2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıda aile ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Aile din ve hukuk açısından evlenmeleri için herhangi bir engel olmayan erkek ve kadının kendi hür iradeleriyle evlenmeleri sonucunda kurulur.
  B) Aile toplumun en küçük yapısıdır.
  C) Aile; çekirdek aile ve geniş aile olarak iki sınıfa ayrılır.
  D) İslam dini ailenin çekirdek aileden oluşmasını öğütler.
  E) Geniş aile; anne, baba, çocuklar, büyük anne ve büyük babadan oluşur.
 • 2) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın en sevmediği helal olarak nitelendirdiği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Evlenme
  B) Çocuk sahibi olma
  C) Boşanma
  D) Kurban kesme
  E) Sadaka verme
 • 3)
  I. Dini ve ahlaki duygular ailede öğrenilir.
  II. Sorumluluk duygusu ailede kazanılır.
  III. Toplumun devamı aile ile sağlanır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 4)
  I. Bir erkek ve kadının birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları mukaveleye nikah denir.
  II. Nikah sayesinde her türlü kötü zannın önüne geçilir.
  III. Nikah İslam'da zorunlu değildir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 5) İslam dinine göre ailede huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için eşler arasında denkliğin gözetilmesine .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Denklik
  B) Küfüv
  C) Küffet
  D) Eşitlik
  E) Nafaka
 • 6) İnsan olarak bir takım sorumluluklara sahibiz. İlk olarak ta ..................... karşı sorumluyuz.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kendimize
  B) peygamberimize
  C) Allah'a
  D) ailemize
  E) dinimize
 • 7) “Sizin kadınlarınız üzerindeki haklarınız sevmediğiniz kimseleri evinize sokmamaları ve hoşlanmadığınız kimselerle konuşmamalarıdır. Dikkat edin! Onların sizin üzerinizdeki hakları ise yedirmek ve giydirmek hususlarında ihsanda bulunmanızdır.”
  Yukarıda verilen hadisi şerifte daha çok hangisinin üzerinde durulmaktadır?
  A) İlgi
  B) Şefkat
  C) Hüsnü zan
  D) Mahremiyet
  E) Paylaşım
 • 8) Kişinin ihanet etmemesi, aldatmaması, vefalı olması anlamına gelen ifade hangisidir?
  A) Sadakat
  B) Şefkat
  C) Hüsnü zan
  D) Mahremiyet
  E) Paylaşım
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Dinimizde boşanma belirli şartlarda müsaade edilmiştir.
  B) Boşanma dinimizde talak olarak geçmektedir.
  C) Boşanma en son çare olarak görülmelidir.
  D) Boşanma safhasına gelmeden önce sulha gidilebilir.
  E) Allah (c.c) boşanmadan önce sulha gitmeyenleri lanetlemiştir. 
 • 10) Bir kişinin Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle ve O'nu görüyürmuşçasına ibadetlerini yapmasına ne denir?
  A) Talak
  B) İhsan
  C) Maruf
  D) Tevekkül
  E) Tehvid
 • 11) Kuranı Kerim ve sünnete uygun olan ve dinin ve aklın güzel gördüğü şeye ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Talak
  B) İhsan
  C) Maruf
  D) Tevekkül
  E) Tehvid
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi güvenli ortamın oluşmasını sağlayan etmenlerden biri değildir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Yardımlaşma
  C) İşi doğru yapmak
  D) Toplumdan önce kendini düşünmek
  E) Adaleti sağlamak
 • 13) Peygamber efendimizin Muhemmed'ül Emin ünvanı aşağıda verilen ilkelerden daha çok hangisi ile özdeşir?
  A) Sulh
  B) Kardeşlik
  C) Emniyet ve güven
  D) Yardımlaşma
  E) Hak ve adalet
 • 14) “Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Sulh
  B) Yardımlaşma
  C) Dayanışma
  D) Hak
  E) Adalet
 • 15) Hak ve hukuku gözetmek, herkese hakkını vermek bir şeyi olması gereken yere koymak anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Sulh
  B) Yardımlaşma
  C) Dayanışma
  D) Emniyet
  E) Adalet
 • 16) “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.”
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sulh
  B) Yardımlaşma
  C) Dayanışma
  D) Emniyet
  E) Adalet
 • 17) Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi kardeşlik ile ilgili değildir?
  A) Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz
  B) Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim Müslümanı bir sıkıntısından kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü bir sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını örter.
  C) Hiçbiriniz kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için de sevip istemedikçe iman etmiş olmaz
  D) Vücudun bir organı ağrıdığında, vücudunun kalan kısmının uykusuzluk ve ateş içinde bu durumdan etkilenmesi gibi Mü’minleri de birbirlerine merhamet etmede, sevgi duymada ve yardımlaşma hususunda vücudun organları gibi görürsün
  E) “Şu bir gerçek ki Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…
 • 18) Bireyin iyi vasıflarını kaybederek; kaba ve adi bir hal alması anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Yalan
  B) Fitne
  C) Fesat
  D) Yozlaşma
  E) Tecessüs
 • 19) Bir kimsenin özel durumunu merak ederek onun rızası olmadan gizlice araştırma yapmaya ........................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) yalan
  B) fitne
  C) fesat
  D) yozlaşma
  E) tecessüs
 • 20) .................... öldürmekten daha kötüdür…
  Yukarıda verilen ayette noktalı yere hangisi getirilmelidir?
  A) Yalan
  B) Fitne
  C) Fesat
  D) Yozlaşma
  E) Tecessüs
Yorum Yap
Gönder