KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 8 (2012 KPSS - Öğrenme Pslikolojisi)

 • 1) Bazı ana ve babalar çocukları büyüdükçe onları hatalarından ve başarısızlıklarından dolayı daha fazla eleştirmektedir. Bunun sonucunda, çocuklarda başarısızlık
  kaygıya neden olmaktadır. Başarısızlık kaygısı olan bazı bireyler de daha sınav salonuna giderken kaygı yaşamaya başlamaktadır.
  Buna göre, bir öğrencinin sınav salonuna giderken sınav kaygısı yaşamaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Genelleme
  B) Ayırt etme
  C) Kendiliğinden geri gelme
  D) Üst düzey koşullanma
  E) Olumsuz pekiştirme
 • 2) Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 1. sınıfa başlayan öğrencilerin ana babalarından ayrılmalarını kolaylaştırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı olmak için
  öğretim yılının başında uyum haftası düzenlemiştir. Bu haftada; öğrencilerin öğretmenlerini, sınıf arkadaşlarını, sınıflarını ve okul binalarını tanımalarını sağlayan eğ-
  lenceli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerle öğrencilerin okuldaki idarecilerle ve çalışanlarla tanışmaları sağlanmıştır. En sonunda öğrencilere sınıflarına geçip sıralara
  oturmaları söylenmiştir.
  Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bu uygulamayı en iyi açıklayan yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zincirleme yöntemi
  B) Eşik yöntemi
  C) Sistematik duyarsızlaştırma
  D) Programlı öğretim
  E) Öz düzenleme
 • 3) Öğrencilerin dikkat sürelerinin kısa olmasından dolayı eğitimde birçok etkinlik 30-40 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenlenir. Buna rağmen, ilköğretime yeni başlayan öğrencilerin ilk haftalarda dikkat süreleri daha kısadır ve hızlı bir şekilde düşer. Bu durumu bilen Aylin Öğretmen, yılın başında yapılan etkinliklerin sürelerini 15-20 dakika ile sınırlarken, daha sonraki haftalarda çalışma sürelerini kademeli olarak artırmıştır.
  Aylin Öğretmen’in öğrencilerin dikkat sürelerini artırmak için uyguladığı bu yöntem aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Kendini ayarlama
  B) Eşik yöntemi
  C) Isındırma yöntemi
  D) Zihinsel disiplin
  E) Zaman yönetimi
 • 4) Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni öğrenmiş bir kişi, yıllar sonra Hitabe’yi tekrar hatırlamaya çalıştığında sadece ilk birkaç cümlesini hatırlamakta, geri kalanını hatırlayamamaktadır.
  Bu durum, öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) İleriye ket vurma
  B) Yakınlık etkisi
  C) Olumsuz transfer
  D) Geriye ket vurma
  E) Öncelik etkisi
 • 5) Buğra, ayakkabı bağcıklarını bağlamakta zorlanmaktadır. Babası ona ayakkabı bağlamanın kolay bir yolunu öğretir. Daha sonraları Buğra ayakkabılarını kolayca
  bağlayıp çözer.
  Buğra’nın bu öğrenme davranışı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Edimsel koşullanma
  B) Özümleme
  C) Dengeleme
  D) Yakın gelişim alanı
  E) Uyum sağlama
 • 6) Çocukluğunu köyde kuzularla, koyunlarla geçiren Hasan, liseden sonra veterinerlik fakültesinde öğrenim görmeye başlamıştır. Hasan bazı derslerde, diğer öğrencilerden daha çabuk ve daha iyi öğrenmektedir.
  Hasan’ın diğer öğrencilerden daha iyi öğrenmesine temel oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlgi
  B) Olgunlaşma
  C) Zekâ düzeyi
  D) Performans düzeyi
  E) Kültürel-çevresel etki
 • 7) Üniversitede kimya dersinde, bir öğretim elemanı öğrencilerine deney için sıvı hâlinde bir bileşik verir ve bu bileşiği oluşturan elementleri bulmalarını ister.
  Derste öğrencilerin bileşiği oluşturan elementleri bulmaları, en iyi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Örtük öğrenme
  B) Alış yoluyla öğrenme
  C) Tam öğrenme
  D) Keşif yoluyla öğrenme
  E) Akran destekli öğrenme
 • 8) Yüksel Bey yeni aldığı elbise dolabının kurulum yönergesine bakarak önce küçük parçaları birleştirmiş, sonra da birleştirdiği parçaları ilgili yerlere tutturarak dolabı
  kurmayı başarmıştır.
  Yüksel Bey’in elbise dolabını kurmada kullandığı kurulum yönergesi hangi türden bilgiyi içermektedir?

  A) Bildirimsel
  B) Açıklayıcı
  C) İşlemsel
  D) Yöntemsel
  E) Araçsal
 • 9) Ayla Öğretmen dersin başında; dersin hedefleri, derste işlenecek konular ve uygulamalar konusunda öğrencilere bilgi vermiştir.
  Ayla Öğretmen’in bu uygulaması, öğrenmede hangi bilişsel sürece yöneliktir?

  A) Algılama
  B) Dikkat
  C) Anlamlandırma
  D) Kodlama
  E) Hatırlama
 • 10) * Sunulan bilginin özelliğini belirlemek
  * Sunulan bilgi ile ilişkili uzun süreli bellekteki mevcut bilgi veya şemayı belirlemek
  * Uzun süreli bellekteki mevcut bilgi ile yeni gelen bilginin kısa süreli bellekte nasıl etkileşeceğini belirlemek
  * Yeni gelen bilginin uzun süreli bellekte nasıl depolanacağını belirlemek
  Yukarıda verilen kısa süreli bellekte bilginin işlemden geçirilme aşamaları, hangi bilişsel süreçle gerçekleştirilir?

  A) Gruplama
  B) Kodlama
  C) Otomatikleştirme
  D) Tekrar
  E) Hatırlama
 • 11) Arkadaşları Selim’e, hafta sonu grup olarak sinemaya gitmeyi teklif eder. Selim yorgun olduğunu, hafta sonu evde kalıp dinlenmek istediğini söyler ama arkadaşları
  ısrar ettiği için teklifi kabul eder. Ancak bir süre sonra Selim arkadaşlarına verdiği sözü unutur.
  Selim’in arkadaşları ile buluşmayı unutması, aşağıda verilen unutma türlerinden hangisine örnektir?

  A) Bastırma
  B) Bozulma
  C) Karışma
  D) Yanlış yerleştirme
  E) Bilgiyi değiştirme
 • 12) Ayhan ders çalışırken önemli gördüğü kısımları fosforlu kalemle işaretlemekte, bazen de ilgili kısmın yanına kısa, küçük notlar almaktadır.
  Ayhan ders çalışırken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

  A) Planlama
  B) Kodlama
  C) Bilişi yönetme
  D) Haritalama
  E) Kavrama
 • 13) Sema Hanım’ın çok sevdiği bir televizyon dizisi vardır. Her seferinde diziyi zevkle seyredip bir sonraki hafta dizide neler olacağını merakla beklemektedir.
  Sema Hanım’ın dizinin bir sonraki bölümünü merakla beklemesi, aşağıdaki algılama yasalarından hangisiyle açıklanabilir?

  A) Pragnanz
  B) Benzerlik
  C) Süreklilik
  D) Yakınlık
  E) Tamamlama
 • 14)
  * Çözüm öncesinde çözüme geçiş ani ve tamdır.
  * Kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır.
  * Kazanılan bir ilke, diğer problemlerin çözümüne kolayca uygulanır.
  Hangi öğrenme türünde yukarıda verilen öğrenme özelliklerinin tümü görülür?

  A) Gizil
  B) Tam
  C) Kodlayarak
  D) İçgörüsel
  E) Sosyal
 • 15) İsmet Öğretmen derste su içen bir öğrenciyi gördüğünde onu uyarmış ve bu davranışı doğru bulmadığını belirtmiştir. Kemal Öğretmen ise aynı durumda öğrencinin su içmesinin sorun olmadığını düşünerek hiç tepki vermemiştir.
  Bu iki öğretmenin aynı uyarıcıya farklı tepkiler vermesi, insancıl eğitim ilkelerinden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) İnsan davranışlarını, kendi öznel gerçeği tayin etmektedir.
  B) İnsan hem aktif hem de reaktif bir varlıktır.
  C) Anlamlı öğrenme, öğrenilen konu öğrencilerin amaç ve ihtiyaçlarına uygun olarak algılandığında gerçekleşir.
  D) İnsanın tek ve temel güdüsü, kendisini gerçekleştirme ihtiyacından kaynaklanır.
  E) Davranış bozuklukları, güvensizlik sonucunda ortaya çıkmaktadır.
 • 16) Ayşegül Öğretmen dersindeki bazı konuları bilgisayarda hazırladığı sunular yardımıyla öğrencilere öğretmeye çalışır. Konunun öğrencilerin dikkatini çekmesi için sunu
  sayfalarına renkli ve hareketli resimler koyar. Ancak bir süre sonra, öğrettiği konularla ilgili öğrencilerin neler hatırladığını test ettiğinde, öğrencilerin sunularda verilen bilgilerden çok, renkli ve hareketleri resimleri hatırladıklarını görür.
  Öğrencilerin, asıl öğretilmek istenen konuları hatırlamak yerine, daha çok dikkat çekici resimleri hatırlamaları öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Sönme
  B) Gölgeleme
  C) Yetersiz koşullanma
  D) Yanlış kodlama
  E) Yakınlık ilkesi
 • 17) Küçük Şule pudingi çok sever. Annesinden sık sık puding yapmasını ister. Şule’nin puding isteği ile baş edemez hâle gelen annesi, bir gün koca bir tencere puding yapıp kızının önüne koyar. Bundan sonra Şule annesinden bir daha puding istemez.
  Şule’nin annesi, aşağıdaki davranış biçimlendirme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

  A) Zıt tepki
  B) Alıştırma
  C) Bıktırma
  D) Karşı karşıya getirme
  E) Duyarsızlaştırma
 • 18) Öğretmenler öğrencilerinin bazı matematiksel işlemleri daha kolay ve çabuk yapabilmeleri için öğrencilerine çarpım tablosunu ezberletir. Bu uygulamayı yapan öğretmenlerin aşağıdaki koşullanma ilkelerinden hangisini kullandığı söylenebilir?
  A) Bitişiklik
  B) İşaret öğrenme
  C) Ayırt etme
  D) Uyarıcı genellemesi
  E) Genelleme
 • 19) Cemil, otomobiliyle yol alırken kısa bir süre önce kendisini sollayarak geçen araç sürücüsünün bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve sürücüye ceza
  yazılmakta olduğunu görür. Bu durum, Cemil’in yolun kalan kısmında otomobilini sürerken hız sınırını aşmamaya özel bir gayret göstermesine neden olur.
  Sosyal öğrenme kuramı açısından değerlendirildiğinde, Cemil’in bu davranışını en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öz düzenleme
  B) Dolaylı ceza
  C) Olumsuz pekiştirme
  D) Doğrudan ceza
  E) Dolaylı duygu
 • 20) Öğrencilerin verimli bir öğrenme gerçekleştirebilmeleri için güdülenmenin çok önemli olduğunu bilen bir öğretmen, derse öğrencilerinin güdülenme düzeylerini artırarak başlamak ister.
  Öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması öğrencileri güdülemede yetersiz kalır?

  A) Derse gündemdeki konulardan bahsederek başlaması
  B) Derse konuyla ilgili ilginç ve şaşırtıcı bir soruyla başlaması
  C) Dersin konusuyla öğrencilerin hoşlandıkları etkinlikler arasında bağlantı kurması
  D) Dersin konusuyla ilgili merak uyandırması
  E) Dersi görsel ve işitsel materyal yardımıyla işlemesi
Yorum Yap
Gönder