KPSS Genel Kültür Soruları 3 ( 2012 KPSS)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?
  A) Miladi takvimin kabul edilmesi
  B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  C) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması
  D) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması
  E) Ölçü sisteminin değiştirilmesi
 • 2) Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’ nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?
  A) Sovyetler Birliği
  B) Amerika Birleşik Devletleri
  C) İngiltere
  D) Fransa
  E) İtalya
 • 3) 1924 Anayasası’nın 88. maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.
  Bu madde Atatürk’ün,
  I. milliyetçilik,
  II. laiklik,
  III. halkçılık
  ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4) Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?
  A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun’un çıkarılması
  B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması
  C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması
  D) Türk Dil Kurumunun kurulması
  E) Harf inkılabının yapılması
 • 5) Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
  I. TBMM’nin açılması,
  II. Halifeliğin kaldırılması,
  III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
  olaylarından hangileri yer almaktadır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
 • 6) Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?
  A) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktı’na katılması
  B) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması
  C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi
  D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
  E) Türkiye’nin Sadabat Paktı’na üye olması
 • 7) 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
  A) Bölgesel paktlar oluşturmak
  B) Boğazları denetim altına almak
  C) Milletler Cemiyetine üye olmak
  D) Hatay sorununu çözmek
  E) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları gidermek
 • 8) Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsmet İnönü
  B) Fethi Okyar
  C) Şükrü Saraçoğlu
  D) Celâl Bayar
  E) Rauf Orbay
 • 9) İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
  I. İtalya,
  II. Fransa,
  III. Avusturya
  devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
 • 10) Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?
  A) Musul
  B) Bozkurt-Lotus
  C) Yabancı okullar
  D) Hatay
  E) Etabli
 • 11) Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
  A) Eski dünya karaları arasında merkezî bir konuma sahip olmasının
  B) Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olmasının
  C) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinin
  D) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip ülkelere komşu olmasının
  E) Uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli bir bölgede bulunmasının
 • 12) Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağlar, kırılmayla oluşmuştur.
  B) Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki dağlar üzerindedir.
  C) Ülkenin batısında çok sayıda volkanik dağ vardır.
  D) Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru gidildikçe artmaktadır.
  E) En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerindedir.
 • 13) I. Gece ve gündüz süresine
  II. Yarımada özelliğine
  III. Yer şekillerinin çeşitliliğine
  IV. Orta kuşakta bulunmasına
  Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen meltem rüzgârlarının görülmesi, yukarıdakilerden hangilerine bağlanabilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
 • 14) Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 1955 – 1960 yılları arasındadır.
  B) En düşük nüfus artış hızı 1940 – 1945 yılları arasındadır.
  C) Cumhuriyet Dönemi'nde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
  D) Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründe çalışanların oranı sürekli azalmıştır.
  E) Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus, kırsal nüfustan daima fazla olmuştur.
 • 15) Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi geniş olan bazı liman kentleri gösterilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak bir özellik değildir?


  A) Nüfus yoğunlukları fazladır.
  B) Turistik yolcu taşımacılığı gelişmiştir.
  C) Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.
  D) Nitelikli iş gücü fazladır.
  E) Kara yolu ağı gelişmiştir.
 • 16) Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
  A) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının
  B) İklim koşullarının elverişli olmasının
  C) Tarıma elverişli geniş topraklara sahip olmasının
  D) Endüstrinin gelişmiş olmasının
  E) Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla olmasının
 • 17) Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
  Buna göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

  A) Tarımsal üretimde artış sağlanması
  B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması
  C) Teknolojiden yararlanmanın artması
  D) Mülkiyet yapısının değişmesi
  E) İşletme sayısının artması
 • 18) Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toprak çeşitliliğinin fazla olması
  B) İklim koşullarının elverişli olması
  C) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
  D) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
  E) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması
 • 19)
  I. Maki
  II. Bozkır
  III. Çayır
  IV. Çiçekli bitkiler ve orman
  Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları verilmiştir.
  Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir?


 • 20) Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?
  A) Çubuk Ovası’nda buğday tarımı yapan çiftçi
  B) İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında çalışan şoför
  C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen
  D) Konya’da bir hastanede görev yapan doktor
  E) Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı
Yorum Yap
Gönder