ya evrendeki muhteşem düzene bakarak akıl yoluyla ulaşılabilir.  
  C) Gerçek İlah’ın özelliklerini Kur’an’dan öğrenip  o zaman doğru şekilde iman edebiliriz.
  D) Felsefe tarihindeki filozofların çoğu, özellikle rasyonalist (akılcı) filozofların hepsi Tanrı’nın var olduğunu kabul etmiştir. 
  E) Dünyadaki herkes Allah’a Tevhid inancı içinde inanır.
 • 13) Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayet; “Ey akıl sahipleri…”, “Hiç düşünmezler mi?...”, şeklinde başlar. Ayrıca; “Akıl etmez misiniz?” “düşünmez misiniz?” gibi uyarılar da bulunur.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  A) İnsanların Kur’an’ı anlayamayacakları
  B) Dinin emir ve yasaklarını kendimize göre yorumlayabileceğimizi
  C) Dindar insanların her şeyi düşünemeyeceği
  D) Dinin akıl sahiplerine hitap ettiğini
  E) İslam aklı dışlar.
 • 14)
  I-Evrende bir düzen varır.(150.000 km kılcal damar- 23⁰ 27 dk. dünyanın eğikliği v.b.)
  II-. Bu düzen (uyum) kendi kendine TESADÜFEN olamaz. Çünkü atomun aklı yoktur. Aklı olmayan varlık düzen kuramaz. Bunu akıllı birisi yapması gerekir.(Sıra→Marangoz / Uçak→Mühendis v.b.)
  III-O halde Evreni de düzenleyen yüce bir varlık vardır. O da Allah’tır
  Yukarıdaki önermeler ile insan, hangi yönü ile Allah’ın varlığını bulmaktadır?
  A) Hocaların (Ekrem Sevil) etkisi (Çevre)  
  B) Aklı ile (Felsefi)  
  C) İçindeki sığınma duygusuyla (Psikolojik)  
  D) Yukarıdaki önermeler felsefeye aykırıdır. 
  E) Tanrı aklın konusu değildir.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre Allah’ın yaratıcılığına yakışmaz?

  A) Allah, her şeyi yaratandır. Tevhid inancına göre Allah’tan başka (şifa, rızık v.b.) yaratıcı yoktur.     
  B) Allah, insanlara bir şeyi yaratırken (şifa, rızık) genellikle sebepler zincirine göre izin vererek vardan yaratır. 
  C) Allah, hem yoktan (H) hem de vardan (H2O) sınırsız bir güçle  yaratır. 
  D) Allah, evreni yaratandır. Fakat ilgisini kestiği için doğadaki olaylar kendi kendine oluşur, evrene karışmaz 
  E) Başarı, şifa için elimizden gelen fiziksel tedbirleri alırız o işin sonucunu Allah yaratacağına inandığımız için Allaha dua ederiz.
Yorum Yap
Gönder