2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserleri batı etkisiyle yazılmıştır?
  A) Atilla İlhan
  B) Karacaoğlan
  C) Nedim
  D) Yusuf Has Hacib
  E) Kaşgarlı Mahmut
 • 2)
  I. Sagu
  II. Koşuk
  III. Kök Türk Yazıtları
  Yukarıda verilen edebi ürünlerden hangisi veya hangileri islamiyetin kabulünden önceki Türk edebiyatına örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 3)
  I. Kök Türk
  II. Arap
  III. Kiril
  Yukarıda verilen alfabelerden hangisi veya hangileri Türkler tarafından kullanılmıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 4)
  I. 13.yy ile 14.yy kullanılmıştır.
  II. Eski Türkçe'nin devamı niteliğindedir.
  III. Hazar denizinin kuzeyinde ve Orta Asya'da kullanıldı.
  Kuzey-Doğu Türkçesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Osmanlı Türkçesi
  II. Eski Anadolu Türkçesi
  III. Türkiye Türkçesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Batı Türkçesinin kolları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yazma sürecinin aşamalarından biri değildir?
  A) Plan
  B) Kuluçka
  C) Hazırlık
  D) Taslak oluşturma
  E) Paylaşım
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde hazırlık aşamasında yapılması gerekenlerden biri değildir?
  A) Konuyu ve amacı belirleme
  B) Konuyla ilgili özet yapma
  C) Prova yapma
  D) Araştırma yapma
  E) Görsel ve işitsel araçlardan yararlanma
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde konuşma aşamasında yapılması gerekenlerden biri değildir?
  A) Araştırma yapma
  B) Gereksiz ifadelerden kaçınma
  C) Zamanı verimli kullanma
  D) Vurgu, jest ve mimiklere dikkat etme
  E) Teknolojik araçlardan yararlanma
 • 9)
  I. Milli edebiyat dönemi hikayecilerindendir.
  II. Sade halk dilini savunur.
  III. Konularını gündelik hayattan, çocukluk ve askerlik anılarından almıştır.
  Ömer Seyfettin ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 10)
  I. Tanzimat dönemi yazarlarındandır.
  II. Romantizmin izleri görülür
  III. Kahramanlarını halktan seçerek, gerçekliğe yönelir.
  Samipaşazade Sezai ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 11)
  I. Divan edebiyatının güçlü şairlerindendir.
  II. Sonraki dönemlerin şairlerini de etkilemiştir.
  III. Türk edebiyatında lirik şair olarak önemli bir yer kaplar.
  Fuzuli ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 12) Halk hikayeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin ilk ürünleridir.
  B) Masal, menkıbe, destan gibi ürünlerle beslenerek uzun soluklu olaylar anlatılır.
  C) Gelişiminde tarihin ve dini olayların etkisi vardır.
  D) Genellikle acı ve ızdırap konularını ele alır.
  E) Hikayelerde olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır.
 • 13)
  I. Ali Şir Nevai
  II. Hamdullah Hamdi
  III. Fuzuli
  Yukarıda verilen edebiyatçılardan hangisi veya hangileri Leyla ile Mecnu'nu konu alan mesnevi yazmıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
 • 14)
  I. Divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir.
  II. Fars edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir.
  III. Her beyti kendi arasında kafiyelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mesnevi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
 • 15)
  I. Aşk
  II. Tasavvuf
  III. Kahramanlık
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mesnevinin işlediği konular arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
Yorum Yap
Gönder