2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1)
  I. Farz
  II. Vacip
  III. Sünnet
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ibadetin nitelikleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2) Farz kadar açık ve kesin olmayan ancak yapılması istenen yükümlülükler hangi kavra ile açıklanır?
  A) Vacip
  B) Farz
  C) Sünnet
  D) Farz-ı Ayn
  E) Nafile
 • 3) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi vaciptir?
  A) Oruç tutmak
  B) Kurban kesmek
  C) Cuma namazı kılmak
  D) Hacca hitmek
  E) Zekat vermek
 • 4) Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi farz değildir?
  A) Zekat vermek
  B) Bayram namazı kılmak
  C) Hacca gitmek
  D) Namaz kılmak
  E) Cuma namazı kılmak
 • 5)
  I. Allah'tan başkasına ibadet yapılmaz.
  II. İbadetlerde Allah'ın rızası aranmalıdır.
  III. İbadetler tam ve zamanında yapılmalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 6)
  * Namaz kılmak
  * Hacca gitmek
  * Anne babaya iyi davranmak
  * Büyüklere saygılı olmak
  * Oruç tutmak
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ibadet kapsamındadır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 7) İslam dinine göre kişinin kendisine, ailesine ve topluma karşı yaptığı güzel iş ve eylemlere ne denir?
  A) İbadet
  B) İman
  C) Salih amel
  D) Tasavvuf
  E) Takva
 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İbadet etmek insanın yaratılışının temel amacıdır.
  B) Allah insanın dünyada rahat yaşaması için bir düzen kurmuştur.
  C) İnsanlar Allah'a verdikleri nimetlerden dolayı ibadet etmelidirler.
  D) Allah insanı yaratıp kendi başına bırakmıştır.
  E) İnsan iradesi ve aklı olan bir varlık olarak Allah'ı tanıyıp ibadet etmelidir.
 • 9) Dinimizde temizlik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
  A) Temizlik imandandır görüşü benimsenmiştir.
  B) Allah temiz kullarını sevmektedir.
  C) Dinimizde temizlik hem maddi hem manevi olarak alınır.
  D) Temizlik ibadetlerle birleşiktir.
  E) Hacca gidildiğinde abdestli olmak manevi temizliğe örnektir.
 • 10)
  I. Her sabah el yüz yıkanmalıdır.
  II. Yemeklerden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
  III. Ayda en az bir kez gusül abdesti alınmalıdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I ve II
 • 11) Aşağıda verilen ayetlerden ve hadislerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) ... Şu­nu iyi bi­lin ki Al­lah töv­be eden­le­ri de se­ver, te­miz­le­nen­le­ri de se­ver.
  B) ... Al­lah te­miz­dir, te­miz­li­ği se­ver.
  C) İş­te si­ze va­de­di­len cen­net! Ki o, Al­lah’a yö­ne­len, emir­le­ri­ne ria­yet eden, gör­me­di­ği hâl­de Rah­man’dan kor­kan ve Al­lah’a yö­nel­miş bir kalp ile ge­len kim­se­le­re mah­sus­tur.
  D) Ya­zık­lar ol­sun o na­maz kı­ lan­la­ra ki on­lar na­maz­la­rı­nı cid­di­ye al­maz­lar. On­lar gös­te­riş ya­pan­lar­dır, hay­ra da mâ­ni olur­lar.
  E) Na­ma­zın anah­ta­rı te­miz­lik­tir.
 • 12)
  I. Ağza su alıp çalkalamak.
  II. Burna su çekip iyice temizlemek
  III. Bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gusül abdestinin farzlarındandır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
 • 13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Namaz ibadetinin temel şartı temizliktir.
  B) Namaz kılacak kişinin giyisileri ve namaz kılınacak yeri temiz olmalıdır.
  C) Kirli bir ortamda namaz kılınmaz.
  D) Namazdan önce abdest almak sünnettir.
  E) Temiz olmayan giyisilerle namaz kılınmaz.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından biri değildir?
  A) Yüzü yıkamak
  B) Başın dörtte birini mesh etmek
  C) Ayakları yıkamak
  D) Ağza ve burna su vermek.
  E) Elleri dirseklerle birlikte yıkamak.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir?
  A) Uyumak
  B) Bayılmak
  C) Büyük veya küçük tuvalet ihtiyacını gidermek.
  D) Vücuda sıvı alınması.
  E) Yellenmek
Yorum Yap
Gönder