LGS (LKS) Fen Bilimleri Soruları 6 (2017 TEOG 1.Dönem Mazeret)

 • 1) Bir öğrenci yaptığı deneyin sonunda aşağıdaki raporu yazmıştır:
  “Aynı ortamda bulunan, başlangıç sıcaklıkları aynı olan iki farklı saf maddeyi özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttım. Maddelerin öz ısılarının farklı olması nedeniyle maddelerde farklı sıcaklık artışları gözledim.”
  Bu rapor doğru olduğuna göre öğrenci, aşağıdaki düzeneklerden hangisini deneyinde kullanmıştır?


 • 2) 50 °C’ta özdeş kaplarda bulunan eşit kütlelerdeki etil alkol ve su, aynı ortamda soğumaya bırakılıyor. Sıvıların 30 °C’a gelmeleri için geçen süreler karşılaştırıldığında etil alkolün daha kısa sürede bu sıcaklığa geldiği gözlemleniyor.
  Buna göre etil alkolün, suya göre daha çabuk soğumasının nedeni aşağıdakilerden hangi sidir?
  (Su ve etil alkolün buharlaşmadığı kabul edilecektir.)

  A) Suyun buharlaşma ısısının, etil alkolün buharlaşma ısısından büyük olması
  B) Etil alkolün öz ısısının, suyun öz ısısından küçük olması
  C) Etil alkolün ortama daha çok ısı vermesi
  D) Suyun ortama daha az ısı vermesi
 • 3) Sıcaklık-zaman grafiği verilen saf K maddesi için hangisi yanlıştır?

  A) K maddesi 30 dakika içinde iki kez hâldeğiştirmiştir.
  B) K maddesinin erime sıcaklığı 15 °C’tur.
  C) K maddesinin kaynama sıcaklığı 80 °C’tur.
  D) K maddesi II ve IV. bölgede ısı vermiştir.
 • 4) Mitoz bölünmenin gerçekleştiği bazı durumlar şekilde verilmiştir:
  Bu şekle göre mitoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Bazı canlılarda üremeyi sağlar.
  B) Canlıların büyüyüp gelişmesini sağlar.
  C) Canlı türlerinin bütün hücrelerinde görülür.
  D) Aynı kalıtsal özellikte yeni hücreler oluşmasında etkilidir
 • 5) Mayozun, canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağladığını söyleyen bir öğrenci, aşağıdakilerden
  hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir?

  A) DNA’nın kendini eşlemesini
  B) Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesini
  C) Bölünme sırasında kromozomların belirgin hâlde görülmesini
  D) Kromozomlar arasında parça değişimi olmasını
 • 6) İnsanda mayoz sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı n iken yavru canlılarda kromozom sayısı 2n’dir.
  Bu durumu aşağıdakilerden hangisi sağlar?

  A) Büyüme
  B) Döllenme
  C) Yenilenme
  D) Mitoz bölünme
 • 7) Şekilde DNA’nın kendini eşleme modeli verilmiştir:

 • 8) Öğretmen mitoz ve mayoz ile ilgili kartlar hazırlamış ve öğrencilerin her birine rastgele birer kart vermiştir. Daha sonra bu kartlardaki boşluklara uygun olan özellikleri yazmalarını istemiştir.

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi hamilelik sürecindeki bir kadının yapması gereken davranışlardan biri değildir?
  A) Fiziksel aktivitelerini sürekli artırması
  B) Dengeli beslenmeye özen göstermesi
  C) Hava kirliliği olan ortamlardan uzak durması
  D) Hasta olduğunda doktor kontrolünde tedavi uygulaması
 • 10) Aşağıda erkek üreme sistemindeki bazı yapıların görevleri verilmiştir:
  • Spermleri vücut dışına atmaktır.
  • Spermlerin hareketini kolaylaştıran kaygan sıvıyı üretmektir.
  • Spermleri taşımaktır.
  Görevi verilmeyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sperm kanalı
  B) Salgı bezi
  C) Testis
  D) Penis
 • 11) Şemada zigotun oluşumuna kadar olan süreç gösterilmiştir:
  Bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) I. evrede mayoz gerçekleşir.
  B) K hücresi yumurtadır.
  C) L hücresi spermdir.
  D) II. evrede mitoz gerçekleşir.
 • 12) Bir öğretmen ergenlik döneminde bireylerde görülebilen bazı değişimleri tahtaya yazmıştır. Öğrencilerden bu değişimleri “bedensel’’ ve ‘‘ruhsal’’ olarak sınıflandırmasını istemiştir.

 • 13) Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir:
  Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır?


  A) Çıkrık
  B) Palanga
  C) Sabit makara
  D) Eğik düzlem
 • 14) Aşağıdakilerden hangisinde basit makineye ok yönünde uygulanan kuvvetin sonucun-
  da yüke uygulanan kuvvetin yönü doğru gösterilmiştir?


 • 15) Silgi, kalem ve orta noktası “O” ile gösterilen cetvel kullanılarak birinci durumdaki kaldıraç
  düzeneği kuruluyor.
  Her iki durumda da cetvelin diğer ucuna şekildeki gibi parmakla bastırılarak silgi kaldırıldığına göre
  I. Birinci durumda yoldan kazanç varken ikinci durumda yoldan kazanç yoktur.
  II. Birinci durumda ve ikinci durumda işten kazanç vardır.
  III. İkinci durumda silgiyi kaldırabilmek için gereken kuvvet, birinci duruma göre daha fazladır. yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) Yalnız III
  D) II ve III.
 • 16) Öğrenciler sınıfa getirdikleri basit makine örneklerinden destek noktasının bulunduğu yere göre iki grup oluşturuyorlar.
  Bu gruplamada yapılan hatanın düzelmesi için hangi basit makine örnekleri birbiriyle
  yer değiştirmelidir?


  A) Makas ile fındık kıracağı
  B) El arabası ile pense
  C) Kayık küreği ile makas
  D) Fındık kıracağı ile el arabası
 • 17) Öğrenciler aynı kutuyu şekillerdeki basit makinelerle yukarı çıkarmak istiyor.
  Buna göre hangi öğrenci en küçük kuvvet uygulayarak kutuyu yukarıya çıkarabilir?
  (İp ve eşit bölmelendirilmiş kaldıraç çubuklarının ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


  A) Yavuz
  B) Hatice
  C) Fatma
  D) Mert
 • 18) Fen bilimleri laboratuvarında öğretmen, öğrencilerden P yükünü kaldırmak için özdeş makara, dinamometre ve ipler kullanarak kuvvet kazancı en fazla olan basit makine tasarlamalarını istiyor. Öğrenciler aşağıdaki tasarımları yaparak dinamometrelerdeki değerleri okuyor.
  Buna göre hangi tasarımda dinamometrede okunan değer en küçüktür?
  (Dinamometre, makara ve iplerin ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 19) Şekildeki düzenekte oyuncak arabasını yukarı çekmek isteyen bir öğrenci, aynı işi daha küçük bir kuvvet uygulayarak yapmak istiyor.
  Buna göre
  I. Desteği L noktasından M noktasına taşımak
  II. Desteği L noktasından K noktasına taşımak
  III. 2 uzunluğunda ve h yüksekliğinde bir eğik düzlem kullanmak uygulamalarından hangilerini yapmalıdır?
  (İp ve eşit bölmelendirilmiş kaldıraç çubuğunun ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


  A) Yalnız I
  C) I ve III.
  B) Yalnız II
  D) II ve III.
 • 20) Ali Usta evinin çatısındaki kırılan kiremitleri değiştirmek için şekil - 1’deki kısa tahta yerine şekil - 2’deki gibi uzun tahtayı kullanarak içinde kiremitlerin bulunduğu bir kutuyu iterek çatıya çıkarıyor.

  Basit makineler düşünüldüğünde Ali Usta’nın tahtayı değiştirmesi ile ilgili
  I. Kuvvetten daha fazla kazanç sağlamıştır.
  II. İşten daha fazla kazanç sağlamıştır.
  III. Yoldan daha fazla kazanç sağlamıştır.
  yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III.
Yorum Yap
Gönder