2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Zekat ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam'ın beş şartından biridir.
  B) Zekat verebilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.
  C) Her yıl yapılması gereken bir ibadettir.
  D) Malın en fazla yüzde kırkını vermek gerekmektedir.
  E) Zekat verebilmek için belirli bir düzeyde mal sahibi olmak gerekmektedir.
 • 2)
  I. Allah ile kul arasında iletişimdir.
  II. Allah'ın sonsuz kudretine sığınmayı gerektirir.
  III. Kulun acizliğini gösterir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dua için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 3)
  I. Haramlardan sakınır.
  II. İbadetlerini harfiyen yerine getirir.
  III. Dinen şüpheli görünen şeylerden kaçınır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri takva sahibi bir birey için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 4)
  I. Kardeş
  II. Hala
  III. Dede
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine zekat verilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Yeterli maddi güce sahip olamak.
  II. Sağlıklı olamak.
  III. Yol güvenliği sağlanmış olmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerin hac ibadeti için gereken şartlar arasındadır?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Fıkıh kelime anlamı olarak bir şeyi bilem ve iyi anlamak anlamına gelmektedir.
  B) Fıkıh ilmi sadece ibadetleri incelemektedir.
  C) İslam hukuku bir müslümanın hayatının her alanını kapsar.
  D) Fıkıh ilminin bir usulü ve yöntemi vardır.
  E) Fıkıh disiplini fıkıh usulünün kaideleri üzerine inşa edilir.
 • 7) Fıkıh disiplini bir ağaca benzetildiği zaman; fıkıh usulu .................. füruat is ................ benzetilebilir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi sırasıyla gelmelidir?
  A) gövdeye - dallara
  B) gövdeye - köklere
  C) dallara - gövdeye
  D) dallara - köklere
  E) gövdeye - köklere
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi füruatın dallarından biri değildir?
  A) İbadat
  B) İbadetler
  C) Muamelat
  D) Ukübat
  E) İktisat
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ukübat'ın konu alanıdır?
  A) Temizlik
  B) Kişiler ve kurumlar arası hukuki ilişkiler
  C) Suçlar ve cezalar
  D) Namaz
  E) Temizlilk
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi fakih kişinin hüküm çıkarırken dikkat etmesi gereken ilkelerden biri değildir?
  A) Adaletin gözetilmesi
  B) Haramlarda sınırlılık
  C) Tekliflerde kolaylık
  D) Cezaların toplumsal olması
  E) Kamu yararının gözetilmesi
 • 11) “Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan, çokça esirgeyendir.” 
  Verilen ayetle ilgili;
  I. Haram kılınmış fiiller zaruret halinde mübah olabilmektedir.
  II. Bu süre geçicidir.
  III. Zaruretler haram olan şeyleri mübah kılar prensibini destekler.
  olarak yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 12) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
  Verilen ayetle ilgili olarak;
  I. Adaletin sağlanmasında herkese eşit davranılmalıdır.
  II. Aynı suçu işleyen kişilere aynı ceza verilmelidir.
  III. Hüküm verirken duygular ön planda tutulmalıdır.
  yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hukukta bir hüküm verilebilmesi için delil zorunludur.
  B) İslam hukukunda kullanılan kaynaklara edille-i şer'iyye denir.
  C) İslam hukukunun ilk temel kaynağı peygamberimizin sünnetidir.
  D) Peygamber efendimiz Kur'an'da anlaşılmayan hususları açıklamış ve uygulamalı olarak sahabeye göstermiştir.
  E) İslam hukukunun temel kaynaklarından biri de icma'dır.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel kaynaklarından biri değildir?
  A) Kur'an
  B) Sünnet
  C) İcma
  D) Kıyas
  E) İtikat
 • 15) İslam dininde dini emirlere ne denir?
  A) İcma
  B) Teklif
  C) Mükellef
  D) Kıyas
  E) Elille-i Şer'iyye
Yorum Yap
Gönder