KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 7 (2012 KPSS - Ölçme ve Değerlendirme)

 • 1) Tam öğrenme modelini uyguladığını iddia eden özel bir öğretim kurumu, kayıt yaptıran öğrencileri düzey belirleme sınavına almış ve sınav sonucunda öğrencilerin seviyesine göre sınıfları oluşturmuştur. Yapılan bu sınav sonrası oluşturulan sınıfların, takip eden sınavlardaki başarıları ve sınıflar arası başarı farklılıkları aynı düzeyde seyretmektedir. Bir öğrenci velisi, çocuğunun başarısında bir değişiklik olmadığını, hep giriş sınavında
  aldığı puan düzeyinde puanlar aldığını belirtmekte ve bunu yönetimle tartışmaktadır.
  Bu durumun çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Düzey belirleme sınavı daha dikkatli yapılmalıdır.
  B) Düzey belirleme sınavına göre oluşturulacak sınıflar gözden geçirilmelidir.
  C) Velilere öğrenci başarılarıyla ilgili sık sık dönüt verilmelidir.
  D) Şubeler arası geçişlere imkân sağlanmalıdır.
  E) Düzey belirleme sınavına göre öğretim hizmetinin niteliği düzenlenmelidir.
 • 2) Hazırlanan bir ilköğretim programına, ülke gerçekleriyle örtüşmediği, öğretmen ve öğrenci özelliklerini dikkate almadığı, daha önce uygulanan öğretim programların-
  dan elde edilen sonuçları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler yapılmaktadır.
  Program geliştirme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması, bu eleştirilere en iyi cevabı oluşturur?

  A) Bütün paydaşları kapsayan ihtiyaç analizinin yapılması
  B) Program felsefesinin belirginleştirilmesi
  C) Hedef ifadelerinin açık bir şekilde yazılması
  D) Öğrenme etkinliklerinin planlanması
  E) Program geliştirmenin bir komisyon tarafından yapılması
 • 3) Öğrenen merkezli tasarımlardan “yaşantı merkezli” tasarımı temel alarak hazırlanan hayat bilgisi programında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanılması daha uygundur?
  A) Sorgulama
  B) Çekirdek
  C) Piramitsel
  D) Modüler
  E) Sarmal
 • 4) Hazırlanan bir öğretim programında öğrenciye kazandırılacak nitelikler; kazanım, beceri ve değerler olarak ifade edilmiştir. Öğretmen, dersini işleme ve öğretimi değerlendirmede kullanmak üzere belirtke tablosu hazırlamak istemektedir.
  Buna göre, öğretmenin hazırlayacağı belirtke tablosu hangi ögelerden oluşmalıdır?

  A) Konu, içerik ve kazanım
  B) Kazanım, beceri ve değer
  C) İçerik, hedef ve davranış düzeyleri
  D) Konu, amaç ve davranış düzeyleri
  E) İçerik, davranış alanları ve ünite
 • 5) (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirt-
  ke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur.
  Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir?

  A) I
  B) III
  C) IV
  D) V
  E) VI
 • 6) Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen
  iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu
  yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir.

  Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı
  B) Cinsiyet
  C) Kompozisyonu yazma süresi
  D) Konu seçme imkânı
  E) Yazılı anlatım beceri düzeyi
 • 7) Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen
  iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu
  yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir.

  Bu araştırmadaki değişkenlerden hangisi dolaylı olarak ölçülür?

  A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı
  B) Kayıtlı oldukları şube
  C) Kompozisyonu yazma süresi
  D) Konu seçme imkânı
  E) Yazılı anlatım beceri düzeyi
 • 8) Bir öğretmen, bir testin iki paralel formunu 2 hafta arayla öğrencilerine uygulamıştır. Formların uygulanması veya puanlanması esnasında karşılaşılabilecek olası
  durumlar aşağıda verilmiştir:
  I. Öğrencilerin ikinci uygulamada yorgun olmaları
  II. Öğretmenin her iki uygulamada da toplam puanları hesaplarken işlem hataları yapması
  III. Toplam puanları düşük bulan öğretmenin, puanları her iki uygulamada da ortalaması 65, standart sapması 10 olacak şekilde artırması
  Bu durumlardan hangileri, paralel formlar yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısını düşürür?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III
 • 9) Aşağıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerden hangisi, kamu personel seçme sınavı eğitim bilimleri testinin yordama geçerliği hakkında bilgi verir?

 • 10) Bir şiddet eğilimi ölçeği geliştirme çalışmasında şu işlemler yapılmıştır:
  * Maddelerin, saldırganlık durumlarını uygun biçimde örneklediği, uzman kanılarına başvurularak irdelenmiştir.
  * Öğrencilerin ölçekte yer alan maddeleri cevaplamak için kaç dakikaya ihtiyaçlarının olacağı, deneme uygulamalarında gözlenmiş ve ölçekteki madde sayısı bu doğrultuda azaltılmıştır.
  * Ölçek uygulanmasından elde edilen puanlara bakıldığında erkek öğrencilerin daha yüksek puanlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durumun, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre şiddete daha eğilimli oldukları bilgisiyle uyum içinde olduğu belirlenmiştir.
  * Ölçekten elde edilen puanların merkezî eğilim ve değişkenlik istatistikleriyle Cronbach’ın alfa katsayısı hesaplanmıştır.
  Yapılan bu işlemler, ölçme aracının hangi özelliği hakkında bilgi vermez?

  A) Kullanışlılık
  B) Kapsam geçerliği
  C) Yapı geçerliği
  D) Ölçmenin standart hatası
  E) Objektiflik
 • 11) Bir öğretmen, geliştirdiği 5 seçenekli 20 maddelik çoktan seçmeli testin cevap anahtarını aşağıdaki örüntüyü oluşturacak şekilde hazırlamıştır. Cevap anahtarındaki ilk 10 maddedeki örüntüyü fark eden bazı öğrenciler, geride kalan maddeleri okumadan doğru cevaplamışlardır. Bu öğrenciler için elde edilen ölçme sonuçlarının hangi niteliği düşüktür?


  A) Puan ortalaması
  B) Kullanışlılık
  C) Yapı geçerliği
  D) Puanlama objektifliği
  E) Kapsam geçerliği
 • 12) Bir öğretim üyesi, üniversite 2. sınıf öğrencilerine ölçme ve değerlendirme ara sınavında sormak üzere aşağıdaki çoktan seçmeli maddeyi hazırlamıştır.
  Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu maddede, çoktan seçmeli maddelerin yazılmasında dikkat edilmesi gereken esaslardan hangisi gözetilmemiştir?


  A) Maddenin yalnız bir doğru yanıtı olmalıdır.
  B) Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.
  C) Seçenek sayısı, testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.
  D) Madde kökünde gereksiz açıklamalardan kaçınılmalıdır.
  E) Noktalama işaretlerine ve imla kurallarına uyulmalıdır.
 • 13) Aşağıda 8. sınıf öğrencileri için hazırlanmış, sözlü ve yazılı sınav sorusu örnekleri ile ev ödevi örnekleri verilmiştir.
  Sözlü Sınav Sorusu
  A1. 18. yüzyıl öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezî hazinenin gelir kaynaklarından ikisini açıklayınız.
  A2. Osmanlı İmparatorluğu’nda maliye sistemini anlatınız.
  Yazılı Sınav Sorusu
  B1. Ülkemizin 81 ilinden biri olan ve güneyde yer alan Antalya’nın, Akdeniz’e kıyısı olması nedeniyle sahip olduğu coğrafi özellikleri yazınız.
  B2. Antalya’nın bitki örtüsü ve iklim özellikleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  Ev Ödevi
  C1. 30 x 60 cm boyutlarında, üzerinde en büyük beş gölümüzün, sıra dağlarımızın ve en büyük üç platomuzun gösterildiği bir kabartma Türkiye haritası hazırlayınız.
  C2. Beyaz renkte hazırlanmış ve size verilmiş olan kabartma Türkiye haritasında en büyük beş gölümüzün, sıra dağlarımızın ve en büyük üç platomuzun adlarını üzerlerine
  yazınız ve bunları farklı renklerde boyayınız. Soru yazım ilkeleri göz önüne alındığında bir öğretmenin sırasıyla sözlü sınav sorusu, yazılı sınav sorusu ve ev ödevi örneklerinden hangilerini seçmesi beklenir?

  A) A1, B1, C1
  B) A1, B2, C1
  C) A1, B2, C2
  D) A2, B1, C1
  E) A2, B1, C2
 • 14) 2000 öğrencinin bulunduğu bir okuldan, matematik bilgi yarışması için 4 kişilik bir takımın oluşturulması hedeflenmektedir. Takıma alınacak başarılı öğrencileri seç-
  mek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 maddelik çoktan seçmeli bir başarı testine alınacaktır.
  Belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanan bir sınavdan alınan puanların frekans grafiğinin aşağıdakilerden hangisine en yakın olması beklenir?


 • 15) 2000 öğrencinin bulunduğu bir okuldan, matematik bilgi yarışması için 4 kişilik bir takımın oluşturulması hedeflenmektedir. Takıma alınacak başarılı öğrencileri seç-
  mek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 maddelik çoktan seçmeli bir başarı testine alınacaktır.
  Yapılan bu değerlendirme işleminde, mutlak ölçüt kullanılmasına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenebilir?

  A) Takım için yeterli sayıda öğrenci bulunamayabilir.
  B) Öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenemeyebilir.
  C) Yeterli objektiflik sağlanamayabilir.
  D) Ölçmenin standart hatası istenenden çok büyük olabilir.
  E) Sınavın kullanışlılığı çok düşük olabilir.
 • 16) Bir öğretmen, 100 öğrenciye uygulamış olduğu testten elde edilen ham puanları z standart puanlarına dönüştürmüştür. Aşağıdaki tabloda, beş öğrencinin ham
  puanları ve z puanları verilmiştir.
  Öğretmen bir öğrencinin puan dönüşümünde hata yaptığına göre, hatalı puan hangi öğrenciye aittir?


  A) Kemal
  B) Nuri
  C) Fatma
  D) Zeynep
  E) Mehmet
 • 17) Bir tarih öğretmeni, 6A ve 6B şubelerindeki öğrencilere aynı testi uygulamıştır. Şubelerdeki puan dağılımına ait betimsel istatistikleri aşağıdaki tabloda vermiştir.
  Bu tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?


  A) 6A şubesinin puan aralığı, 6B şubesinin puan aralığından daha geniştir.
  B) 6A şubesindeki puanlar, 6B şubesindeki puanlardan daha homojen bir dağılım göstermiştir.
  C) 6B şubesi, tarih testinde 6A şubesinden daha başarılı olmuştur.
  D) 6A şubesinde, testteki tüm maddeleri doğru cevaplayan en az bir öğrenci vardır.
  E) 6B şubesindeki puan dağılımı sola
 • 18) Aşağıda, 8. sınıf öğrencilerine uygulanan uluslararası bir sınavın fen bilimleri alt testinde yer alan çoktan seçmeli bir madde, bu maddenin ölçtüğü bilişsel düzey ve madde istatistikleri verilmiştir.
  Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


  A) Başarı düzeyi yüksek öğrencilerle düşük olanları ayırt etmekte yetersizdir.
  B) Madde testten çıkarılırsa iç tutarlık katsayısı artar.
  C) Testi alan öğrencilerin çoğunluğu tarafından doğru cevaplanmıştır.
  D) Öğrencilerin test puanları arttıkça maddeyi doğru cevaplama olasılıkları artmaktadır.
  E) Üst düzeyden bir düşünme becerisini ölçmektedir.
 • 19) Bir okuldaki 7. sınıf öğrencilerine 5 seçenekli bir İngilizce testi uygulanmıştır. Testteki ilk üç maddenin alt grup-üst grup yöntemiyle madde analizini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Altı çizili seçenekler anahtar cevaptır.
  Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


  A) Madde 1 ve madde 3’ün ayırt edicilikleri birbirine eşittir.
  B) Madde 2, madde 1’den daha ayırt edici bir maddedir.
  C) Madde 1, diğer ikisine göre daha zordur.
  D) İlk üç maddeden alınan puanların ortalaması 1,25’tir.
  E) Madde 3’ün C çeldiricisi, beklenen yönde
Yorum Yap
Gönder