AÖL Seçmeli Dem. ve İnsan Hakları 1 Soruları 1 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 455)

 • 1)

   Eşitlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

  B) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  C) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

  D) Eşitlik aynı olmak anlamına gelmektedir.

 • 2)

  • İngiliz Kralı Yurtsuz John tarafından 1215’te imzalanmıştır.

  • Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.

  Verilen özellikler aşağıdaki belgelerden hangisine aittir?

  A) Magna Carta Libertatum

  B) Virginia Haklar Bildirgesi

  C) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

  D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?

  A) Çevre hakkı

  B) Mülkiyet hakkı

  C) Barış hakkı

  D) Gelişme hakkı

 • 4)

  Numaralanmış kavramların normlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) II, I, IV, III

  B) I, II, III, IV

  C) IV, III, II, I

  D) III, IV, II, I

 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?

  A) Vatandaşlık

  B) Seçme, seçilme

  C) Özel hayatın gizliliği

  D) Eğitim ve öğrenim

 • 6)

  “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”

  Anayasa’da yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?

  A) Eğitim

  B) Sağlık

  C) Kişi dokunulmazlığı

  D) Özel yaşamın gizliliği

 • 7)

  Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  A) Ülke, bir devletin var olabilmesi için egemenliğini kullanmasıdır.

  B) Devlet, birlikte yaşamak üzere örgütlenmiş insan toplumudur.

  C) Halk, ortak bir amaçla bir araya gelmiş insanlara denir.

  D) Adalet, hak ve hukuka uygunluk anlamına gelir.

 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir?

  A) Yönetimin azınlığın elinde olması

  B) Halkın egemenliğine dayanması

  C) Devletin başlı başına bir amaçolarak görülmesi

  D) Belli bir zümrenin özgürlüğünükoruması

 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?

  A) Dünya milletler ailesinin eşit birferdi olma

  B) Üniter devlet yapısı

  C) Kuvvetler birliği

  D) Hukukun üstünlüğü

 • 10)

  Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) J. Bodin

  B) Machiavelli

  C) Petrarca

  D) H. Groteus

 • 11)

   I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek 

  II. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak

  III. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek

  Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?

  A) I ve II.

  B) II ve III.

  C) I ve III.

  D) I, II ve III.

 • 12)

  1982 Anayasısı'nda "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." ibaresi bulunmasına ve başta Medeni Kanun olmak üzere pek çok yasada buna uygun düzenlemeler yapılmasına rağmen töreler kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitlik kurulmasını engellemektedir.

  Verilen durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan öncelikle hangisine örnek olabilir?

  A) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengesizliğe

  B) Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliğine

  C) Geleneklerden kaynaklanan engellere

  D) Eğitimsizliğe

 • 13)

   "Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir." ibaresi Anayasa'ya aşağıdaki tarihlerden hangisinde eklenmiştir?

  A) 1923

  B) 1934

  C) 1927

  D) 1961

 • 14)

  Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır?

  A) III. Selim

  B) II. Mahmut

  C) Abdülmecit

  D) II. Abdülhamit

 • 15)

  Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Paris

  B) İstanbul

  C) Roma

  D) Atina

 • 16)

  I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi

  II. Savaşların ortadan kaldırılması 

  III. Cehaletin önlenmesi

  Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır?

  A) Yalnız I

  B) I ve II.

  C) Yalnız III

  D) I, II ve III.

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir?

  A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

  B) Birleşmiş Milletler Örgütü

  C) Avrupa Birliği

  D) Avrupa Konseyi

 • 18)

  "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

  A) Kant

  B) Bacon

  C) Sokrates

  D) Comte

 • 19)

  Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.

  Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

  A) İnkılapçılık

  B) Milliyetçilik

  C) Devletçilik

  D) Cumhuriyetçilik

Yorum Yap
Gönder