LKS T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 7 (2015 Teog 1.Dönem Mazeret)

 • 1) Selanik’in aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle şehrin sosyal yapısına vurgu yapılmıştır?
  A) Gelişmiş bir ticaret ve sanayi şehridir.
  B) Farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktadır.
  C) Çok sayıda gazete ve derginin basıldığı yerdir.
  D) Dünyanın farklı yerleriyle liman ve demir yolu bağlantısı vardır.
 • 2) Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine ısrarla ordu içinde kendisine görev verilmesini ister. Mustafa Kemal’in bu isteğini Enver Paşa, Sofya Ataşeliği’nin daha önemli olduğunu belirterek reddeder. Mustafa Kemal buna cevaben yurt savunmasından daha önemli ve yüce bir görev olamayacağını, arkadaşları cephede çarpışırken Sofya’da kalamayacağını belirterek görev verilmesini tekrar ister.
  Mustafa Kemal’in Enver Paşa’ya verdiği cevap, onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

  A) Yöneticilik
  B) Vatanseverlik
  C) İnkılapçılık
  D) Teşkilatçılık
 • 3) Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşı’nda; “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir!” emrini vermiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözünden
  onun hangi özelliği çıkarılabilir?

  A) Yeniliklere açık bir lider olması
  B) Üstlerinin verdiği emirleri eleştirmesi
  C) Yaptığı işlerde kararlı hareket etmesi
  D) Barış görüşmelerine önem vermesi
 • 4) Asker olmayı hedefleyen Mustafa Kemal, okuduğu Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak kendi isteğiyle gizlice girdiği Askerî Rüştiye sınavını kazandı. Okuduğu askerî okulları başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı.
  Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Karar alma ve uygulama yeteneğine sahiptir.
  B) Meslek seçiminde ailesinin etkisinde kalmıştır.
  C) İdealini gerçekleştirebilmiştir.
  D) Amacı için azimle çalışmıştır.
 • 5) Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik çağlarını yaşadığı Selanik ve Manastır şehirlerinde azınlıklar yaşıyordu. Bu azınlıklar, Fransız İhtilali’nin de etkisiyle bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı.
  Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Canlı bir ticaret merkezidir.
  B) Osmanlı egemenliği dışındadır.
  C) Milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
  D) İtilaf Devletleri’nin işgali altındadır.
 • 6) Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandığında bu görevi kendisine
  devreden Alman Generali Liman Von Sanders’in, “... Yenildik. Bizim için her şey bitti.” sözlerine karşı; “Savaş, müttefiklerimiz için bitmiş olabilir. Ama bizi ilgilendiren savaş, bağımsızlığımızın savaşı ancak şimdi başlıyor.” yanıtını vermiştir.
  Mustafa Kemal’in bu cevabı, onun kişisel özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Çok yönlülüğüyle
  B) Savaşı sevmemesiyle
  C) Mantıklı ve gerçekçi oluşuyla
  D) Ümitsizliğe yer vermemesiyle
 • 7) Tablodaki şehir - bilgi eşleştirmesine göre hangi şehrin Mustafa Kemal’e etkisi aşağıda
  yanlış açıklanmıştır?


  A) Sofya, Türk tarihine merakını artırmıştır.
  B) Selanik, fikir hayatının oluşmasına katkı sağlamıştır.
  C) Manastır, milliyetçilik duygusunun gelişmesinde etkili olmuştur.
  D) İstanbul, devlet yönetimi ile ilgili düşüncelerinin belirmesini sağlamıştır.
 • 8) Mustafa Kemal;
  • Trablusgarp Savaşı’nda Derne ve Tobruk’ta
  • Çanakkale Savaşı’nda Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da
  • Kafkas Cephesi’nde Muş ve Bitlis’te düşmana karşı başarılı mücadeleler vermiştir.
  Mustafa Kemal’in elde ettiği bu başarılar kendisine Millî Mücadele’de hangi yönden
  katkı sağlamıştır?

  A) Siyasi
  B) Askerî
  C) Sosyal
  D) Kültürel
 • 9)

 • 10)

 • 11)

 • 12)

 • 13) Havza Genelgesi’ne göre;
  • mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilecek,
  • gösterilerde düzen korunarak, Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmayacak,
  • büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükûmetine uyarı telgrafları çekilecekti.
  Genelgenin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

  A) Millî bilinci uyandırmak
  B) Hristiyanlara ayrıcalık tanımak
  C) Halkın sesini dünyaya duyurmak
  D) Millî birlik ve beraberliği sağlamak
 • 14) Hıyanetivataniye Kanunu’nun 10. maddesinde;
  “İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun
  cezası ile cezalandırılır.” ibaresi yer almaktadır.
  Kanunun bu maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

  A) Haksız suçlamaları önlemek
  B) Çıkan isyanları etkisiz hâle getirmek
  C) Millî iradeyi gerçekleştirmeye çalışmak
  D) İsyanları bastırmada halkın desteğini sağlamak
 • 15) • Misakımillî ile “Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.” kararı alınmıştır.
  • Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır.
  Misakımillî’nin bu kararı ile Büyük Millet Meclisinin düşüncesinin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Millî egemenlik
  B) Vatanın bütünlüğü
  C) Millî birlik
  D) Tam bağımsızlık
 • 16) Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde;
  • millî cemiyetlerin tek çatı altında toplanması
  • TBMM’nin açılması
  • Kuvayımilliye’den Düzenli Ordu’ya geçilmesi çalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisi
  amaçlanmıştır?

  A) Millî Mücadele’de Kuvayımilliye’yi etkili kılmak
  B) Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek
  C) İnkılaplar için uygun ortamı oluşturmak
  D) Ulusal birliği sağlamak
 • 17) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar Millî Mücadele için önemli bir engel teşkil etti. İşte bu ortam karşısında TBMM’nin ilk çalışmalarından biri Anadolu’daki isyanları bastırmak üzere Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmak oldu.
  Bu bilgide Hıyanetivataniye Kanunu’nun hangi yönü vurgulanmıştır?

  A) Gerekçesi
  B) Özelliği
  C) Sonucu
  D) Uygulanışı
 • 18) Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerin 20.den hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir?
  A) Azınlıklara geniş haklar verilecek
  B) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak
  C) İzmir dâhil Ege Bölgesi ve Batı Trakya Yunanistan’a bırakılacak
  D) Ağır silahlardan arındırılmış bir ordu bulundurulacak
 • 19) İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi sonucunda Mebusan Meclisi kapatıldı. Böylece millet, iradesini temsil edecek ve haklarını savunacak bir organdan yoksun kaldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Mustafa Kemal, Ankara’da Büyük Millet Meclisini açtı. Verilen gelişme karşısında Mustafa Kemal’in gösterdiği tutumdan onun hangi liderlik yeteneği çıkarılabilir?
  A) Açık sözlü olma
  B) Sanatsever olma
  C) Gurura yer vermeme
  D) Sorunlara çözüm yolu bulabilme
 • 20) Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesi’nde Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ettiler.
  Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

  A) Ermenilerle savaş durumu sona ermiştir.
  B) Batı Cephesi askerî bakımdan güçlenmiştir.
  C) Ermeniler, Sevr Antlaşması’ndaki isteklerinden vazgeçmiştir.
  D) Askerî zafer, dış politikada başarı getirmiştir.
Yorum Yap
Gönder