2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bilimsel bilgi gözlem ve deneye dayanır.

  B) Bilimsel bilgi çelişkisizdir.

  C) Bilimsel bilgilerin bütününe kanun denir.

  D) Bilimsel bilgiler nesneldir.

  E) Bilimsel bilgiler eleştiriye açıktır.

 • 2)

  Bilim insanlarının gözlem ve deney yoluyla elde ettiklerden verilerden yola çıkarak tahminde bulunma olayına ne denir?

  A) Tümevarım

  B) Tümdengelim

  C) Yargıya varma

  D) Çıkarım

  E) Hipotez

 • 3)

  Bilimsel bilgi toplanırken problemin tespitinden sonra hangisi yapılmaktadır?

  A) Kontrollü deneylerin yapılması

  B) Hipotezin oluşturulması

  C) Gözlemlerin yapılması

  D) Sonuçların değerlendirilmesi

  E) Verilerin toplanması

 • 4) Bilimsel araştırmalarda bilgilerin ölçüm araçları kullanılarak tamamen nesnel olarak yapılan gözlem hangisidir?

  A) Nicel gözlem

  B) Nitel gözlem

  C) Nitelikli gözlem

  D) Bilimsel gözlem

  E) Araçsal gözlem

 • 5) Bir deneyde olaya etkisi araştırılan değişken hangisidir?

  A) Bağımsız değişken

  B) Bağımlı değişken

  C) Kontrollü değişken

  D) Tahmini değişken

  E) Gerçek değişken

 • 6) Her defasında gözlem ve deneyden sonra aynı şartlar altında aynı sonuçları veren prensiplere ne denir?

  A) Hipotez

  B) Kanun

  C) Teori

  D) Kuram

  E) Bilim

 • 7)

  I. Gıda ve beslenme alanında

  II. Sağlık alınında

  III. Çevre sorunları alanında

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinde biyoloji bilimi yardımcı olmaktadır?

  A) I, II ve III

  B) II ve III

  C) I ve III

  D) I ve II

  E) Yalnız III

 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında değildir?

  A) Hücresel yapı

  B) Solunum

  C) Metabolizma

  D) Üreme

  E) Üretme

 • 9)

  Aşağıda verilenlerden hangisi tek hücreli canlı değildir?

  A) Bakteri

  B) Amip

  C) Parasmesyum

  D) Mantar

  E) Öglana

 • 10)

  Organizmada büyük molekkülerin daha basit moleküllere parçalandığı kimyasal tepkime hangisidir?

  A) Anabolizma

  B) Metabolizma

  C) Katabolizma

  D) Homeostazi

  E) Boşaltım

 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm canlılar hareket etme yeteneğine sahiptir.

  B) Bir hücreli canlılarda kamçı, sil veya yalancı ayak sayesinde hareket sağlanır.

  C) Bitkilerde hareket durum değiştirerek oluşur.

  D) Hayvanlarda hareket daha çok hal değiştirme ile olur.

  E) Hareket etme canlıların ortak özellikleri arasındadır.

 • 12)

  Uyum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Adaptasyon olarak ta isimlendirilir.

  B) Organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma şansını artırır.

  C) Uyum nesilden nesile aktarılamaz.

  D) Uyum canlıların ortak özellikleri arasındadır.

  E) Kurbağaların parmak aralarında perdelerin bulunması bir uyum örneğidir.

 • 13)

  Ana bireyin kendisiyle aynı kalıtsal özelliklere sahip bireyler meydana getirmesinde olan üreme hangisidir?

  A) Eşeyli üreme

  B) Eşeysiz üreme

  C) Sporla üreme

  D) Mayozla üreme

  E) Klonla üreme

 • 14)

  Canlının sahip olduğu yapıların zaman içinde olgunlaşarak daha fonksiyonel hale gelmesine ne denir?

  A) Gelişme

  B) Büyüme

  C) Etkinleşme

  D) Uyum

  E) Erişme

 • 15)

  Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların yapısında bulunan inorganik maddelere örnektir?

  A) Yağlar

  B) Proteinler

  C) Hormonlar

  D) Vitaminler

  E) Asit ve bazlar

 • 16)

  Aşağıda verilen maddelerden hangisi canlıların kendileri tarafından sentezlenemediğinden dışarıdan alınan bileşiktir?

  A) Tuz

  B) ATP

  C) Enzim

  D) Vitamin

  E) Yağlar

 • 17)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşik sudur.

  B) Organizmanın toplam kütlesinin yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır.

  C) Su bir inorganik maddedir.

  D) Su canlılar için vazgeçilmez bir maddedir.

  E) Su iyi bir çözücüdür.

 • 18)

  Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere ............. hidroksit iyonu veren bileşiklere .................. denir.

  Yukarıda verilen boşluklara hangisi sırasıyla getirilmelidir?

  A) tuz -- asit

  B) asit -- baz

  C) baz -- asit

  D) asit -- tuz

  E) tuz -- baz

 • 19)

  Aşağıda verilenlerden hangisi bazdır?

  A) Sirke

  B) Limon

  C) Sabun

  D) Muz

  E) Domates

 • 20)

  Aşağıda verilen tuzlardan hangisi insan vücudunun en fazla ihtiyaç duyduğu tuzlar arasında değildir?

  A) Kalsiyum

  B) Sodyum

  C) Potasyum

  D) Magnezyum

  E) Klor

Yorum Yap
Gönder