2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Aynı protona sahip olan ve tek tür atomlardan oluşan yapıya ............... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Bileşke
  B) Bileşik
  C) Çözelti
  D) Element
  E) Atom
 • 2)
  I. Saf maddelerdir.
  II. Sembollerle gösterilir.
  III. Homojendir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri elementler için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız II
 • 3) Elementler için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek tür atomlardan meydana gelir.
  B) Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrılamazlar.
  C) Günümüzde 118 tane element vardır.
  D) Ayırt edeci özellikleri bulunur.
  E) Formüllerle gösterilir.
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi elementlerin ayırt edici özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Proton sayısı
  B) Erime noktası
  C) Kaynama noktası
  D) Yoğunluğu
  E) Sembolleri
 • 5)
  I. Günümüzde bilinen 118 tane element vardır.
  II. Elementlerin hepsi doğal üretimdir.
  III. Bir çok element bileşiklerin ayrıştırılması sonucu elde edilir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

  A) I ve III
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) Yalnız III
  E) Hiç biri
 • 6)
  I. Hidrojen -- He
  II. Berilyum -- Be
  III. Kükürt -- K
  Yukarıda verilen elemen ve sembol eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğru değildir?

  A) I ve III
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) Yalnız III
  E) Hiç biri
 • 7) Aşağıda verilen element ve sembol eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Oksijen -- O
  B) Sodyum -- Na
  C) Silisyum -- S
  D) Neon -- Ne
  E) Azot -- N
 • 8) Günlük hayatta sık karşılaşılan elementlerden olan bakırın simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cr
  B) Cu
  C) Ba
  D) Pb
  E) Mn
 • 9) Sembolü Ag olan element aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İyot
  B) Bakır
  C) Altın
  D) Gümüş
  E) Demir
 • 10) Farklı türdeki iki veya daha fazla elementin bir araya gelerek oluşturdukları kimyasal bağlı yapıya .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Bileşke element
  B) Bileşik
  C) Bileşke
  D) Çözüntü
  E) Çözülme
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bileşikler için doğru değildir?
  A) Saf ve homojen maddelerdir.
  B) Ayırt edici özellikleri bulunur.
  C) Fiziksel yöntemlerle ayrışmazlar.
  D) Sembollerle gösterilir.
  E) Kendini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler.
 • 12)
  I. Erime noktası ayırt edici özelliktir.
  II. Elementler arasında oran bulunur.
  III. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bileşikler için doğru değildir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 13)
  I. HCI -- Kezzap
  II. HN3 -- Amonyak
  III. KOH -- Potas kostik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bileşik ve yaygın adı eşleştirmeleri için
  doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 14) Zaç yağı olarak bilinen Sülfürik asitin bileşik formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) H2SO4
  B) NH3
  C) NaOH
  D) CaO
  E) NaCI
 • 15) CH3 COOH bileşik formülü aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir?
  A) Nitrik asit
  B) Sülfirik asit
  C) Amonyak
  D) Asetik asit
  E) Kalsiyom oksit
 • 16) Aşağıda verilen bileşiklerden sistematik ad ve yaygın ad eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Hidrojen klorür -- Tuz ruhu
  B) Nitrik asit -- Sirke asiti
  C) Dihidrojen monoksit -- Su
  D) Sodyum klorür -- Yemek tuzu
  E) Kalsiyum hidroksit -- Sönmüş kireç
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi nikel elementinin sembolüdür?
  A) Br
  B) I
  C) Ni
  D) Ba
  E) Mn
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Amonyukun formülüdür?
  A) H2O
  B) CaO
  C) NH3
  D) HNO3
  E) NaHCO 3
 • 19) Mg olarak sembol edilen element aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Neon
  B) Mangan
  C) Magnezyum
  D) Fosfor
  E) Berilyum
 • 20) Aşağıdaki elementlerden hangisi günlük hayatta sıkça karşılaştığımız elementler arasındadır?
  A) Fe
  B) Si
  C) Ar
  D) Be
  E) Li
Yorum Yap
Gönder