2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Anlam olarak hakim olmak, itaat altına almak, kanun ve şeriat göndermek, hesaba çekmek, ceza ve mükafat vermek anlamına gelen kavram hangisidir? 
  A) Uluhiyet
  B) Ubudiyet
  C) Din
  D) Takva
  E) Ebediyet
 • 2) Kulluk, itaat, boyun eğme itaat gibi anlamlara gelen ve Allah'ın rızasını elde edebilmek için emirlerini içtenlikle yerine getirmek anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Uluhiyet
  B) Ubudiyet
  C) Din
  D) Takva
  E) Ebediyet
 • 3) İlahlık, ibadet edilen varlık ve mabut anlamına gelen ve İslam'a göre sadece Allah'a ait olan makam hangisidir?
  A) Uluhiyyet
  B) Ubudiyyet
  C) Din
  D) Takva
  E) Ebediyet
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de din kelimesinin anlamlarından biri değildir?
  A) Teslimiyet
  B) Kanun
  C) Ceza
  D) Hakimiyet
  E) Sukünet
 • 5) Din ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İlahi kaynaklı olmalıdır.
  B) Akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir.
  C) Din özü itibari ile inananları hayra ve iyiliğe sevk eder.
  D) Gönderiliş amacı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaktır.
  E) İnsanlar tarafından da oluşturulabilir.
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah tarafından peygamberlere vahyedilenlerin tamamı dini oluşturur.
  B) Yalnızca Hz. Muhammed (s.a.v) İslam peygamberidir.
  C) Allah tarih boyunca insanlara vahiy göndermiştir.
  D) Din Allah ile kul arasındaki münasebeti düzenler.
  E) Dinin kabulü için akıl sahibi olmak şarttır.
 • 7) Allah'ın (c.c) tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratmasına ne denir?
  A) Ruh
  B) Fıtrat
  C) İman
  D) Farkındalık
  E) Özümseme
 • 8)
  I. Din duygusu doğuştan gelen bir duygudur.
  II. Ruhun ihtiyacı bir şeye inanmaktır.
  III. Tarihin her döneminde insanın sığınacağı bir liman olmuştur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 9)
  I. Allah kullarını saf bir fıtrat üzerine yaratmıştır.
  II. İnsan fıtratına uyumlu din İslam'dır.
  III. Hanif kelimesi İslami literatürde müslim kelimesi ile eş anlamlıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 10)
  I. Güven vermek
  II. Güvenlikte olmak
  III. İçten ve yürekten inanmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iman kelimesinin anlamları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 11)
  I. Kelim anlamı ile şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek anlamına gelir.
  II. İnsana niçin var olduğunu ve yaşatığı hayat içerisinde zorluklarla nasıl baş edeciğini açıklar.
  III. Sonradan kazanılan bir olgudur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iman için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 12)
  I. Kurtuluşa ermek, güven ve emniyet anlamına gelmektedir.
  II. Bütün insanlığa gönderilmiştir.
  III. Son hak dindir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
  A) Fıtrata uygundur.
  B) Dogmatiktir.
  C) İnançların benimsenmesinde insanın hür iradesi gerekir.
  D) Dengeyi esas alır.
  E) Aklı başında biri tarafından kolayca kabul edilir.
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam'ın inanç esasları açık ve anlaşılırdır.
  B) İslam'ın inanç esasları fıtrata uygundur.
  C) İslamin inanç esasları ilahi kaynaklıdır.
  D) İslam inanç esaslarında itidalden kaçınılır.
  E) İslamın inanç esaslarının benimsenmesinde baskı ve zorlama yoktur.
 • 15) .............. yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip O'nu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmek anlamına gelmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Tecvit
  B) Tektit
  C) Tevhid
  D) Tevekkül
  E) Tenazü
 • 16) Allah'a nispet edilen isimleri için kullanılan ve Kuran'da 100 den fazla bulunan kavram hangisidir?
  A) Esma-i Hüsna
  B) Esma-i Mübarek
  C) İhlası Hüsna
  D) İhlası Mübarek
  E) Esma-i İhlas
 • 17) Kulun bütün davranışlarında ve sözlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesine ne denir?
  A) İhsan
  B) İtimat
  C) İhlas
  D) İtikat
  E) İnanç
 • 18) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bütün peygamberler tevhid inancı üzerine gönderilmiştir.
  B) Son peygamber Hz. Muhammed'tir.
  C) İman ve İslam bir birinden ayrıdır.
  D) Hz. İbrahim İslam peygamberidir.
  E) Allah tarih boyunca tehvid peygamberleri göndermiştir.
 • 19) Allah'ın yolunda ilerleyen ve yaşayan kişilere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Hanif
  B) Halif
  C) Halife
  D) Hami
  E) Hakim
 • 20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değilidir?
  A) İslam inanç esasları karışık olduğundan kişi yardım almalıdır.
  B) İslam ve iman bir bütündür.
  C) İslam inanç esasları tevhid dinini gereğidir.
  D) İslam inanç esasları aklı başında kişiler tarafından benimsenmelidir.
  E) İslam inanç esasları bu dünya ve diğer dünya arasında denge gözetir.
Yorum Yap
Gönder