KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 9 (2012 KPSS - Gelişim Psikolojisi)

 • 1) Yasemin, coğrafya dersinin sınavlarından sürekli düşük not almaktadır. Başarılı arkadaşlarının bu dersi nasıl çalıştıklarını gözlemleyen Yasemin, birkaç arkadaşını
  gözlemledikten sonra kendisi için uygun olan çalışma yöntemlerini, araçlarını ve uygun çalışma zamanını saptayarak işe koyulur ve sonunda hedeflediği başarıya ulaşır.
  Sosyal öğrenme kuramına göre, Yasemin’in başarısı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Dolaylı öğrenme kapasitesi
  B) Öz düzenleme kapasitesi
  C) Öz yargılama kapasitesi
  D) Karşılıklı belirleyicilik ilkesi
  E) Öz yeterlik algısı
 • 2) İlköğretim öğrencisi Fatma, babasına sınıf öğretmeninin, arkadaşlarının ve kendisinin istek, ilgi ve ihtiyaçlarına dikkat ettiğini ve yardımcı olmaya çalıştığını söyler.
  Buna göre, Fatma’nın sınıf öğretmeni aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine daha uygun davranmaktadır?

  A) Öğrenme temelli
  B) Bilişsel
  C) Davranışçı
  D) İnsancıl
  E) Öğretmen merkezli
 • 3) Bireyi ve onun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek için bütün durumu yani öğrencinin ailesini, okulunu ve doğal çevresini de göz önünde bulundurmak gerekir.
  Bu görüş, aşağıda verilen kuramlardan hangisiyle en iyi örtüşmektedir?

  A) Sosyal öğrenme
  B) Davranışçı
  C) Alan
  D) Psikoanalitik
  E) İnsancıl
 • 4) Deniz, mantık dersinden korkmakta ve bu dersten başarısız olacağını düşünmektedir. Buna rağmen dersi dinlemeye ve anlamaya çalışmaktadır. Deniz bir gün derste öğretmeninin sorduğu sorulara üst üste birkaç kez doğru cevap verdikten sonra ders onun için zevkli bir hâle dönüşmüş, başarısında artış olmuştur.
  Sosyal öğrenme kuramına göre, Deniz’in başarısı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Öz düzenleme kapasitesi artmıştır.
  B) Öz yargılama kapasitesi artmıştır.
  C) Öz yeterlik algısı değişmiştir.
  D) Dolaylı yaşantılar öğrenciyi motive etmiştir.
  E) Akılda tutma süreci gelişmiştir.
 • 5) Sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmenine Tülay’ın öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelendiğini söyler. Tülay ile görüşen rehber öğretmen, Tülay’ın annesinin,
  kızının okurken yaptığı en ufak hatada “Sen zaten okumayı öğrenemeyeceksin.” diyerek ona ceza verdiğini, Tülay’ın da bu nedenle çaba göstermeyi bıraktığını fark eder.
  Tülay’ın yaşadığı deneyim aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Öğrenilmiş çaresizlik
  B) Gerileme
  C) Kaygı
  D) Tükenmişlik
  E) Dışsallaştırma
 • 6) Ayşe Öğretmen ders anlatırken konunun önemli noktalarını vurgulamak için sesini yükseltmekte, tahtadaki bazı kelimelerin altını çizmektedir. Bu davranışının,
  öğrencilerin temel bilgiye odaklanmasına yardımcı olacağını düşünmektedir.
  Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Sosyal öğrenme
  B) Bitişiklik
  C) Sistematik davranış
  D) Duyuşsal öğrenme
  E) Bilgiyi işleme
 • 7) Ahmet Bey, hastalığı nedeniyle yakın geçmişte olup bitenleri hatırlayamamaktadır. Ancak satranç oynamakta ve bu oyunun kurallarını hatırlamada hiçbir güçlük çekmemektedir.
  Buna göre, Ahmet Bey’in hangi belleğinde bozulma olduğu söylenebilir?

  A) Yalnızca anlamsal
  B) Yalnızca anısal
  C) Anlamsal ve anısal
  D) Anısal ve işlemsel
  E) İşlemsel ve anlamsal
 • 8) Zor bir matematik probleminde ilk defa kareköklü ifadelerle karşılaşan Metin, içinde karekök geçen tüm soruları sıkıntılı ve anlaşılmaz olarak değerlendirmektedir. Bu tür bir soru gördüğünde kaygılanmakta ve çözemeyeceğini hissetmektedir. Bunun sonucunda da soruyu çözmekten hemen vazgeçmekte ve başka bir soruya geçmektedir.
  Metin’in kareköklü soruları sıkıntılı ve anlaşılmaz olarak değerlendirmesi ve kaygılanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Klasik koşullanma
  B) Alışkanlık
  C) Edimsel koşullanma
  D) Transfer
  E) Genelleme
 • 9) Trigonometri formüllerini öğrenmede zorlanan Ercan, formülleri farklı renklerdeki kâğıtlara yazarak evin giriş kapısından odasına doğru yapıştırmıştır. Sınavda hatır-
  laması gerektiğinde yürüdüğü güzergâhı göz önüne getirmekte ve ilerleme sırası ile formülleri hatırlamaktadır.
  Ercan, aşağıda verilen bellek destekleme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

  A) Çengel
  B) Zincirleme
  C) Yerleşim
  D) Askı sözcük
  E) Anahtar sözcük
 • 10) Yaşamın ilk iki yılında, bebeğin deneyimlerine bağlı olarak duyusal motor alanında kapsamlı bir gelişme olur. İç kulaktaki vestibular sistem, hareket ve denge duyularını yönetir ve diğer duyu sistemlerini etkiler. Bazı bulgular, bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda vestibular sistemin yeterince uyarılmamasının daha sonra öğrenme zorluklarına neden olabildiğini göstermektedir.
  Bu sistemin, yaşamın ilk yıllarında yeterince uyarılmaması sonucunda ortaya çıkan öğrenme zorluklarını aşağıda verilen gelişim kavramlarından hangisi en iyi açıklar?

  A) Olgunlaşma
  B) Kritik dönem
  C) İlerleme
  D) Büyüme
  E) Dengeleme
 • 11) Büyük bir hevesle ilköğretime başlayan Hakan, ikinci dönemde okuma ve yazmayı öğrenir. Ancak yıl sonunda annesinin istediği gibi, çizgiyi taşırmadan düzgün bir
  şekilde yazmayı başaramaz.
  Hakan’ın düzgün yazamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Okuldan bıkması
  B) Annesinin düzgün yazması için baskı yapması
  C) Küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmaması
  D) Öğretmeninin yeterince ilgi göstermemesi
  E) Ellerini, kollarını etkili kullanamaması
 • 12) Zihin gelişiminde “hacim korunumu” özelliğinin kazanılmasıyla ilgili ilkel kabile çocukları üzerinde yapılan bir deneyde, aynı miktarda su çocukların gözlerinin önünde farklı biçimlerdeki cam bardaklara doldurulmuş ve miktarının değişip değişmediği sorulmuştur. Çocukların bu soruya 11-12 yaşından önce doğru cevap veremedikleri
  gözlenmiştir. İlkel kabile çocuklarının, bardağın biçimi değişse bile, suyun miktarının değişmeyeceğini ayırt edememelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Eğitim eksikliği
  B) Yeterince olgunlaşmama
  C) Yetersiz beslenme
  D) Yaşantı eksikliği
  E) Yaşlarının küçük olması
 • 13) İlköğretim birinci sınıfa devam eden Emre, bir gün okuldan geldikten sonra “Baba, öğretmenimiz 'Okulların tatil olmasına aşağı yukarı iki hafta kaldı.' dedi. Aşağı yukarı ne demek?” diye sorar.
  Emre’nin zihinsel gelişim dönemi özellikleri dikkate alındığında, babasının aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun olur?

  A) Birbirine yakın büyüklükteki iki nesneyi göstermesi
  B) “Hemen hemen”, “yaklaşık olarak” anlamına geldiğini söylemesi
  C) Sözlükten bakıp anlamlarını anlatması
  D) Merdivenden, önce aşağı inip sonra yukarı çıkarak göstermesi
  E) Henüz yaşının küçük olduğunu, zamanı gelince anlayacağını söylemesi
 • 14) Kemal Bey çok disiplinli, otoriter bir babadır. Evdeki herkesi sürekli kendi koyduğu kurallara uymaya zorlayan ve koyduğu kuralların tartışılmasına kesinlikle izin vermeyen birisidir. Örneğin, hafta sonlarında, tatillerde bile evdeki herkesin en geç saat 07.00’de
  kalkmasını ve kahvaltıda hazır olmasını ister.
  Kemal Bey’in katı, kuralcı ve kurallarından taviz vermeyen kişiliği, hangi gelişim dönemindeki olumsuz ve yanlış ana baba tutumları sonucunda oluşmuş olabilir?

  A) Genital
  B) Oral
  C) Fallik
  D) Latent
  E) Anal
 • 15) Savaş, lise son sınıfta olmasına rağmen hâlen ne yapacağına, ne olmak istediğine karar verememiştir. Henüz kendine özgü bir dünya görüşüne ve geleceğiyle
  ilgili bir plana sahip olmadığı gibi, bunun için bir şeyler yapmaya da çalışmamaktadır.
  Savaş’ın kendi kimliği ve geleceğiyle ilgili henüz bir karar verememesi ve vermek için de bir çaba göstermemesi, hangi kimlik statüsünün göstergesidir?

  A) Sorumsuz
  B) Sorundan kaçan
  C) İpotekli
  D) Kaygısız
  E) Dağınık
 • 16) Arkadaşına gitmek isteyen Seher, izin vermediği için annesine çok kızmış ve onunla tartışmıştır. Bu olaya şahit olan babaannesi Seher’e “hanım kız” olması, öfkesini kontrol etmesi ve annesine saygılı olması gerektiğini söyler.
  Bu olayda, babaannenin tavsiyesinde hangi ahlaki gelişim özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Kanun ve düzene uyma
  B) İyi çocuk olma
  C) Sosyal sözleşme
  D) Evrensel ahlak
  E) Toplum kurallarına uyma
 • 17) Birgül’ün annesi; bazen ona bir zarar gelir diye, bazen de yapamaz, beceremez diye Birgül’ün yapacağı birçok işi kendisi yapar ve onun yapmasına izin vermez.

  Annenin bu aşırı koruyucu tutumu, Birgül’ün öncelikle hangi kişilik özelliğini kazanmasını engeller?

  A) Yeterlilik
  B) Çalışkanlık
  C) Özerklik
  D) Özsaygı
  E) Verimlilik
 • 18) 70 yaşındaki Hüseyin Dede sinirli, hırçın ve mutsuz birisidir. Sürekli evdekilere bağırır, çağırır ve hiçbir şeyden memnun olmaz. Mutsuzluğunun nedeni olduklarını düşündüğü için devamlı çevresindekileri suçlar.
  Psikososyal gelişim kuramına göre, Hüseyin Dede’nin psikolojik durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Stres
  B) Umutsuzluk
  C) Yalnızlık
  D) Hoşnutsuzluk
  E) Değersizlik
 • 19) Oya Hanım tiyatroyu çok sever ve fırsat bulduğunda sık sık tiyatroya gider. Son zamanlarda işlerinin yoğunluğundan yeni bir oyuna gidememiştir. Bu yüzden, uzun
  zamandır tiyatroya gidememenin eksikliğini hissetmekte ve tiyatroya gitmenin bir fırsatını kollamaktadır.
  Oya Hanım’ın tiyatroya gitme ihtiyacı, hangi türden bir ihtiyaçtır?

  A) Rahatlama
  B) Bilme, tanıma
  C) Yakınlık
  D) Estetik
  E) Saygınlık
Yorum Yap
Gönder