2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1)
  I. Farklı canlı türleri aynı sayıda kromozoma sahip olabilir.
  II. Aynı canlı türündeki tüm bireylerde aynı sayıda kromozom bulunur.
  III. Kromozom sayısı gelişmişliği ifade eder.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.
  B) Canlılarda vücut hücresi ve üreme hücresi olmak üzere iki çeşit hücre vardır.
  C) Üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının yarısı kadardır.
  D) Vücut hücrelerinin kromozom sayısının tamamı anneden gelir.
 • 3) Homolog kromozom içeren hücrelere ........... hücre, tek sayıda kromozom içeren hücrelere ise ............. hücre denir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırası ile hangisi gelmelidir?
  A) diploit -- haploit
  B) haploit -- diploit
  C) monoloit -- haploit
  D) diploit -- monoloit
 • 4) Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerini nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi kalıtım molekülüne ........... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) RNA
  B) DNA
  C) Kromotin
  D) Keratin
 • 5)
  I. Kalıtsal bilgileri saklamak
  II. Kalıtsal bilgileri sonraki nesile taşımak
  III. Hücrenin yönetimini sağlamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri DNA'nın görevleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 6) DNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kromozomun yapısında yer alır
  B) Çift sarmal bir yapıya sahiptir.
  C) Sadece anneden aktarılır.
  D) İçeriğide genler bulundurur.
 • 7)
  I. DNA'ların yapısında bulunur.
  II. Kalıtsal bilgilerin taşındığı bölgedir.
  III. Her biri bir karakterin ortaya çıkmasını belirler.
  Yukarıda genlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
 • 8) DNA'nın en küçük yapı birimi olan ve genleri oluşturan yapıya ............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Kromozom
  B) Genetik
  C) Nükleotit
  D) Nükleik
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi nükleotit yapısında bulunmaz?
  A) Fosfat
  B) Şeker
  C) Organik baz
  D) Asit
 • 10) 400 adet nükleotid içeren bir DNA'da kaç adet organik baz bulunur?
  A) 200
  B) 400
  C) 600
  D) 800
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) DNA yapısında beş farklı nükleotid bulunmaktadır.
  B) Bu nükleotidler fosfat ve deoksiriboz şekerinden oluşmaktadır.
  C) Nükleotitleri biribirinden ayıran yapı organik bazdır.
  D) DNA yapısında bulunan fosfat sayısı şeker sayısına eşittir.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi nükleotitleri birbirinden ayıran organik bazlardan biri değildir?
  A) Adenin
  B) Timin
  C) Sitozin
  D) Kirin
 • 13) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İki nükleotitin yan yana gelmesi belirli bir kurala göre olmaktadır.
  B) Nükleotitlerin alt alta dizilişinde bir kural yoktur.
  C) Nükletitler arasında oksijen bağı bulunmaktadır.
  D) Adenin nükleotiti Timin nükleotiti ile eşleşir.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en büyük yapıdadır?
  A) Nükleotit
  B) Gen
  C) DNA
  D) Kromozom
 • 15)
  I. Bir DNA yapısında iki nükleotid zinciri bulunur.
  II. Nükleotid zinciri sarmal yapı oluşturu.
  III. DNA çift zincirli sarmal bir yapıdadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder