2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi iklim değişikliğinin sonuçları arasında gösterilemez?
  A) İnsan sağlığını olumsuz etkiler.
  B) İnsan neslinin devamlılığını tehdit eder.
  C) Bölgesel yağış rejimleri değişir.
  D) Erozyon oranında düşüş oluşur.
  E) Kuraklık oranında artış olur.
 • 2) İklim değişikliği ve küresel ısınmanın temel nedeni .............. gazıdır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Oksijen
  B) Azot
  C) Sera
  D) Karbon
 • 3) Aşağıda verilen gazlardan hangisi havadaki karbondioksit gazı miktarı arttığında artış göstermektedir?
  A) Oksijen
  B) Azot
  C) Sera
  D) Fosfor
 • 4) Temel amacı dünyadaki fosil yakıtları azaltarak küresel ısınmayı durmayı hedef alan ve dünya çapında kurulan örgütün adı hangisidir?
  A) Kyoto Protokolü
  B) Kalkınma konferansı
  C) Birleşmiş milletler
  D) NATO
 • 5)
  I. İklim çeşidi
  II. Toprak yapısı
  III. Canlıların birbirleriyle ilişkileri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyolojik çeşitliliğin armasında etkilidir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6)
  * Işık kirliliği
  * Toprak kirliliği
  * Su kirliliği
  * Gürültü kirliliği
  * Hava kirliliği
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliği kapsamındadır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 1
 • 7) Doğal çevre bileşenlerinden toprağa, havaya ve suya etki ederek oluşan, canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen, cansızlar üzerinde yapı bozucu zararlar veren kirletici maddelerin yüksek oranda birikmesi olayına ........................ denilmektedir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Işık kirliliği
  B) Çevre kirliliği
  C) Su kirliliği
  D) Isı kirliliği
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilmez?
  A) Sanayi bacalarına filtre takmak
  B) Doğal gaz kullanımı azaltmak.
  C) Ormanlık alanlar artırmak.
  D) Toplu taşıma araçlarını tercih etmek.
 • 9) Su ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyadaki su ortamları yer altı ve yer üstü olmak üzere iki alandan oluşur.
  B) Dünyanın üçte biri sularla kaplıdır.
  C) Hayati öneme sahiptir.
  D) Akarsular yer üstü suları arasında gösterilir.
 • 10) Birleşmiş Milletler kararı ile hangi sözleşme imzalanarak okyanusların ve iç suların korunması yasayla belirlenmiştir?
  A) Kyoto Sözleşmesi
  B) Sürdürülebilir Enerji Sözleşmesi
  C) MARPOL Sözleşmesi
  D) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
 • 11)
  I. Evsel atıkları
  II. Endüstriyel atıkları
  III. Tarımda uygulanan kimyasal gübreler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri su kirliliğini artırıcı niteliktedir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi su kirliliğinin sonuçları arasında değildir?
  A) Su biyoçeşitliliğinin artması
  B) Doğal dengenin azalması
  C) Suda yaşayan canlıların ölmesi
  D) İçme sularının kirlenmesi
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi su kirliliği sonucu ortaya çıkabilecek hastalıklar arasında değildir?
  A) Tifo
  B) Dizanteri
  C) Hepatit
  D) Lösemi
 • 14)
  I. Tarım ilaçlarının ve yapay gübrelerin sulara karışmasını engellemek
  II. Kanalizasyon suları arıtılmadan sulara bırakmamak.
  III Gündelik atıkları su kaynaklarına bırakmamak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri su kirliliğini önlemek için kullanılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 15) Havada bulunan katı, sıvı ve ya gaz gibi maddelerin canlılığa ve çevresel sistem dengesine zarar vermesine ne denir?
  A) Su kirliliği
  B) Hava kirliliği
  C) Işık kirliliği
  D) Toprak kirliliği
Yorum Yap
Gönder