2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) İslam tarihinde ilk kez veliaht olarak tayin edilen aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Yezid
  B) Muaviye
  C) Hz. Ali
  D) Ebubekir
  E) Eyyup el Ensari
 • 2) Emeviler'in İstanbulu kuşatması sonucu kuşatma esnasında hastalanarak vefat eden ve İstanbul yakınlarına defnedilen sahabe kimdir?
  A) Eyyup el Ensari
  B) Hz. Osman
  C) Muaviye
  D) Hz. Hamza
  E) Hz. Hüseyin
 • 3) Günümüzdeki Şia-Sunni ayrımının temelini oluşturan olay hangisidir?
  A) Miraç olayı
  B) Kerbela olayı
  C) Halifelik sisteminin değişmesi
  D) Halifeliğin Emeviler'e geçmesi
  E) Hicret olayı
 • 4) Gerçekte beşinci olmamasına rağmen Emevi döneminde halife olan ve sergilediği yönetim biçimiyle beşinci halife olarak adlandırılan kişi hangisidir?
  A) Yezid
  B) Muaviye
  C) Ömer bin Abdülaziz
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Hüseyin
 • 5)
  I. Son dönemdeki haliflerin kötü yönetimi
  II. Haneden üyeleri arasındaki mücadeleler
  III. Toplumdaki kabilecilik anlayışı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Emevilerin yıkılma nedenleri arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
 • 6) İlk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla müslüman olan ve Arap olmayan toplumlara hangi isim verilirdi?
  A) Puva
  B) Muali
  C) Mevali
  D) Muavi
  E) Mümin
 • 7) Avrupada İslam'ın yayılmasında öncülük yapan İslam devleti hangisidir?
  A) Endülüs Emevi
  B) Bağımsız Emirlikler
  C) Murabıtlar Dönemi
  D) Abbasiler
  E) Beni Ahmer Devleti
 • 8) Abbasiler döneminde ikinci halife olan Ebu Ca'ferel - Mansur zamanında hangi şehir kurularak devletin merkezi konumuna getirlimiştr?
  A) İstanbul
  B) Medine
  C) Bağdat
  D) Yemen
  E) Mekke
 • 9) 9.yüzyılda Bağdat'ı kurtararak helifeye dini itibarını iade eden Türk devleti hangisidir?
  A) Anadolu Selçuklu devleti
  B) Büyük Selçuklular
  C) Osmanlı Devleti
  D) Karamanoğulları
  E) Karesioğulları
 • 10) Dört halife döneminde ilköğretim seviyesinde eğitim veren kurumlara hangi isim verilirdi?
  A) Küttab
  B) Sıbyan mektepleri
  C) Endurun
  D) Mülazamet
  E) Medrese
 • 11) Hz. Muhammed döneminde Mescid-i Nebevi'de kurulan eğitim kurumuna verilen isim hangisidir?
  A) Küttab
  B) Sıbyan mektepleri
  C) Endurun
  D) Mülazamet
  E) Suffe
 • 12) Abbasiler döneminde kurulan ve bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen eğitim kurumu hangisidir?
  A) Küttab
  B) Beytü'l - hikme
  C) Endurun
  D) Mülazamet
  E) Suffe
 • 13) İslam medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır.
  Bu ilimler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  A) Akli ilimler -- Dini ilimler
  B) Dini ilimleri -- Matematiksel ilimler
  C) Tefsir ilimler -- Tecvid ilimleri
  D) Tecvid ilimleri -- Tevhid ilimleri
  E) Dini ilimleri -- Tecvid ilimleri
 • 14) Horasan'ın Tus şehrinde doğmuş, fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim almış islam biligini hangisidir?
  A) İmam Gazali
  B) İbn-i Rüşd
  C) Farabi
  D) İbn-i Sina
  E) Biruni
 • 15)
  * Batıda Averroes adıyla bilinmektedir.
  * Yaklaşık 94 eser yazmıştır.
  * Felsefe ve Tıp alanında ilerlemiştir.
  Yukarıda verilenler hangi İslam bilginin özelliklerindendir?

  A) İmam Gazali
  B) İbn-i Rüşd
  C) Farabi
  D) İbn-i Sina
  E) Biruni
Yorum Yap
Gönder