2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1)
  I. Bir element atomun çekirdeğinin proton ve nötron sayılarının toplamına denir.
  II. A harfi ile gösterilir.
  III. Element sembolünün sol üst köşesine yazılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kütle numarası için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 2)
  I. Bir atomun + veya - yükle yüklenen taneciklerine iyon denir.
  II.- yüklü iyonlara anyon denir.
  III. + yüklü iyonlara katyon denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 3)
  I. Bir element atomunun çekirdeğinde bulunan protonların sayısı o atomun atom numarasını oluşturur.
  II. Atom numarası Z harfi ile gösterilir.
  III. Atom numarası element sembolünün sağ alt köşesine yazılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 4)
  I. Proton sayısı atomların kimlik özelliğidir.
  II. Her elementin atom numarası farklıdır.
  III. Kimyasal yöntemlerle atom numarası değiştirilebilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Atom numarası
  II. Çekirdek yükü
  III. Elektron sayısı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yüksüz bir ortamda birbirine eşittir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 6) Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara ................. atomlar denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) izotop
  B) izoton
  C) izobar
  D) izoelektronik
  E) izoprotonik
 • 7) Nötron sayıları aynı, proton sayıları faklı olan atomlara ................. atomlar denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) izotop
  B) izoton
  C) izobar
  D) izoelektronik
  E) izoprotonik
 • 8) Kütle numaraları aynı, nötron ve atom numaraları farklı olan atomlara  ................. atomlar denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) izotop
  B) izoton
  C) izobar
  D) izoelektronik
  E) izoprotonik
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir elementin izotop atomlarının kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.
  B) Bir maddenin kimyasal özelliğini proton ve elektron sayısı belirler.
  C) İzoton atomların atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri aynıdır.
  D) İzobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
  E) İzoleletronik taneciklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
 • 10)
  I. Yatay satırlara periyot denir.
  II. Düşey sütunlara grup denir.
  III. 7 periyot ve 18 gruptan oluşur.
  Modern periyodik tablo ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11)
  I. Periyodik sistemde elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur.
  II. Genellikle son katmanlarında 1, 2, 3 elektron bulundururlar.
  III. Hidrojen ve bor hariç 1A, 2A 3A grupları, geçiş ve iç geçiş elementleri metaldir.
  Metallerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yüzeyleri parlaktır.
  B) Oda sıcaklığında civa hariç katıdırlar.
  C) Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
  D) Kendi aralarında bileşik oluştururlar.
  E) Tel ve levha haline getirilebilir.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi ametaller için doğru değildir?
  A) Katı halde olanlar mat görünümlüdür.
  B) Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler.
  C) Isıyı ve elektrik akımını iletirler.
  D) Tel ve levha haline getirilmezler.
  E) Erime ve kaynama noktaları genellikle metallere göre daha düşüktür.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi yarı metaller için doğru değildir?
  A) Metallerle ametallerin arasında yer alırlar.
  B) Parlak veya mat olabilirler.
  C) Gaz halinde bulunurlar.
  D) Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon haline geçebilirler.
  E) Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşırlar.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ametal değildir?
  A) H
  B) C
  C) N
  D) O
  E) B
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi yarı metal değildir?
  A) Si
  B) Ge
  C) As
  D) He
  E) Te
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yarı soy gaz değildir?
  A) Ne
  B) Ge
  C) Ar
  D) Kr
  E) Rn
 • 18)
  I. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimi atom yarıçapına bağlıdır.
  II. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katma sayısı arttıkça atom yarıçapı artar.
  III. Aynı periyotta soldan sağa doğru katman sayısı değişmez.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız I
 • 19)
  I. Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır.
  II. Kolay kopan elektronlara değerlik elektronları denir.
  III. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız I
 • 20)
  I. Soy gazların elektron ilgileri düşüktür.
  II. Gaz halindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir.
  III. Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız I
Yorum Yap
Gönder