KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 6 (2012 KPSS - Program geliştirme - Öğretim Yöntem ve Teknikleri)

 • 1) Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çektikten sonra renklerin kullanımıyla ilgili kısa bir tartışma
  yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş
  zamanlı kullanmaya çalışır.
  Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır?

  A) Dikkat çekmede örnek olay kullanması
  B) Düz anlatım sırasında materyal kullanması
  C) Anlatımı desteklemeye çalışması
  D) Aynı anda birden fazla materyal kullanması
  E) Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması
 • 2) Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar.
  Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?

  A) Hazırbulunuşluk
  B) İpucu
  C) Düzeltme
  D) Dönüt
  E) Öğrenci katılımı
 • 3) Tarih dersinde öğrencilerini, “Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili temel olgular bilgisi” kazanımına ulaştırmaya çalışan bir öğretmenin, derse girişte öğrencilerin dikkatini çekmek üzere aşağıdakilerden hangisini yapması, hedefe uygunluk ilkesi açısından
  daha uygundur?

  A) Öğrencilere “Osman Bey’in Söğüt çevresindeki tekfurlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalamasının nedeni ne olabilir?” sorusunu sorması
  B) “Siz Osman Bey’in yerinde olsaydınız nasıl bir stratejiyle başlardınız?” şeklinde bir beyin fırtınası yaptırması
  C) Osman Bey ile Şeyh Edebali arasında kurulan güçlü bağı anlatan bir olayı, anekdotu anlatması
  D) Konuyla ilgili kavramları harita üzerinden anlatmaya başlaması
  E) Kuruluşta yerleşim yeri seçimiyle ilgili yaşanan bir soruna çözüm üretmelerini istemesi
 • 4) Okuma yazma öğretmeye çalışan 1. sınıf öğretmeni, yazma güçlüğü çeken iki öğrencisine her gün öğrettiği iki harfin yazılışını önce izletir, sonra yardım ederek
  parmaklarıyla havada, masada ve defterde bu harfleri yazmalarını sağlar. Öğretmen öğrencilere, yapamadıkları durumda yardımcı olur. Daha sonra öğrencilerin
  yazma becerisi ilerledikçe verdiği desteği yavaş yavaş çeker.
  Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir?

  A) Gösteri
  B) Yaptırma
  C) Drama
  D) Rol oynama
  E) Bilişsel çıraklık
 • 5) Derslerinde öğrencilerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri problem durumlarına karşı çözüm yolları geliştirmelerini önemseyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
  A) Konuyla ilgili uygun kaynakları seçmesi
  B) Rahatsız eden bir olay veya olguyu ortaya koyması
  C) Genel durumları özel durumlarla sınırlandırması
  D) Tek ve doğru bir çözüme ulaştırması
  E) Elde edilen sonuçların uygulamasını yapması
 • 6) Türkçe dersinde sözcük türlerini işleyen bir öğretmen öğrencilerin sözcük türlerini karıştırdıklarını, önce öğrendikleri sözcük türlerini yeni öğrendiklerinden ayıra-
  madıklarını belirlemiştir.
  Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu çözmesine yardım eder?

  A) Örgütleyiciler kullanması
  B) Bilgiyi örneklendirmesi
  C) Sunum araçlarından yararlanması
  D) Öğrencilerin bilgiyi kullanmasını sağlaması
  E) İçeriği, belirli bir sırayla vermesi
 • 7) Biyoloji dersinde kullanılan bir kavramı anlamadığını fark eden 9. sınıf öğrencisi Esra, ders çıkışı kütüphaneye gider ve bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir.
  Esra’nın bu davranışı, aktif öğrenmenin hangi ögesine daha uygundur?

  A) Argümantasyon
  B) Bilişsel strateji
  C) Örgütleme
  D) Süreklilik
  E) Öz düzenleme
 • 8) Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dönem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler.
  Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir?

  A) Öğretim hizmetinin niteliği
  B) Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği
  C) Duyuşsal giriş özellikleri
  D) Geri bildirim ve öğrenme eksikleri
  E) Öğrenci sorumlulukları
 • 9) Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi
  B) Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi
  C) Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi
  D) Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi
  E) Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi
 • 10) Dersinde “doğal kaynaklarımız ve bunların verimli kullanımı” konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine performans görevi vermek istemektedir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygun bir performans görevi değildir?

  A) Konuyla ilgili bir broşür hazırlamak
  B) Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak
  C) Görsel ögeleri zengin bir afiş hazırlamak
  D) Konunun hayatımızdaki önemini anlatan kısa bir şiir yazmak
  E) Olumsuz durumları betimleyen bir resim çizmek
 • 11) Dersinde soru-cevap tekniğini kullanmasına rağmen öğrencilerin yeterince derse katılmadıklarından ve konuşmadıklarından yakınan bir öğretmen, bu sorunu
  çözmek için meslektaşlarının fikrine başvurur ve öneriler alır.
  Aşağıdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanılması daha uygundur?

  A) Öğrencilerin velileriyle görüşmek
  B) Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermek
  C) Öğrencilere katılımları için ısrar etmek
  D) Dersin işlenişini tamamen öğrenciye bırakmak
  E) Aniden soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmek
 • 12) Öğretmenlere, tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımına yönelik bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması planlanmaktadır. Program geliştirme uzmanı, ilgili programın amaçlarını belirlemeden önce konuyla ilgili alan uzmanlarından tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı için sahip olunması gereken özellikleri belirlemelerini
  ister.
  Buna göre, program geliştirme uzmanı hangi ihtiyaç belirleme tekniğini kullanmıştır?

  A) Delphi
  B) Kaynak tarama
  C) Progel (Dacum)
  D) SWOT analizi
  E) Görüşme
 • 13) Bir öğrenci tarih dersine çalışırken özet çıkarma ve kavram haritaları hazırlamanın, etkili öğrenme yolları olduğunun farkına vararak bunları uygular.
  Öğrencinin bu uygulaması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine daha uygun bir örnektir?

  A) Sözel
  B) Kavramsal
  C) Olgusal
  D) İşlemsel
  E) Üst bilişsel
 • 14) Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi
  öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir.
  Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder?

  A) Öğretim programı
  B) Örtük program
  C) Ekstra program
  D) İhmal edilen program
  E) Gerçekleşen program
 • 15) Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur.
  Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri “Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı,
  bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır.” şeklinde özetlenmiştir.
  Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İdealizm
  B) Daimîcilik
  C) Esasicilik
  D) Yeniden kurmacılık
  E) İlerlemecilik
 • 16) Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır.
  Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir?

  A) Felsefi
  B) Toplumsal
  C) Tarihî
  D) Ekonomik
  E) Psikolojik
 • 17) Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
  A) Okul müdürleri
  B) Millî Eğitim Müdürlükleri
  C) Ders öğretmenleri
  D) Talim ve Terbiye Kurulu
  E) Zümre öğretmenleri
 • 18) Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir.
  Bu durumda, aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur?

  A) Stufflebeam - CIPP
  B) Eisner - Eğitsel eleştiri
  C) Tyler - Hedefe dayalı
  D) Provus - Farklar yaklaşımı
  E) Stake - İhtiyaca cevap verici
 • 19) Ders kitabı yazarları, yapılan program değişikliği sonucunda daha önceki kitapları revize etmek istemiştir. Ancak programı inceleyince programın daha öncekin-
  den çok farklı olduğunu, önceki kitaplarda bulunan konuların programda ayrıntılı olarak yer almadığını görmüşlerdir. Kitapta yer alacak bilgiye temel oluşturacak içeriği de kestiremediklerini fark etmişlerdir.
  Buna göre, programla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) İçerik, amaca uygun olarak hazırlanmamıştır.
  B) Materyal kullanımını sınırlandırmıştır.
  C) Öğretmene yardımcı olacak şekilde hazırlanmamıştır.
  D) Bilginin doğasıyla ilgili farklı bir yaklaşım sergilenmiştir.
  E) Öğretmenleri, kitap yazarlarına bağımlı hâle getirmiştir.
 • 20) Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında, bütün konular için “eleştirel düşünme” ortak yaklaşımının ön plana çıkarılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması
  B) Çağımızın önemli becerilerinden biri olması
  C) Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması
  D) Bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi
  E) Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi
Yorum Yap
Gönder
 • Dünya
 • 2021-01-30

Cevaplarını öğrenebilir miyim