AÖL Tarih Soruları 4 (2017 -18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 135)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?
  A) Boylar arası anlaşmazlıklar
  B) Salgın hastalıklar
  C) Otlakların yetersizliği
  D) İklim şartlarının elverişsizliği
 • 2) Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası
  olduğu kabul edilir.
  Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anav
  B) Tagar
  C) Karasuk
  D) Andronovo
 • 3) Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?
  A) Olgunluk çağı
  B) Güç, kudret
  C) Miğfer
  D) Türeme
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?
  A) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
  B) Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
  C) İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ başladı.
  D) Hristiyanlığın yayılmasıyla kilise güç kazandı.
 • 5) “Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mukan Kağan
  B) Mete Han
  C) İstemi Yabgu
  D) Almış Han
 • 6) Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?
  A) Uldız
  B) Attila
  C) Balamir
  D) Mete Han
 • 7) Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?
  A) Sasani
  B) Çin
  C) Uygur
  D) Gazneli
 • 8) Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asya Hun
  B) Kök Türkler
  C) Uygur
  D) Akhunlar
 • 9) Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hazarlar
  B) Bulgarlar
  C) Macarlar
  D) Avarlar
 • 10) İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?
  A) Hayvancılık
  B) Maden işlemeciliği
  C) Resim
  D) Dokumacılık
 • 11) Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?
  A) Macarlar
  B) Peçenekler
  C) Oğuzlar
  D) Kıpçaklar
 • 12) Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tamu
  B) Ol Acun
  C) Sağış
  D) Kam
 • 13) Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Budun
  B) Oguş
  C) Boy
  D) Urug
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?
  A) Baht
  B) İkbal
  C) Bağımsızlık
  D) Saadet
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?
  A) Buyruk
  B) İlteber
  C) Keregü
  D) Tudun
 • 16) “Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
  A) Kırgızlar
  B) Karahanlılar
  C) Gazneliler
  D) Uygurlar
 • 17) Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Alp Er Tunga - Saka Türkleri
  B) Bozkurt - İskitler
  C) Manas - Kırgızlar
  D) Türeyiş - Uygurlar
 • 18) Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?
  A) Kuzey Şansi
  B) I.Balkan
  C) Talas
  D) II.Balkan
 • 19) Türkler Müslüman Araplarla ilk kez hangi savaştan sonra karşı karşıya gelmiştir?
  A) Malazgirt
  B) Katvan
  C) Nihavent
  D) Dandanakan
 • 20) “Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?
  A) Sasani Devleti
  B) Timur Devleti
  C) Altın Orda Devleti
  D) Babür Devleti
Yorum Yap
Gönder