LGS Fen Bilimleri Soruları 10 (2014 Teog 2.Dönem)

 • 1) Bir öğrenci, aynı ortamda iki farklı bitki ile şekildeki uygulamaları yapıyor. Saksıların
  büyüklükleri, toprak özellikleri ve verilen su miktarları aynıdır.
  Öğrencinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi bu uygulamalarla ilgili doğru bir çıkarımdır?


  A) Fasulye bitkisi eşeysiz üreme ile gül bitkisi eşeyli üreme ile çoğaltılmıştır.
  B) Fasulye tohumlarından gelişen yeni bitkilerin genotipleri birbirinin tamamen aynısıdır.
  C) Mitoz bölünme; fasulye bitkisinin büyümesinde, gül bitkisinin hem büyümesinde hem de çoğalmasında etkili olmuştur.
  D) Gül bitkisinin kesilen dallarından aynı ortamda üretilen yeni gül bitkilerinin genotip ve
  fenotipleri birbirinden kesinlikle farklı olur.
 • 2) Bir metal parçasının havadaki ağırlığını 5 N ölçen bir öğrenci, aynı metal parçasını suya
  daldırdığında dinamometrede 4 N değerini okuyor.
  Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değerin azalmasını aşağıdakilerden hangisi
  doğru olarak açıklar?


  A) Metalin kütlesinin azalması
  B) Metale yer çekimi kuvvetinin artık etki etmemesi
  C) Metale yer çekimi kuvvetine zıt yönde bir kuvvetin etki etmesi
  D) Metale yer çekimi kuvveti ile aynı yönde bir kuvvetin etki etmesi
 • 3) Kaptaki sıvı içinde yumurta şekildeki gibi dengede durmaktadır.

 • 4) Aşağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisin de, elde edilen yavruların genetik yapısı ana canlıdan farklıdır?

 • 5) Üç öğrenci, bir ekosistemde rastlanabilen  besin zinciri örneklerini göstermek için canlıları aşağıdaki gibi sıralamıştır.

  Öğrencilerin yapmış oldukları bu gösterimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Ayşe’nin gösterimi doğrudur, çünkü üretici canlıları en sona yerleştirmiştir.
  B) Zeynep’in gösterimi doğrudur, çünkü üretici ve tüketici canlıları doğru sıralamıştır.
  C) Murat’ın gösterimi doğrudur, çünkü daha fazla canlı türüyle sıralama yapmıştır.
  D) Zeynep ve Murat’ın gösterimi doğrudur, çünkü her ikisi de üretici canlılarla başlamıştır.
 • 6) Şekil, bir ekosistemdeki enerji akışıyla ilgilidir.

  Bu şekle göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Bitki, güneş enerjisini kullanabilir.
  B) Canlılar, yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.
  C) Canlıların hepsi, güneş enerjisini besin üretmek için kullanabilir.
  D) Bazı tüketiciler, enerji ihtiyaçlarını doğrudanüreticilerden karşılar.
 • 7) Bir öğrenci, fotosentezin canlılar için önemini deneyle gözlemlemek istiyor. Bunun için şekildeki düzenekleri hazırlamıştır.

  (Cam fanuslar özdeştir.) 
  Öğrenci, bu düzeneklerde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşır?
  A) Karanlık ortamdaki düzeneklerden çekirgeleri çıkarıp kurbağaları eklemelidir.
  B) II. fanusu karanlık ortamda bırakıp; I. fanusu ışıklı ortama almalıdır.
  C) Karanlık ortamdaki I. fanusa da saksı bitkisi eklemelidir.
  D) Karanlık ortamdaki düzenekleri ışıklı ortama almalıdır.
 • 8) • 9) Şekildeki grafik, yatay bir zeminde bulunan özdeş K, L, M kaplarındaki su veya zeytin yağının, kapların tabanına uyguladığı sıvı basınçlarını göstermektedir.

  Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan daha büyük olduğuna göre K, L, M kaplarında bulunan sıvılar ve yükseklikleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

 • 10) Şekildeki müzik aleti, aynı cins maddeden farklı uzunluklarda kesilmiş çubukların yan yana birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu müzik aletinin, kısadan uzuna doğru sırasıyla, her çubuğuna aynı genlikle titreşecek şekilde tokmakla vuruluyor.

  Buna göre, kısa çubuktan uzun çubuğa doğru gidildikçe çıkan sesin;
  I- şiddeti
  II- frekansı
  III- yüksekliği
  niceliklerinden hangileri azalır?
  A) Yalnız I

  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Ceren, iki taş parçasını aynı kuvvetle, önce havada sonra suda, kulağına aynı uzaklıkta tutarak birbirine vuruyor. Çıkan seslerin kulağına gelme sürelerinin aynı olmadığını farkediyor.
  Buna göre Ceren, yalnızca bu bilgilerden faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir?
  A) Farklı ortamlarda sesin yüksekliği değişir mi?
  B) Farklı ortamlarda sesin yansıması değişir mi?
  C) Farklı ortamlarda sesin frekansı değişir mi?
  D) Farklı ortamlarda sesin hızı değişir mi?
 • 12) Bir atoma ait katman-elektron dizilimi ve sınıflandırılmış periyodik tablo verilmiştir.

  Bu atom, periyodik tablodaki hangi numaralı element sınıfında yer alır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 13) F ve S atomlarına ait katman-elektron dizilimi şekilde verilmiştir.

  Buna göre, F ve S atomları arasında kovalent bağ oluşur mu, neden?
  A) Oluşur, çünkü ikisi de ametaldir.
  B) Oluşmaz, çünkü ikisi de metaldir.
  C) Oluşmaz, çünkü ikisi de soy gazdır.
  D) Oluşur, çünkü F metal, S ametaldir.
 • 14) İçme-kullanma suları ile ilgili olarak öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki sloganlar okul panosuna asılmıştır.

  Bu sloganlardan hangileri, sulardaki sertliğin giderilmesi ile ilgilidir?
  A) Yalnız I

  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) II ve III
 • 15) Aynı sıvıdan iki örnek alınıp özdeş iki kaba konuluyor. Bu örnekler, özdeş ısıtıcılarla ısıtılırken elde edilen sıcaklık verileri ile şekildeki grafikler çiziliyor.

  Grafiklere göre, sıvı örnekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Kütleleri farklıdır.
  B) Öz ısıları farklıdır.
  C) Sıcaklık artışları farklıdır.
  D) Buharlaşma ısıları farklıdır.
 • 16) Sıcaklıkları belli olan bloklarla şekildeki gibi iki ayrı düzenek oluşturuluyor. • 17) Tabloda, belli miktarı ısıtılan maddelerin sıcaklık artışına ilişkin veriler bulunmaktadır.

  Tablodaki veriler, bu maddelerin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?
  A) Erime ısısı
  B) Öz ısı
  C) Erime sıcaklığı
  D) Donma sıcaklığı
 • 18) Şekilde, saf bir maddenin erime ısısı (L e ) ile donma ısısı (Ld ) arasındaki ilişki verilmiştir.

  Bu maddenin aşağıdaki hangi özellikleri arasında, verilen duruma benzer bir ilişki vardır?
  A) Sıcaklık - Isı
  B) Kütle - Hacim
  C) Buharlaşma ısısı - Yoğuşma ısısı
  D) Erime sıcaklığı - Kaynama sıcaklığı
 • 19) Kışın yolların buzlanması trafik kazalarının artmasına neden olur. Bu yüzden, buzlanmayı önlemek için yollarda tuzlama çalışmaları yapılır.
  Bu çalışmada, yola dökülen tuzun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Suyun donma noktasını düşürmek
  B) Suyun donma noktasını yükseltmek
  C) Suyun buharlaşmasını hızlandırmak
  D) Yoldan suya ısı aktarımını engellemek
 • 20) Can, kaynama sıcaklığındaki saf bir sıvı örneğinin tamamını buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarını hesaplamak istiyor.
  Can’ın bu hesaplamayı yapabilmesi için sıvı ile ilgili;
  I- Kütle
  II- Hacim
  III- Buharlaşma ısısı
  niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekir?
  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder