2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Aile ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Aile ilk eğitim yuvasıdır.
  B) Örf ve adetlerimizi öğreniriz.
  C) Topluluğun temelini oluşturu
  D) Çocukların gelişmesinde ve karektere sahip olmasında okul daha önde gelir.
  E) Çocuklara dini ve ahlaki değerlerin öğretildiği kurumdur.
 • 2) “Sizin en hayırlınız ................. karşı en iyi olanınızdır...”
  Hadisinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) Annesine
  B) Ailesine
  C) Komşusuna
  D) Babasına
  E) Kardeşine
 • 3) Erkek ve kadının birbirlerine eş olması amacıyla yaptıkları sözleşmeye ne denir?

  A) Aile
  B) Sözleşme
  C) Düğün
  D) Nikah
  E) Nesep
 • 4) Ailede kadın ve erkeğin bir takım rolleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi erkeğin rollerinden değildir?

  A) Ailenin rızkını temin etmek
  B) Eşine vakit ayırmak
  C) Toplumun devamını sağlayacak nesiller yetiştirmek
  D) Helal kazanmak
  E) Çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek
 • 5) Dinimiz ailede son çare olan boşanma durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamamızı öğütlemektedir?
  A) Eşlerin birbilerini kışkırtmalarını
  B) Karşılıklı olarak hakların ihlal etmelerini
  C) Mahremiyetlerini ifşa etmelerini
  D) Birbirleri hakkında dedikodu yapmamalarını
  E) Sırlarını ifşa etmelerini
 • 6) Ailede boşanmada en çok etkilenenlerden biri de çocuklardır. Buna göre çocukların boşanma durumundan nasıl etkilendiklerini aşağıya kısaca yazınız.


 • 7) Boşanma durumunda anne ve baba çocukları üzerine anlaşamadıkları zaman ya da her ikisi de çocukları sahiplenmediği zaman çocuklar hangi kurum tarafından sahiplenilir?
  A) Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Kızılay
  C) Yeşilay
  D) TUIK
  E) Komşular
 • 8)
  I. Kelime-i Tevhid
  II. Kelime-i Şehadet
  III. İmanın şartları inanmak.
  IV. Kuran ve sünnet esaslarına inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mümin olma şartları arasındadır?

  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I, III ve IV
  D) I ve II
  E) II, III ve IV
 • 9) ..............................., dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) Müslümanlar’ın güven içinde oldukları kimsedir.
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Mümin
  B) Müslüman
  C) Kişi
  D) İnsan
  E) İnanmış
 • 10) “Bana itaat eden, .................. itaat etmiştir. Bana isyan eden de ................. isyan etmiştir.”
  Peygamber efendimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?

  A) Kuran-ı Kerim
  B) Allah
  C) İslam
  D) İnsan
  E) İyilik
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mütevatir ve sahih hadisler dinde kesin delildir.
  B) Zayıf hadiseler kaynak olarak genellikle kullanılmaz.
  C) Mütevatir olmayan hadislere kesinlikle uyulmaz.
  D) Hadislerin çoğu hasen hadistir.
  E) Müslümanlar hasen hadisleri kabul etmiştir.
 • 12) İslamda inanılması gereken şartlara kalbi ile inanmayıp söz ve davranışları ile inanmış gibi görünen kişilere ne denir?
  A) Mü'min
  B) Münafık
  C) Kafir
  D) Yezid
  E) Nifak
 • 13)
  * Cihattan kaçan
  * Emanete ihanet eden
  * İslamı değerlerle alay eden
  * Cimrilik yapan
  * Korkak olan
  * Sözünde durmayan
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi münafıkların özellikleri arasındadır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
 • 14) Münafık ve nifak kavramlarını kısaca açıklayınız.
  Münafık:

  Nifak:

 • 15) Bir müminin imanının geçerli olması için gerekli şartlardan beş tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *

 • 16) Altı çeşit hadis vardır. Bu hadisleri aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • 17) Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun!”
  Yukarıda verilen ayet imanın hangi esası ile ilgilidir?
  A) Ahirete iman
  B) Kitaplara iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Kaza ve Kadere iman
  E) Meleklere iman
 • 18) Kader ve kazaya iman ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildi?
  A) Kaza ve kadere iman, Allah'ın ilim , irade, kudret gibi sıfatlarına inanmanın bir sonucudur.
  B) Her şeyin Allah'tan geldiğine iman etmektir.
  C) Kainatta olan her şeyin bir ölçü ve hikmete göre cereyan ettiğini kabul etmek anlamına gelmektedir.
  D) İmanın şartlarından biridir.
  E) Kader insanların sorumluluktan muhaf tutulmasını sağlar.
 • 19)
  I. İlk peygamber Hz. Adem'dir.
  II. Her peygamber birer örnek mümindir.
  III. Gönderilen tüm peygamberlere iman esastır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 20) Aşağıda aile ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Aile din ve hukuk açısından evlenmeleri için herhangi bir engel olmayan erkek ve kadının kendi hür iradeleriyle evlenmeleri sonucunda kurulur.
  B) Aile toplumun en küçük yapısıdır.
  C) Aile; çekirdek aile ve geniş aile olarak iki sınıfa ayrılır.
  D) İslam dini ailenin çekirdek aileden oluşmasını öğütler.
  E) Geniş aile; anne, baba, çocuklar, büyük anne ve büyük babadan oluşur.
 • 21)
  I. Dini ve ahlaki duygular ailede öğrenilir.
  II. Sorumluluk duygusu ailede kazanılır.
  III. Toplumun devamı aile ile sağlanır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 22)
  I. Bir erkek ve kadının birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları mukaveleye nikah denir.
  II. Nikah sayesinde her türlü kötü zannın önüne geçilir.
  III. Nikah İslam'da zorunlu değildir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 23) Kuranı Kerim ve sünnete uygun olan ve dinin ve aklın güzel gördüğü şeye ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Talak
  B) İhsan
  C) Maruf
  D) Tevekkül
  E) Tehvid
 • 24) “Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Sulh
  B) Yardımlaşma
  C) Dayanışma
  D) Hak
  E) Adalet
 • 25) Bir kimsenin özel durumunu merak ederek onun rızası olmadan gizlice araştırma yapmaya ........................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) yalan
  B) fitne
  C) fesat
  D) yozlaşma
  E) tecessüs
Yorum Yap
Gönder