2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet.
  Yukarıdaki ayete göre insanın yaratılış amacı nedir

  a) Dünya zevklerine dalarak ahretini unutmak
  b) Allah’ın varlığına ve birliğine inanarak ona kulluk etmek
  c) Sorumluluklarını unutarak ibadet yapmamak
  d) Allahın yasaklarından sakınmamak
 • 2) Aşağıda verilen ilahi kitaplardan hangisi günümüze kadar üzerinde hiç oynanmadan, bozulmadan gelmiş kitaptır?
  A) İncil
  B) Kur'an-ı Kerim
  C) Zebur
  D) Tevrat
 • 3) Allah (c.c) sıfatları iki kategoride incelenmiştir. Bunlardan bir tanesi sadece Allah (c.c) bulunan özellikler-sıfatlardır.
  Açıklamaya göre yalnızca Allah (c.c) bulunan sıfatlara ne denir?
  A) Subuti sıfatlar
  B) Zati sıfatlar
  C) Allah'ın sıfatları
  D) İlahi sıfatlar
 • 4) İnsan kaderinde olan bir olayın gerçekleşmesine ne denir?
  A) Kaza
  B) Kader
  C) Vaka
  D) İlahi adalet
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
  A) Hayat
  B) İlim
  C) Vücut
  D) İrade
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?
  A) Kıdem
  B) Beka
  C) Kıyam Binefsihi
  D) Tekvin
 • 7) Anlamı sonradan yaratılanlara benzemeyen olan Allah'ın zati sıfatı hangisidir?
  A) Vahdaniyyet
  B) Muhalefetün Li'l-havadis
  C) Kıyam Binefsihi
  D) Beka
 • 8) Allah'ın bilmesi, geçmiş ve geleceği, gizli, açık olan her şeyden haberdar olması anlamına gelen sıfatı hangisidir?
  A) Hayat
  B) Sem'i
  C) İrade
  D) İlim
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin ortak özellikleri arasında değildir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) İsmet
  D) Cesaret
 • 10) Akıllı olmak, uyanık olmak anlamına gelen peygamber özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adalet
  B) Tebliğ
  C) Emmül-azl
  D) Fetanet
 • 11) Aşağıda verilen özellik ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Sıdk : Doğruluk
  B) Emanet: Güvenilir olmak
  C) İsmet: Akıllı ve uyanık
  D) Adalet: Adaletten ayrılamaz, adil
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değilidir?
  A) Peygamberler peygamberlikten çıkarılmazlar.
  B) Peygamberler sadece dünyada peygamberlerdir.
  C) Peygamberler adaletlidir.
  D) Peygamberler asla yalan söylemezler.
 • 13) I. Gizli veya açık şekilde günah işlemezler
  II. Yüksek zekaya sahiptirler
  III. Emanete asla hıyanet etmezler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberler için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 14) Allah'ın kullarına verdiği kısıtlı ve sınırlı olan irade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cüzi irade
  B) Külli irade
  C) Küllüm irade
  D) İlahi irade
 • 15) Bir işi yaptıktan sonra işten gelecek sonucu Allah'a havale edip ondan gelene razı olmak anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) İrade
  B) Tevekkül
  C) Rızık
  D) Hayır
Yorum Yap
Gönder