LGS Fen Bilimleri Soruları 11 (2014 Teog 2.Dönem Mazeret)

 • 1) Bir öğrenci, özelliğini bilmediği sulu çözeltilere pH metre daldırıyor ve çözeltilerin pH değerlerini şekildeki gibi ölçüyor.

  Sonra bu iki çözeltiyi birbiri ile karıştırıyor ve pH metreyi tekrar daldırarak oluşan çözeltinin pH değerini ölçüyor.

  Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Oluşan yeni çözelti nötrdür.
  B) I. çözelti asidik, II. çözelti baziktir.
  C) Karıştırılan çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.
  D) Karıştırılan I ve II. çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur.
 • 2) Şekilde bir hidranın üremesi gösterilmiştir.

  Bu üreme şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Yavru birey, yenilenme (rejenerasyon) sonucu oluşmuştur.
  B) Bireyler oluşurken mitoz bölünme gerçekleşmiştir.
  C) Bu bir vejetatif üreme şeklidir.
  D) Bu bir eşeyli üreme şeklidir.
 • 3)

  Aşağıda verilen ifadelerdeki boşluklar, tabloda numaralandırılmış bazı terimlerle doldurulacaktır.
  • Tabloda verilenlerden oluşturulacak besin zincirlerinin ilk halkasında ............ yer alır.
  • ............ üreticilerin ............ sonucu ürettikleri besin ile beslenir.
  Verilen bu bilgilerin doğru olması için tablodan, boşluklara sırasıyla yazılması gereken terimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) 5, 3, 4<
  B) 1, 7, 6
  C) 2, 8, 6
  D) 9, 8, 3
 • 4) • 5) Bitkiler, fotosentezi gerçekleştirmek için bazı maddeleri kullanır.
  Aşağıdaki düzeneklerden hangisi, fotosentezde suyun gerekliliğini, kontrollü deneyle gözlemlemek için uygundur?
  (Düzeneklerdeki cam fanuslar, saksı bitkileri ve çimlenmekte olan fasulyeler özdeştir. Deney süresince fanuslardaki oksijen miktarı ölçülüyor.) • 6) Öğrenciler, sınıftaki bir deneyde yaptıkları uygulamaları aşağıdaki gibi yazmışlardır.

  Buna göre, bu deney aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek için yapılmıştır?
  A) Karbon dioksitin tüm canlılar için öneminin tespiti
  B) Solunum için kullanılan gazın varlığının tespiti
  C) Oksijenli solunumda hangi maddenin parçalandığının tespiti
  D) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan gazın tespiti
 • 7) • 8) • 9) Ali, yüzeyi deri ile gerilmiş şekildeki davula tokmakla vurarak çıkan sesi dinliyor.

  Buna göre Ali, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha büyük frekanslı bir ses duyabilir?
  A) Davula daha zayıf vurursa
  B) Davula daha şiddetli vurursa
  C) Davulun derisinin gerginliğini azaltırsa
  D) Davulun derisinin gerginliğini arttırırsa
 • 10) Öğretmen sınıfta ses enerjisi ile ilgili aşağıdaki örnekleri verdi.
  I- Jet uçaklarının geçişi sırasında çıkardıkları sesin pencere camlarını titreştirmesi
  II- Bazı sanatçıların çıkardıkları ses ile bardağı kırması
  III- Ellerimizi birbirine vurduğumuzda ses çıkması
  Buna göre, öğretmenin verdiği örneklerin hangilerinde ses enerjisi, başka bir enerjiye dönüşmüştür?
  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 11) Bir bölümü görülen periyodik tabloda, bazı elementlerin sembolleri verilmiştir.

  Bu elementlerle ilgili olarak;
  I- Proton sayısı en küçük olan O, en büyük olan Cl’dir.
  II- F ve Cl atomlarının son katmanındaki elektron sayıları aynıdır.
  III- O ve F atomlarının elektron dizilimleri aynıdır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 12) Na, S ve Ne atomlarının katman-elektron dizilimi şekilde verilmiştir.

  Oktet kuralına göre, bu atomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) S ve Ne elektron vermeye yatkındır.
  B) Na ve Ne elektron almaya yatkındır.
  C) Na elektron vermeye, S ise almaya yatkındır.
  D) S elektron vermeye, Na ise almaya yatkındır.
 • 13) Bir öğrenci, iki farklı maddenin renksiz sulu çözeltilerini karıştırıyor ve gözlemlerini şekildeki gibi not ediyor.

  Gözlemlerine göre öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
  A) Yeni bir madde oluştu.
  B) Renk değişimi gerçekleşti.
  C) Kimyasal tepkime gerçekleşti.
  D) I ve II. çözeltiler özelliklerini korudu.
 • 14) Ülkemizin dört farklı bölgesinde kullanılan şehir sularındaki Ca 2+ iyonu miktarları tabloda verilmiştir.

  Tabloya göre, bu sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) I. bölgedeki su en yumuşaktır.
  B) II ve III. bölgedeki su aynı sertliktedir.
  C) Sabun, IV. bölgedeki suda en çok köpürür.
  D) III. bölgedeki su buharlaştırıldığında geriye kalan katı en fazladır.
 • 15) İçinde farklı sıvıların bulunduğu kaplar, iç içe konularak şekildeki düzenek oluşturuluyor.

  Bir süre sonra kaplar arasında ısı akışı olduğu bilindiğine göre, bu akışın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sıvı seviyelerinin farklı olması
  B) Sıvıların cinslerinin farklı olması
  C) Sıvıların miktarlarının farklı olması
  D) Sıvıların sıcaklıklarının farklı olması
 • 16) Demir ve kurşun levhalar, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Isıtma sonunda, bu maddelerin son sıcaklığı ölçüldüğünde şekildeki gibi farklı olduğu görülüyor.

  Bu sonuç, maddelerin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanır?
  A) Hacimlerinin
  B) Yoğunluklarının
  C) Öz ısılarının
  D) Erime ısılarının
 • 17) Saf bir maddeye uygulanan işlem sonucunda, madde değişime uğruyor ve bu değişim şekildeki gibi tanecik modeli ile gösteriliyor.

  Buna göre, maddeye uygulanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Soğutma
  B) Isıtma
  C) Yarısını boşaltma
  D) Kabı titreştirme
 • 18) Şekilde, erime sıcaklığında bulunan buz parçaları verilmiştir.

  Bu buz parçaları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Her bir buz parçasının erimesi tamamlanınca, ısıtma işlemi sonlandırılıyor.
  Buna göre, buz parçaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Buz parçalarının üçü de aynı sürede erir.
  B) Erime süresince, buz parçalarının sıcaklığı artar.
  C) Erime süresince, III. buz parçasına verilen ısı miktarı daha fazladır.
  D) I. buz parçasının sıcaklığı, eridiği sürecedaha fazla artar.
 • 19) Hasta olan Ayşe’nin ateşi yükselince annesi, ateşinin düşmesine yardımcı olmak için alnına ıslak bez koydu. Bu uygulamayı Ayşe’nin ateşi düşünceye kadar tekrarladı.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi annenin yaptığı uygulamanın sonucu ile benzerlik gösterir?
  A) Birbirine sürtülen ellerin ısınması
  B) Kolonya dökülen elin serinlemesi
  C) Sıcak ortamda yiyeceklerin bozulması
  D) İçinde şeker çözünen suyun soğuması
 • 20) Soğuk ortama konulan saf bir maddenin sıcaklığının zamanla değişimini gösteren grafik verilmiştir.

  Grafiğe göre, bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) K - L aralığında madde donar.
  B) K - N aralığında madde ısı alır.
  C) L - M aralığında madde hâl değiştirir.
  D) M - N aralığında maddenin sıcaklığı sabittir.
Yorum Yap
Gönder