LKS Fen Bilimleri Sınavı 7 (2015 Teog 1.Dönem Mazeret)

 • 1) Öğretmen üzerinde pozitif (+) ve negatif (‒) elektrik yük sembolleri yazılı etiketleri sınıfa
  getirir. Öğrencilerden bunları kullanarak sembolik nötr bir cismin yük dağılımını göstermelerini ister. Öğrenciler de aşağıda verilen kartları hazırlarlar:
  Buna göre hangi öğrencilerin hazırlamış olduğu kart, nötr cismi temsil etmiştir?


  A) Yalnız Ali
  B) Ali ve Ayşe
  C) Yalnız Mehmet
  D) Ali ve Mehmet
 • 2) Ergenlik dönemindeki kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine katılım durumları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bir araştırmada spor yapan bireylerin yapmayanlara göre kaygı düzeyleri düşük, arkadaşları arasında kabul görme ve okul başarıları ise yüksek çıkmıştır. Başka bir araştırmada da kız öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının kendilerine olan güveni artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
  Ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan bu araştırmaların sonuçları incelendiğinde
  I. Spor faaliyetlerine katılan kız öğrencilerin boy ve kilo artışı her zaman erkek öğrenci-
  lerden daha yüksektir.
  II. Spor faaliyetlerine katılmak, ergenlik döneminin ruhsal değişimler bakımından daha
  sağlıklı geçirilmesine yardımcı olur.
  III. Spor faaliyetlerine katılmak ergenlerin okul başarılarını artırmaktadır.
  yorumlarından hangileri yapılabilir?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 3) Bir öğrenci uzunlukları verilen eğik düzlemleri kullanarak kutuları yükseklikleri verilen duvarlara şekildeki gibi çıkarıyor.
  Öğrenci, eğik düzlemin uzunluğunun kutuya uygulanan kuvvete etkisini araştırmak için
  numaralanmış düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır?
  (İp ve dinamometrelerin ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) III ve IV.
 • 4) Mitoz bölünmeyle gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir:
  I. Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
  II. Civcivin tavuk haline gelmesi
  III. Söğüt dalının toprağa dikilerek yeni bir bitki oluşturması
  Bu olaylar ile ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


 • 5) Bir araştırmacı deneylerinde düz tohum zarflı ve boğumlu tohum zarflı bezelyelerle aşağıdaki çaprazlamaları yapıyor.
  Araştırmacı aşağıdakilerden hangisine
  1. çaprazlama sonucunda değil, sadece
  2. çaprazlama sonucunda ulaşabilir?


  A) Melez bireylerde baskın özelliğin fenotipte etkisini gösterdiğine
  B) Baskın özelliğin sadece arı döl halde kendini gösterdiğine
  C) Boğumlu tohum zarfına sahip olan bezelyelerin bu özellik bakımından büyük olasılıklahomozigot çekinik olduğuna
  D) Melez dölde çekinik özellikten sorumlu genin korunarak bir sonraki kuşağa aktarılabileceğine
 • 6) Hakan ve Demet arasında aşağıdaki gibi bir konuşma gerçekleşmiştir. Verdikleri
  bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


  A) Çocukların kulak memesinin yapışık olmasında hem anne hem de baba etkilidir.
  B) Ayrık kulak memesi özelliği, yapışık kulak memesi özelliğine baskındır.
  C) Çocukların saç rengi, anne ve babasından farklı olabilir.
  D) Sarı saç özelliği, siyah saç özelliğine baskındır.
 • 7) Aynı bölgede yaşayan bir arı türünün bir bireyinin ilkbaharda bıraktığı yumurtalardan turuncu ve kahverengi, yaz sonunda bıraktığı yumurtalardan ise siyah ve beyaz renkli bireyler gelişmektedir.
  Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

  A) Renkteki bu farklılık, ortam şartlarının etkisiyle ortaya çıkar.
  B) Renk değişimiyle birlikte, mutasyon oranında artış görülür.
  C) Arıların tümü mevsimsel olarak mutasyon geçirmektedir.
  D) Bu durum mutasyon sonucu ortaya çıkar ve kalıtsaldır.
 • 8) Yapılan bir çalışmada tuza dayanıklılık geni aktarılmış domates bitkisinin normal ve tuzlu topraklarda gelişim gösterebildiği, bu genin aktarılmadığı domates bitkisinin ise yalnızca normal topraklarda geliştiği gözlenmiştir.
  Yapılan bu çalışmaya göre;
  I. Gen aktarımı yapılan domates bitkisinin yayılış alanı genişletilebilir.
  II. Gen aktarımı yapılmayan domates bitkisinin yalnızca çok tuzlu topraklarda gelişmesi
  beklenir.
  III. Tuza dayanıklılık geni aktarılmış domates bitkisinin yalnızca çok tuzlu topraklarda
  gelişmesi beklenir. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
 • 9) Aşağıda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.
  • Mikroorganizmalara ve böceklere karşı dirençli olan bitkilerin üretilmesi
  • Bazı hastalıkların tedavisi için ilaçların geliştirilmesi
  • Gıda olarak kullanılan bazı bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesi
  • Böcek öldürücü ilaçların, deterjan, parfüm gibi kimyasal maddelerin üretilmesi
  • Besin, vitamin, protein tabletlerinin üretilmesi
  Bu örneklerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

  A) Biyoteknoloji ile endüstride yeni ürünler geliştirilebilir.
  B) Biyoteknoloji ile her zaman sağlıklı gıdalar üretilir.
  C) Biyoteknoloji, tarımsal mücadelede kullanılabilir.
  D) Biyoteknoloji, eczacılıkta kullanılabilir.
 • 10)

 • 11)

 • 12)

 • 13) Zeynep, bir taş parçasını önce havada sonra suda dinamometre ile aşağıdaki gibi tartıyor.

 • 14) Bir öğrenci, farklı dört cismi havada ve suda dinamometre kullanarak tartıp aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.

 • 15) K cismi ve üzerine konulan demir bilye şekil I’deki gibi su dolu bir kabın içinde dengededir.

 • 16) Birbirine karışmayan K, L, M sıvılarını bir kaba koyduğumuzda şekildeki gibi denge durumu gözleniyor.

 • 17) Bir cisim önce havada sonra suya daldırılarak dinamometre ile şekildeki gibi tartılıyor.
  Yalnızca bu iki ölçüm sonucunu kullanarak;
  I. Cismin su içinde ölçülen ağırlığı, havada ölçülen ağırlığından azdır.
  II. Suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etki-
  sini azaltır.
  III. Su, cisme yukarı yönde kaldırma kuvveti uygular.
  yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir?


  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 18) Yasemin, turşu suyu hazırlamak için tabanında yumurta bulunan su dolu kaba yavaş yavaş tuz eklemektedir. Yumurta önce askıda kalıp sonra yüzer konuma geçiyor.
  Buna göre yumurtanın yüzer konuma geçmesini açıklayan yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Turşu suyunun yoğunluğundaki artış, yumurtaya etki eden kaldırma kuvvetini arttırmıştır.
  B) Suyun cisimleri batırma, tuzun ise yukarı çıkarma özelliği vardır.
  C) Suya tuz ekledikçe yumurtaya etki eden kaldırma kuvveti azalmıştır.
  D) Turşu suyunun yoğunluğu arttıkça yumurta kütlece hafiflemiştir.
 • 19)

 • 20) Bir cismin sıvı içerisinde askıda kalması veya cismin bir kısmının sıvı içerisinde bir kısmının ise dışarıda kalması denge durumu olarak adlandırılır.
  Eşit hacimli K ve L cisimleri şekildeki gibi sıvı içerisinde dengededir.

  Buna göre;
  I. K cismine etki eden kaldırma kuvveti, K cisminin ağırlığına eşittir.
  II. L cismine etki eden kaldırma kuvveti, L cisminin ağırlığına eşittir.
  III. K cismine etki eden kaldırma kuvveti, L cismine etki eden kaldırma kuvvetinden
  küçüktür.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder