KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 5 ( 2012 KPSS - Öğretim yöntem ve tekikleri)

 • 1) Umut, derslerinde yeterince başarılı olamayan bir öğrencidir. Ailesi bu durumu öğretmenin, bireysel farklılıkları gözetmeksizin sınıftaki öğrencilere aynı şekilde davranmasına ve Umut’la yeterince ilgilenmemesine bağlamaktadır. Öğretmen ise Umut’ta dikkat eksikliği olduğunu düşünmektedir.
  Umut’un ailesi ve öğretmeni arasında ortak bir anlayış, aşağıdaki hizmet alanlarından hangisiyle sağlanabilir?

  A) Oryantasyon
  B) Bilgi toplama
  C) Grup rehberliği
  D) Konsültasyon (Müşavirlik)
  E) Yöneltme ve yerleştirme
 • 2) Gelişimsel rehberlik yaklaşımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İhtiyaçlara yöneliktir.
  B) Kriz odaklıdır.
  C) Amaç yönelimlidir.
  D) Yaratıcı ve esnektir.
  E) Öğretimle kaynaştırılmıştır.
 • 3) Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır. Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci “Ben Güneş’im, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alırım.” diyerek etkinliği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler kendilerini
  ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder.
  Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

  A) Rol oynama
  B) Gösteri
  C) Yaratıcı drama
  D) Altı düşünce şapkası
  E) Benzetim
 • 4) Elif Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine “Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir.” kazanımını gerçekleştirmek için bir
  çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel
  düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif Öğretmen’in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Fikir taraması
  B) Örnek olay
  C) Görüşme
  D) Proje
  E) Grup çalışması
 • 5) Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle
  düşün-paylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır.
  Selçuk Öğretmen’in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir?

  A) Okulda öğrenme
  B) Anlamlı öğrenme
  C) Tam öğrenme
  D) Proje tabanlı öğrenme
  E) Aktif öğrenme
 • 6) Celâl Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı
  seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister.
  Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır?

  A) Soru-cevap
  B) Grupla çalışma
  C) Panel
  D) Görüş geliştirme
  E) Konuşma halkası
 • 7) Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgiler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında, yeni bilgiler kendi
  içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun yaşanabilir.
  Bu açıklama aşağıdaki öğrenme model veya yaklaşımlarından hangisine aittir?

  A) Tam öğrenme
  B) İş birliğine dayalı öğrenme
  C) Anlamlı öğrenme
  D) Buluş yoluyla öğrenme
  E) Problem temelli öğrenme
 • 8) Kütahya’da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencileriyle birlikte “Beylikten Devlete” ünitesi kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlendirme yapılır.
  Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması
  B) Gözlem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin gezi sonrasına bırakılması
  C) Geziye gidilecek yerin kararını öğretmenin vermesi
  D) Gezinin il dışına yapılmış olması
  E) Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması
 • 9) “Deniz kirliliğini nasıl engelleriz?” sorusuna öğrencilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Rahat bir konuşma ortamı oluşturması
  B) Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi
  C) Doğru sonucu bulmaya özendirmesi
  D) Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engellemesi
  E) Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması
 • 10) “Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?” sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerinden konuyla ilgili akıllarına ilk
  geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cümle ve kelimeleri, tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler.
  Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir?

  A) Balık kılçığı
  B) Tanılayıcı dallanmış ağaç
  C) Kavram haritası
  D) Anlam çözümleme
  E) Zihin haritası
 • 11) Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder.
  Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Benzetim - Karar verme
  B) Örnek olay - Analiz etme
  C) Mikroöğretim - Empati
  D) Forum - İletişim
  E) Fikir taraması - Problem çözme
 • 12) İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen, sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister.
  Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır?

  A) Konuşma halkası
  B) Benzetim
  C) İstasyon
  D) Köşeleme
  E) İlgi grupları
 • 13) Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster, şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinlik-
  lerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki derste sunmalarını ister.
  Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramlarından hangisini kullanmıştır?

  A) İş birliğine dayalı
  B) Programlı öğretim
  C) Beyin temelli
  D) Basamaklı öğretim
  E) Çoklu zekâ
 • 14) Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta kaşıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar.
  Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi ifade eder?

  A) Keşfetme
  B) Derinleştirme
  C) Girme
  D) Açıklama
  E) Değerlendirme
 • 15) Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde “Nesne sayısı 10’dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar.” kazanımına yönelik
  olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır.
  Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

  A) Somuttan soyuta - Hayatilik
  B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik
  C) Hayatilik - Soyuttan somuta
  D) Açıklık - Soyuttan somuta
  E) Somuttan soyuta - Açıklık
 • 16) Buluş yoluyla öğretimi kullanarak dersinde karışımları işlemek isteyen öğretmen, öncelikle karışımlara örnekler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğret-
  men ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar.
  Buna göre, ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam etmelidir?

  A) Öğrencilerin zıt örnekler vermesi
  B) Öğretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi
  C) Öğrencilerin ek örnekler vermesi
  D) Öğrencilerin, zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle karşılaştırması
  E) Öğrencilerin örneklerden kurala ulaşması
 • 17) Öğrencilerin, çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yaparak bazı temel becerileri kazanmaları, kullanmaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Ancak Tuba Öğretmen
  “Bu etkinlikler çok zaman alıyor. Programı yetiştirmekte zorlanıyorum. Bunun yerine önce konuyu anlatıp sonra bol bol test çözdürüyorum. Böylece öğrencilerimin daha
  iyi öğrendiklerini düşünüyorum.” demektedir.
  Tuba Öğretmen’in bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

  A) Bilgi; okuma, dinleme ve tekrar yoluyla kazanılmalıdır.
  B) Bilgi, yapılandırılmalı ve değişik şekilde organize edilmelidir.
  C) Öğrenciler bilgiyi kendi deneyimlerine göre geliştirmelidir.
  D) Öğrenciler bilgiyi yeniden üretmeli ve yapılandırmalıdır.
  E) Öğrenciler bilgiyi, kendilerine özgü şekilde anlamlandırabilmelidir.
 • 18) Metin Öğretmen öğrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşamaları hâlinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedir.
  Bu durumda Metin Öğretmen’in, hangi yöntem veya tekniği kullanması daha uygundur?

  A) Örnek olay
  B) Düz anlatım
  C) Soru-cevap
  D) Drama
  E) Benzetim
 • 19) Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
  A) Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması
  B) Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması
  C) Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi
  D) Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlaması
  E) Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi
 • 20) Bir coğrafya öğretmeni “Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır?” sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler.
  Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur?

  A) Görüş geliştirme
  B) Gösterip yaptırma
  C) Forum
  D) Konuşma halkası
  E) İstasyon
Yorum Yap
Gönder