2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) İlk çağlarda yönetimin Tanrı adına Krallar tarafından sağlanması hangi yönetim biçimidir?
  A) Teokrasi
  B) Monarşi
  C) Oligarşi
  D) Demokrasi
  E) Cumhuriyet
 • 2) Sümerlerde yönetici olan rahip veya krallara .......................... denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Ziggurat
  B) Haldi
  C) Ensi
  D) Tengri
  E) Elam
 • 3)
  I. Monarşiyle yönetiliyordu.
  II. Krallar güçlerini tanrıdan almaktaydı.
  III. Yöneticilerde soy kavramı önemliydi.
  İlk çağ medeniyetleriyle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Hiçbiri
 • 4) Yunan medeniyetinde merkezi devletler coğrafi yapı yüzünden kurulamamış bunun yerine .................. adı verilen şehirler kurulmuştur.
  Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Metropol
  B) Kent
  C) Polis
  D) Yerleşke
  E) Kampüs
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yunan medeniyetinde aristokratlara veya halka karşı güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere tiran denirdi.
  B) Yunan medeniyetinde kralın yetkilerinin azalması sonucu kralı denetleyen meclis yetkilerini artırmış ve krallık saltanat olmaktan çıkmıştır.
  C) İlk çağ Yunan kentlerinde aristokratlar kralı seçebilecek yetkideydi.
  D) Günümüz demokrasinin temeli Antik Yunan medeniyetinden gelmiştir.
  E) İlk çağ Yunan medeniyetinde seçimlere aristokratlar ve halk katılırdı.
 • 6) İlk çağ Anadolu medeniyetinde yönetim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hititler ve Urartular feodal krallıklardan oluşurdu.
  B) Yerel krallıklar kendi içinde serbest dış işlerde merkezi krallığa karşı sorumluydu.
  C) Hititlerde kralın yanında Pankuş adında bir meclis bulunmaktaydı.
  D) Pankuş meclisinin aldığı kararlar kanun niteliğindeydi.
  E) Hititlerde Tavananna adı verilen kraliçe de yönetimde söz sahibiydi.
 • 7) İlk çağda Pers medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan'ın bazı bölgelerini içine alan büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.
  B) İmparatorluğu eyaletlere ayırmışlardı.
  C) Bu eyaletlere Straplık adını vermişlerdir.
  D) Straplık yöneticilerine Baksı adını vermişlerdir.
  E) Gelişmiş posta teşkilatını oluşturmuştur.
 • 8) Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da çalışmalar başlatılmıştır. Yine bu taşkınların zamanını tespit etmek için Mı-
  sırlılar güneş yılını hesaplamıştır. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlar böylelikle insan vücudunu tanımışlardır.
  Yukarıda verilen metne göre Mısır medeniyetinde hangi bilim dalı diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

  A) Tıp
  B) Geometri
  C) Eczacılık
  D) Tarih
  E) Coğrafya
 • 9) Mısır ile Hititler arasında imzalanan ve tarihte bilinen ilk barış antlaşması olan antlaşma hangisidir?
  A) Kardeş antlaşması
  B) Kadeş antlaşması
  C) Kars Antlaşması
  D) II. Ramses antlaşması
  E) Mutavallis antlaşması
 • 10)
  I. Hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardı.
  II. Taş işçiliğinde gelişmişlerdir.
  III. Su kanalları, su bentler ve mezar odaları yapmışlardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Urartular için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11) Yazının icat edilmesinden sonra hukuk kurallarının yazıla hale getirildiği ilk uygarlık hangisidir?
  A) Mısır
  B) Persler
  C) Sümerliler
  D) Hititler
  E) Antik Yunan
 • 12) Hammurabi Kanunları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) 282 maddeden oluşmaktadır
  B) Baş tanrı Marduk hakkında övücü sözler bulunmaktadır.
  C) Kısas özelliği ile ön plandadır.
  D) Adalet ve doğruluğu savunur.
  E) Hitit kralı tarafından hazırlanmıştır.
 • 13)
  I. İşlenen suçların cezası daha çok maddi nitelik taşımaktadır.
  II. Ölüm ve işkence cezaları vardır.
  III. Hayvanları ve bitkileri korumak için de yasaları çıkarmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hitit kuralları ve kanunları için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız II
 • 14) İlk çağda On Emir olarak adlandırılan ve Eski Ahit'in ilk on maddesinden oluşan kanunlar hangi uygarlık tarafından benimsenmiştir?
  A) Urartular
  B) Antik Yunan
  C) İbraniler
  D) Mısır
  E) Persler
 • 15) İlk çağlarda Deniz Kavimler Hareketi olarak da adlandırılan göç hangisidir?
  A) Ege göçleri
  B) Babil göçleri
  C) Akad göçü
  D) Hurri göçü
  E) Frig göçü
 • 16)
  * Sosyal
  * Ekonomik
  * Siyasi
  * Coğrafi
  * Dini
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ilk çağda göçlere etki eden etmenler arasındadır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 17)
  * Başta Kaniş olmak üzere Anadolu'nun bir çok yerinde alışveriş merkezi kurmuştur.
  * Anadolu'da sürdürdükleri ticaret faaliyetleri Koloni Devri olarak isimlendirilmiştir.
  Yukarıda verilenler hangi uygarlık için doğrudur?

  A) Fenikeliler
  B) Asurlar
  C) Lidyalılar
  D) Soğdlar
  E) Urartular
 • 18) MÖ XII. yüzyılda özellikle deniz ticaretinde öne çıkmış ve dünya deniz ticaretini kontrol etmeyi başarmış uygarlık hangisidir?
  A) Fenikeliler
  B) Asurlar
  C) Lidyalılar
  D) Soğdlar
  E) Urartular
 • 19) Lidyalılar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Gediz ve Küçük menderes vadileri üzerinde bağımsız bir devlettir.
  B) Tarihte zengin maden yatakları ve verimli topraklar ile öne çıkmıştır.
  C) Madencilik, tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
  D) Altın madeni ve kuyumculuk yapmışlardır.
  E) Merkezi Semerkant'tır.
 • 20) Gök Türk korumasında İpeyk Yolu üzerindeki ticareti kontrol etmiş ola uygarlık hangisidir?
  A) Uygurlar
  B) Soğdlar
  C) Lidyalılar
  D) Urartular
  E) Fenikeliler
Yorum Yap
Gönder