2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) İslam dininde dünyaya gelen her insanın Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye eğilimli olması hangi kavram ile açıklanır?
  A) Fıtrat
  B) Tevhid
  C) Tecvit
  D) Tevekkül
  E) Veli velayet
 • 2) Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Din insanların birbirleriyle iyi geçinmelerini nasihat eder.
  B) Din anne ve babaya iyi davranmayı ve akrabaları gözetmeyi öğütler.
  C) Din iftira, dedikodu gibi davranışlardan kaçınmamızı ister.
  D) Din sadece büyüklere saygı göstermemizi ister.
  E) Din fakirlere ve kimsesizlere yardım etmemizi ister.
 • 3) Kitabımızda biz insanlar için bir çok öğüt bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de:
  “Al­lah’a iba­det edin ve ona hiç­bir şe­yi or­tak koş­ma­yın. Ana-ba­ba­ya, ak­ra­ba­ya, ye­tim­le­re, yok­sul­la­ra, ya­kın kom­şu­ya, uzak kom­şu­ya, yol­cu­ya, el­le­ri­ni­zin al­tın­da bu­lu­nan­la­ra iyi dav­ra­nın; Al­lah, ken­di­ni be­ğe­nen ve dai­ma bö­bür­le­nip du­ran kim­se­yi sev­mez.”
  ayetidir. Bu ve diğer ayetleri benimsemiş bir toplum için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?

  A) İnanlar arasında sevgi oluşur.
  B) Yardımlaşma ve kardeşlik artar.
  C) Dayanışma artar.
  D) Adalet temelleri sarsılır.
  E) Barış, huzur ve güven ortamı oluşur.
 • 4)
  * Bu inanca göre evreni yaratan ve yöneten bir tanrı vardır.
  * Tek tanrı inancını savunur.
  * Tevhid inancından farklıdır.
  Yukarıda verilenler hangi inancın özellikleridir?

  A) Monoteizm
  B) Politeizm
  C) Deizm
  D) Tanrıtanımzlık
  E) Ateizm
 • 5) Hz. Adem'den başlayarak Hz. Muhammed'e (s.a.v) kadar tarih boyunca gönderilen tüm peygamberlerin tebliğ ettiği inanç hangisidir?
  A) Monoteizm
  B) Politeizm
  C) Deizm
  D) Tecrit
  E) Tevhid
 • 6) “Si­zin ila­hı­nız, yal­nız­ca ken­di­sin­den baş­ka tan­rı ol­ma­yan Al­lah’tır. Onun il­mi her şe­yi ku­şat­mış­tır.”
  “İla­hı­nız bir tek Al­lah’tır. On­dan baş­ka ilah yok­tur. O rah­man­dır, ra­hîm­dir."
  “O (Al­lah), do­ğu­nun da ba­tı­nın da Rabb’idir. On­dan baş­ka ilah yok­tur. Öy­ley­se yal­nız onun hi­ma­ye­si­ne sı­ğın.”
  Yukarıda verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini daha çok vurgulamaktadır?

  A) Tezkiye
  B) Tesbih
  C) Tehvid
  D) Tefrika
  E) Tebliğ
 • 7) Politeizm ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Çok tanrıcılık anlamındadır.
  B) Birden çok tanrı ya da tanrısal güce inanılır.
  C) İnanılan tanrıların her birinin görevi aynıdır.
  D) Hinduizm çok tanrıcılığa örnektir.
  E) Eski İran ve Sümerlerde çok tanrıcılık anlayışı vardı.
 • 8) Allah'tan (c.c) başka tanrıların olduğuna inanmaya ...................., ve inan kişiye de ............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) müşrik -- şirk
  B) şirk -- müşrik
  C) münafık -- müşrik
  D) şirk -- münafık
  E) müşrik -- münafık
 • 9)
  I. Bazı tabiat olaylarının yaratılmasını ve iradesini başka güçler tarafından yapıldığına inanmak.
  II. Allah'ın iradesine sınırlama getirmek.
  III. Atalarını, din büyüklerini Allah'ı sever gibi sevmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri şirk içerisine girmektedir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
 • 10) Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç yada tanrı olmadığını savunun inanç biçimi hangisidir?
  A) Deizm
  B) Ateizm
  C) Marsizm
  D) Darwinizm
  E) Polietizm
 • 11) Tanrıtanımazlıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Dinin insanı uyuşturan bir afyon olduğunu savunur.
  B) Dinin insani değerli geliştiren bir olgu olduğu görüşündedir.
  C) Tanrının veya ilahi günün olmadığı kanısındadır.
  D) Evrendeki eksiklikleri düşüncelerini desteklemek için kanıt olarak kullanır.
  E) Var olmayan bir şeyin ispatlanmasının imkansız olduğunu savunur.
 • 12)
  I. İlahi dinlere tepki amacıyla doğmuştur.
  II. Çeşitli hayvan hatta insanlara işkence edilir.
  III. Şeytana tapmayı tercih eder.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri satanizm için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 13) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Monoteizm -- Tek tanrıcılık
  B) Ateizm -- Allah'a ortak koşmak
  C) Politeizm -- Çok tanrıcılık
  D) Satanizm -- Şeytana tapmak
  E) Müşrik -- Şirk koşan kimse
 • 14) “Ben cinleri ve insanları ancak bana ................. etsinler diye yarattım.”
  Ayetinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) İbadet
  B) Dua
  C) Zikir
  D) Selam
  E) İman
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi vahye dayanmayan inanç türleri arasında değildir?
  A) Politeizm
  B) Ateizm
  C) Satanizm
  D) Monoteizm
  E) Tehvid inancı
Yorum Yap
Gönder