2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinin bir bölgenin ekonomik olarak gelişimine daha çok katkıda bulunduğu söylenebilir?
  A) Ticaret yolları
  B) Bilimsel çalışmalar
  C) Uluslar arası antlaşmalar
  D) Devletler arası savaşlar
 • 2) Yenilikçi ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  a) IV. Murat
  b) II. Mahmut
  c) Abdülmecit
  d) Genç Osman
 • 3) Osmanlı devletinin himayesi altında bulunan ve Coğrafi keşiflerden önce en çok kullanılan ticaret yolları hangisidir?
  A) Baharat ve İpek yolu
  B) Süveyş ve İpek yolu
  C) Baharat ve Süveyş yolu
  D) Akdeniz ticaret ve İpek yolu
 • 4) Yasama yetkisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Halkın oylamasına sunulur.
  B) TBMM tarafından kullanılır.
  C) Yasa çıkarma yetkisidir.
  D) Çıkarılan kanunlar cumhur başkanı tarafından onaylanır.
 • 5) Bir bölgede yaşayan nüfus sayısı az ise aşağıda verilenlerden hangisi bunun sebepleri arasında gösterilemez?
  A) Hayvancılığın yaygın olması.
  B) Yörede sanayi kuruluşlarının eksik veya az olması
  C) Bölgede sağlık kuruluşlarının az olması.
  D) Eğitim kurumlarının azlığı.
 • 6)
  I. Yasama -- TBMM
  II. Yürütme -- Bakanlar Kurulu
  III. Yargı -- Bağımsız mahkemeler
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Cumhuriyet tersi olan, yönetimin bir kişide toplandığı ve yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişide toplanmasıyla oluşan yönetim biçimi hangisidir?
  A) Cumhuriyet
  B) Monarşi
  C) Hiyerarşi
  D) Oligarşi
 • 8) Bir ülkeyi bir ailenin yönettiği ve ülkede geri kalan kişilerin görüşlerinin alınmadığı yönetim biçimi hangisidir?
  A) Teokrasi
  B) Monarşi
  C) Hiyerarşi
  D) Oligarşi
 • 9) Yasama organı olan TBMM'nin çıkardığı bir yasayı uygulamaya koyan organ ve makam hangisidir?
  A) Yargı -- Bakanlar kurulu
  B) Yürütme -- Bakanlar kurulu
  C) Yargıtay -- TMMM
  D) Yürütme -- Bağımsız mahkemeler
 • 10)
  I. Devletin şekli
  II. Devletin resmi dili
  III. Devletin bayrağı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri anayasamızın değiştirilemez hükümleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Cumhuriyet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Milli egemenlik.
  B) Siyasi partiler.
  C) Sadece çoğunluğun istekleri.
  D) Demokrasi ve eşitlik.
 • 12) Matbaa ile birlikte Avrupa'da; bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda yaşanan gelişmelere ne denir?
  A) Reform
  B) Rönesans
  C) Fransız devrimi
  D) Sanayi inklabı
 • 13) Eski Türk devletlerinde devlet boylarının yılın belirli zamanlarında bir araya gelerek devlet sorunlarının konuşulup çözüme bağlandığı meclis kuruluna ne denir?
  A) Loca
  B) Meclis
  C) Kurultay
  D) Divan
 • 14) Eski Türk devletlerinden günümüz Türkiye'sine kadar ülke sorunlarını çözmek için meclisler oluşturulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu meclisler arasında gösterilmez?

  A) TBMM
  B) Kurultay
  C) Divan-ı Hümayun
  D) Dergah
 • 15) Osmanlı devletinde eğitim alanında bir çok kurum bulunmaktaydı.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde bulunan eğitim kurumlarından biri değildir?

  A) Medrese
  B) Endurun
  C) Ahilik
  D) Darülmüallimin
Yorum Yap
Gönder