YKS Fen Bilimleri Soruları 2 ( 2013 YGS - Kİmya ve Biyoloji)

 • 1) Isıca yalıtılmış bir kaptaki sıcaklığı 0 C nin üstünde olan suya, sıcaklığı 0 C nin altında olan bir buz parçası ekleniyor.
  Sistem ısıl dengeye gelinceye kadar geçen sürede, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?

  A) Buzun tamamı erir.
  B) Buzun sıcaklığı artar.
  C) Buzun sıcaklığı değişmez.
  D) Suyun tamamı donar.
  E) Suyun sıcaklığı değişmez.
 • 2) Tabloda, bazı iyonlar ve bunların oluşturduğu I, II, III, IV, V bileşikleri verilmiştir.
  I, II, III, IV, V bileşiklerinin ayrı ayrı hazırlanan sudaki çözeltileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) II bileşiğinin sudaki çözeltisi mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
  B) IV bileşiğinin sudaki çözeltisi kuvvetli bir asittir.
  C) V bileşiğinin sudaki çözeltisi elektriği iletir.
  D) I bileşiğinin sudaki çözeltisi kezzap olarak bilinen bir asittir.
  E) I ve III bileşiklerinin eşit derişimlerde hazırlanan çözeltileri eşit hacimlerde karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH’si 7 olur.
 • 3) Aşağıda, bazı elementler ve karşılarında katman elektron dizilimleri verilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) B’nin proton sayısı beştir.
  B) F, bir elektron alarak kendisine en yakın soy gazın katman elektron dizilimine ulaşır.
  C) Na, bir elektron vererek katyonunu oluşturur.
  D) P’nin toplam elektron sayısı on beştir.
  E) Mg, bileşik oluşturmak için birinci katmanından iki elektron verir.
 • 4) Kimyasal bağlarla ilgili,
  I. Aynı veya farklı tür atomların kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla kimyasal bağ oluşur.
  II. Elektronların bir atomdan diğerine verilmesi sonucu oluşan artı ve eksi yüklü iyonların
  birbirlerini elektrostatik kuvvetlerle çekmesi sonucu iyonik bağ oluşur.
  III. Atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmasıyla kovalent bağ oluşur.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Dört farklı hidrokarbon bileşiğine ait denkleştirilmiş yanma tepkimeleri aşağıda verilmiştir.

 • 6) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi, bir indirgenme–yükseltgenme tepkimesidir?

 • 7) Arı bir katının, iki ayrı kapta aynı sıcaklıkta sudaki çözeltileri hazırlanmıştır. Birinci kapta V hacmindeki suda 2m gram katı, ikinci kapta 2V hacmindeki suda m gram katı çözünmüştür.
  Bu kaplardaki çözeltilerle ilgili,
  I. İkinci kaptaki çözelti daha seyreltiktir.
  II. Kaplardaki çözeltilerin yoğunlukları farklıdır.
  III. Her iki kaptaki çözeltilerdeki V hacmindeki suda çözünen katı miktarları aynıdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 8) Aşağıda, sabun üretim aşamaları verilmiştir.

  1. aşamada A kabına 100 g X maddesi eklenmiş ve her iki kabın sıcaklığı getirilmiştir.
  2. aşamada sıcaklığın sabit kalması sağlanarak A kabındaki çözelti B kabına yavaş yavaş dökülmüş ve 10 dakika karıştırılmıştır.
  Daha sonra karışım bir kalıba dökülerek yeterli süre beklenmiş ve sabun elde edilmiştir.
  Elde edilen sabun ve üretim aşamalarıyla ilgili,
  I. 1. aşamada eklenen X maddesi kuvvetli bir baz olabilir.
  II. 2. aşamada polimerleşme tepkimesi olur.
  III. Kullanılan X maddesinin türüne göre sert veya yumuşak sabun elde edilebilir.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III
 • 9) Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır.

 • 10) Türkiye’de yetişen endemik türlerle ilgili olarak,
  I. Endemik türler, belirli habitatlara özgüdür.
  II. Endemik türlerin hepsi, Türkiye genelinde yayılış gösterir.
  III. Endemik türlerin tehlike altında olması gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabilir.
  IV. Endemik bitki türleri genel olarak step ekosistemlerinde yayılış gösterirler.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve IV
  D) I, III ve IV
  E) II, III ve IV
 • 11) Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi, mayoz bölünme geçiren 2n = 4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz?

 • 12) Bir araştırmada, bir bitkinin çiçeklerinden (1. durum) dişi üreme organları çıkarılıyor (2. durum).
  Yaşaması için gerekli ortam koşulları sağlanan bu bitki;
  I. meyve,
  II. tohum,
  III. polen
  yapılarından hangilerini oluşturamaz?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 13) Tatlısularda yaşayan bir paramesyum, bulunduğu ortamdan alınarak derişimi daha yüksek olan bir ortama konulmuştur.
  Bu durumda paramesyumda aşağıdaki organellerden hangisinin çalışma hızının
  yavaşlaması beklenir?

  A) Kontraktil koful
  B) Endoplazmik retikulum
  C) Lizozom
  D) Ribozom
  E) Golgi cisimciği
 • 14) Aşağıdaki soyağaçlarının hangisinde kalıtılan çekinik özellik, X kromozomu üzerinde taşınıyor olamaz?

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi, bir gölde ötrofikasyon olayının meydana getirdiği sonuçlardan biri
  değildir?

  A) Zemine yakın kısımlarda oksijen miktarında azalma
  B) Bakteri etkinliklerinde azalma
  C) Alg miktarında aşırı çoğalma
  D) Bazı canlı türlerinin birey sayısında azalma
  E) Suyun ışık geçirgenliğinde azalma
 • 16) Bazı maddelerin bir bakteri türü üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bir deneyde; A diskine çamaşır suyu, B diskine lens solüsyonu, C diskine gargara sıvısı, D diskine ise sarımsak özütü emdirilmiştir. Daha sonra bu diskler, bu bakterinin kültürüne (1. durum) şekildeki gibi yerleştirilmiş (2. durum) ve 24 saat beklenmiştir (3. durum).

  Buna göre 3. durumla ilgili olarak,
  I. Bakterilerin çoğalmasında en fazla sarımsak özütü engelleyici etki göstermiştir.
  II. Maddeler bakterilerin hücre duvarı sentezini engellemiştir.
  III. Tüm maddeler bakterilerin çoğalmasında engelleyici etki göstermiştir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III
 • 17) Yeni keşfedilmiş bir bakteri türünün ışık varlığına bağlı olmaksızın ortamdaki hidrojen sülfürü kullanıp yaşamını sürdürdüğü tespit edilmiştir.
  Bu bakteri türü ile ilgili olarak,
  I. Kemoototroftur.
  II. Fotoototroftur.
  III. İsteğe bağlı anaerobtur.
  yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III
 • 18) İki öğrenci tat alma işlevinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki etkinlikleri yapıyor.
  1. Etkinlik: Ucuna steril pamuk sarılı bir kürdan, tuz çözeltisine batırılıp dilin uç kısmına dokunduruluyor. Ağız her seferinde su ile çalkalandıktan sonra bu işlem, dilin ön-yan, arka-yan ve arka-orta bölgelerine de uygulanıyor.
  1. Sonuç: Öğrenci en iyi tadı dilinin ön-yan kısmıyla aldığını belirtmiştir.
  2. Etkinlik: Beş farklı derişimde şeker çözeltisi hazırlanıyor. Dilin tatlıya duyarlı bölgesine en düşük derişimli çözeltiden bir damla damlatılıyor. Ağız her seferinde su ile çalkalandıktan sonra bu işlem diğer şeker çözeltileri ile de tekrarlanıyor.
  2. Sonuç: Öğrenci ilk çözeltinin tadını alamadığını, diğerlerinin tadını alabildiğini belirtmiştir.

  Bu etkinliklerden,
  I. Bir maddenin tadının alınabilmesi için suda çözünmesi gereklidir.
  II. Dilde farklı tatlara duyarlı özelleşmiş bölgeler bulunmaktadır.
  III. Tat alma almaçları çabuk “yorulmaktadır”.
  IV. Tat alma almaçlarının uyarılabilmesi için eşik değeri bulunmaktadır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 19) Aşağıdaki grafikte; yüzme, uçma ve koşmaya uyum sağlamış hayvanların, yer değiştirdikleri her birim mesafe için birim vücut kütlesi başına enerji tüketimleri
  verilmiştir.

  Bu grafiğe dayanarak,
  I. Enerji tüketimi açısından en verimli yer değiştirme tipi yüzmedir.
  II. Her üç grupta da birim vücut kütlesi arttıkça enerji tüketimi de artmaktadır.
  III. Kütlece büyük bir hayvan, aynı hareket tipini kullanan daha küçük bir hayvana göre daha verimli yer değiştirmektedir.
  yorumlarından hangileri


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III
 • 20) Aşağıda, akıcı mozaik zar modelinin kesiti şematize edilmiştir.
  Buna göre şekilde x, y ve z ile gösterilen maddelerle ilgili olarak,
  I. x, hücreye özgüllük kazandırır.
  II. z, madde geçişlerinde işlev görebilir.
  III. Suda çözünen moleküller, y’nin kuyruk kısmından kolay geçer.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder