AÖL T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 1 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 141)

 • 1) Milli Cemiyetlerin birleştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erzurum Kongresi
  B) Sivas Kongresi
  C) Balıkesir Kongresi
  D) Alaşehir Kongresi
 • 2) Mustafa Kemal’in ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur?
  A) Çanakkale Savaşı
  B) Trablusgarp Savaşı
  C) Balkan Savaşı
  D) Sakarya Savaşı
 • 3) I. Selanik Askeri Rüştiyesi
  II. Şemsi Efendi Okulu
  III. Harp Okulu
  IV. Manastır Askeri İdadisi
  Mustafa Kemal’in okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) II, I, IV, III
  B) III, II, I, IV
  C) II, III, I, IV
  D) I, II, IV, III
 • 4) Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesi hangi yönüyle ilgilidir?
  A) Mantıklı ve gerçekçi oluşu
  B) Yaratıcı düşüncesi
  C) Önder oluşu
  D) İleri görüşlülüğü
 • 5) Osmanlı Devleti’nin son padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) II. Abdülhamit
  B) VI. Mehmet Vahdettin
  C) V. Mehmet
  D) II. Mahmut
 • 6) Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919’da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sen Jermen (Saint Germain) Antlaşması
  B) Nöyyi (Neuilly) Antlaşması
  C) Versay (Versailles) Antlaşması
  D) Sevr(Sevres) Antlaşması
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biri değildir?
  A) Kafkasya Cephesi
  B) Batı Cephesi
  C) Irak Cephesi
  D) Çanakkale Cephesi
 • 8) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ortaya çıkan ayaklanma aşağıdaki-
  lerden hangisidir?

  A) Koçkiri İsyanı
  B) Milli Aşireti Ayaklanması
  C) Anzavur Ayaklanması
  D) Ali Batı Ayaklanması
 • 9) Kuvayımilliye hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu yer yer işgal etmesi
  B) Azınlıkların taşkın faaliyetlerde bulunması
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı düzenli ordu kurulması
  D) Osmanlı ordularının terhis edilerek devletin savunmasız bırakılması
 • 10) Sovyetler Birliği ile I. İnönü Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gümrü Antlaşması
  B) Ankara Antlaşması
  C) Moskova Antlaşması
  D) Lozan Antlaşması
 • 11) İtalyanlar, işgal ettikleri Güneybatı Anadolu’dan kuvvetlerini çekmeye hangi savaştan sonra başlamıştır?
  A) I. İnönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Büyük Taarruz
 • 12) Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasındaki savaşı sonlandıran antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sevr Antlaşması
  B) Kars Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması
 • 13) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Afganistan
  B) Pakistan
  C) İran
  D) Irak
 • 14) Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?
  A) Sırbistan
  B) Bulgaristan
  C) Yunanistan
  D) Macaristan
 • 15) Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti adına görüşme yapan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Damat Ferit Paşa
  B) Salih Paşa
  C) Tevfik Paşa
  D) Cemal Paşa
 • 16) Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığının tüm dünya devletleri tarafından kabul edildiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Moskova Antlaşması
  B) Sevr Antlaşması
  C) Ankara Antlaşması
  D) Lozan Antlaşması
 • 17) Mustafa Kemal Paşa’ya “mareşal’’ rütbesi ve “gazilik’’ unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?
  A) Sakarya Savaşı
  B) I. İnönü Savaşı
  C) II. İnönü
  D) Başkomutan Meydan Savaşı
 • 18) Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mondros Ateşkes Antlaşması
  B) Ankara Antlaşması
  C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) Gümrü Antlaşması
 • 19) Temsil Heyeti’nin ilk defa seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sivas Kongresi
  B) Alaşehir Kongresi
  C) Balıkesir Kongresi
  D) Erzurum Kongresi
Yorum Yap
Gönder