AÖL Biyoloji Soruları 4 (2017-2018 AÖL 1.Dönem 2. Oturum 447)

 • 1) Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’ya özgüdür?
  A) Urasil
  B) Adenin
  C) Timin
  D) Sitozin
 • 2)
  I. Tek zincirlidir.
  II. Deoksiriboz şekeri bulunur.
  III. Kendini eşleyebilir.
  IV. Riboz şekeri bulunur.
  V. Sadece protein sentezinde görevlidir.
  Yukarıdaki ifadelerden DNA’ya ve RNA’ya ait olanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


 • 3)

 • 4)
  Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.
  I. Gen
  II. DNA
  III. Nükleotid
  IV. Üçlü şifre
  Buna göre verilen birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) III – IV – I – II
  B) IV – II – III – I
  C) III – I – IV – II
  D) I – II – III – IV
 • 5) Aşağıda öncül bir maddeden arjininmaddesinin sentezi verilmiştir.
  Buna göre,
  I. Gen B nin mutasyona uğraması durumunda ornitin maddesi birikir.
  II. Enzim B nin ürünü olan sitrulin Enzim C nin substratıdır.
  III. Gen A nın mutasyona uğraması durumunda arjinin maddesinin üretilebilmesi için ortama öncül madde ilave edilmelidir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 6) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,
  I. tarım,
  II. tıp ve eczacılık,
  III. çevre temizliği
  verilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 7) Aşağıda verilen bitkisel doku çeşitlerinden hangisi inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir?
  A) Sklerankima lifleri
  B) Özümleme (yapım) parankiması
  C) Hidatod (su savağı)
  D) Primer meristem
 • 8) Aşağıda çift çenekli bir bitkinin yaprak enine kesiti verilmiştir.
  Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi kökten yaprağa, yapraktan köke madde iletimi ile görevlidir?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi depo kök örneği değildir?
  A) Havuç
  B) Pırasa
  C) Turp
  D) Pancar
 • 10) Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur?
  A) Köknar
  B) Ladin
  C) Çam
  D) Ispanak
 • 11) Aşağıdaki tabloda bitkisel hormonların sınıflandırılması yapılmıştır.
  Buna göre X ile gösterilen yere seçeneklerde verilen hormonlardan hangisi gelmelidir?


  A) Oksin
  B) Giberellin
  C) Sitokinin
  D) Absisik asit
 • 12) Bitkilerdeki ksilemle ilgili;
  I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.
  II. Cansız hücrelerden oluşur.
  III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 13) Aşağıda bir bitki fidesinin kök ve gövdesinde ışığa bağlı gerçekleşen bir hareket şematize edilmiştir.
  (a, uyaran verilmeye başlandığındaki durumu; b, uyaranın bir süre uygulanması sonucunda kök ve gövdede meydana gelen değişimi şematize etmektedir.)(ışık: foto, kimyasal: kemo olarak ifade edilir.)
  Buna göre;
  I. Verilen durum tropizma(yönelim) hareketine örnektir.
  II. Bitkide şematize edilen hareket ani turgor basıncı değişimi ile gerçekleşmektedir.
  III. Kökte gerçekleşen hareket negatif kemotropizmadır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 14) Aşağıda çift çenekli bir bitkinin tohu- mu verilmiş ve bazı yapıları numaralandırılmıştır.
  Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi triploit çekirdekten köken almıştır?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi fototro pizmaya örnektir?
  A) Bitkinin kökünün su kaynağına doğru büyümesi
  B) Yaralanan bir kökün yaranın tersi yönünde büyümesi
  C) Kökün kendisi için yararlı minerallere doğru büyümesi
  D) Bitkinin gövde ucunun ışığa doğru büyümesi
 • 16) Bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşip kaynaşarak tek bir meyveye dönüşmesine bileşik meyve denir.
  Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi bileşik meyvedir?

  A) Fındık
  B) Buğday
  C) Çilek
  D) Mısır
 • 17) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerde görülmez?
  A) Yaprak yüzeyinin (ayasının) büyük olması
  B) Stomaların yaprağın hem alt ve hem üst yüzeyinde bulunması
  C) Kütikula tabakasının çok kalın olması
  D) Yaprak yüzeyinin tüysüz olması
 • 18) Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.
  I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır. Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.
  III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.
  IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.
  Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir?

  A) I – II – III – IV
  B) II – III – IV – I
  C) II – IV – III – I
  D) IV – II – I – III
 • 19) Aşağıda bitkide terleme hızını etkileyen bazı faktörlerle ilgili grafikler verilmiştir.
  Buna göre numaralandırılmış grafiklerden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I.
  B) Yalnız II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
 • 20) Tohumun uygun ortam koşullarında fotosentez yapıncaya kadar geçirdiği zaman çimlenme olarak tanımlanabilir. Buna göre tohumun çimlenme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
  A) Sıcaklık
  B) Su
  C) Işık
  D) Hormon
Yorum Yap
Gönder