LGS (LKS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 5 ( 2017 Teog 2.Dönem Mazeret)

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekât ibadetinin toplumsal yönünü ortaya koymaktadır?

  A) Malın bereketlenmesi ve çoğalmasıdır.
  B) Nimetlere karşı bir şükür ifadesidir.
  C) Yardımlaşma ve dayanışmayı yaygınlaştırır.
  D) Malın temizlenmesini sağlar.
 • 2) Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen bazı camilerin duvarlarında görseldeki gibi kuş evlerinin olduğu görülmektedir.
  Osmanlı Dönemi’ndeki bu uygulamayı aşağıdaki hadislerden hangisinin teşvik ettiği
  söylenebilir?


  A) Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.
  B) Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.
  C) Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.
  D) İşlerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır.
 • 3) “Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?”
  (Mâide suresi, 91. ayet)
  Bu ayetten içki ve kumar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanların arasını bozabileceğine
  B) İnsanları ibadetlerden uzaklaştırabileceğine
  C) Şeytanın, insanları bu yollarla kötülüğe yöneltebileceğine
  D) İnsanların bu alışkanlıkları terk etmekte zorlanabileceğine
 • 4) Hz. Yusuf’un hayat hikâyesine bakıldığında kardeşlerinin kendisini kıskanması, Mısır vezirine köle olarak satılması ve bir iftira sonucu hapse atılması gibi zor ve sıkıntılı olaylar yaşadığı görülmektedir. Bunca olumsuzluğa rağmen hayatı boyunca güzel ahlakını koruduğu bilinmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un bu şekilde davranmasının sebeplerinden biri
  olamaz?

  A) Allah’a olan güveni
  B) Hükümdar olma isteği
  C) İnsanlara duyduğu merhamet
  D) Olaylar karşısındaki sabrı
 • 5) “...Kurbanlardan hem kendiniz yiyin hem de ihti­yacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere
  yedirin...” (Hac suresi, 36. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?

  A) Kurbanın bir bölümünün muhtaçlara dağıtılması
  B) Yardım edilen kişinin onurunu incitecek davranışlardan kaçınılması
  C) Hayvanların incitilmeden kurban edilmesi
  D) Kurban ibadetinin zenginler tarafından yerine getirilmesi
 • 6) Hz. Muhammed (sav.) gözleri görmeyen Abdullah b. Ümmi Mektum’u diğer sahabelerden ayırmamıştır. Üstelik ona öğretmenlik görevi vermiş ve bir defasında sefere çıkarken şehirde kendi yerine onu vekil olarak bırakmıştır.
  Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) Engelli insanlara değer verirdi.
  B) Eğitim ve öğretimi önemserdi.
  C) Gerektiğinde yerine yönetici görevlendirirdi.
  D) Sefere çıkma kararlarını danışarak alırdı.
 • 7) Hz. Muhammed (sav.) önemli her meselede sahabelerin görüşlerine başvurmuştur. Hakkında vahiy bulunmayan konularda ashabının bilgi ve fikirlerinden yararlanmıştır. Pek çok meseleyi onların katkıları ile çözüme kavuşturmuştur. Sahabeler Hz. Peygamber’den daha fazla danışarak iş yapan birini görmediklerini belirtmişlerdir.
  Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

  A) “...İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven...” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
  B) “...Onların işleri, aralarında danışma iledir...”(Şûrâ suresi, 38. ayet)
  C) “...Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” (Şûrâ suresi, 15. ayet)
  D) “...Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.” (Yûsuf suresi, 76. ayet)
 • 8) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemi göstermektedir?
  A) “Sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun...” (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
  B) “Sana bu mübarek kitabı, akıl sahipleri ayetlerini düşünüp öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sâd suresi, 29. ayet)
  C) “...Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
  D) “O, kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.” (Şûrâ suresi, 25. ayet)
 • 9) Öğrenciler hac ile ilgili kavramlar hakkında bilmeceler sormaktadır:
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorduğu bilmecelerin cevaplarından
  biri değildir?


  A) Vakfe
  B) Tavaf
  C) Sa’y
  D) İhram
 • 10)
  • “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 9. ayet)
  • “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyenilme sarılsın, hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın.” (Hadis-i Şerif)
  Bu ayet ve hadisten çıkarılacak ortak yargıaşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünya hayatı bir imtihan alanıdır.
  B) Allah ve Resul’ü ahirete hazırlanmayı emretmektedir.
  C) İslam, öğrenmeyi ve bilimi teşvik eder.
  D) Akıl, Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir.
 • 11) Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrensel bir yasa ile ilişkilendirilemez?
  A) “Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizler için oğullar
  ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı...” (Nahl suresi, 72. ayet)
  B) “Güneş’i ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (Ay’a)
  birtakım menziller takdir eden O’dur...” (Yunus suresi, 5. ayet)
  C) “Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi?...” (Fâtır suresi, 44. ayet)
  D) “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.” (Bakara suresi, 186. ayet)
 • 12) Bir kişinin iyi Müslüman olduğunu gösteren işaretlerden biri de onun lüzumsuz işlerden uzak durmasıdır.
  Hz. Peygamber bu hadis ile aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

  A) Hakkı gözetmeyi
  B) Zamanı iyi değerlendirmeyi
  C) Doğru sözlü olmayı
  D) Danışarak iş yapmayı
 • 13) Aşağıdaki ayetlerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir?
  A) “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza
  vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.” (Şûrâ suresi, 42. ayet)
  B) “...Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya ve
  yakın arkadaşa iyi davranın...” (Nisâ suresi, 36. ayet)
  C) “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar...” (Nahl suresi, 90. ayet)
  D) “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok
  ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet)
 • 14) Öğretmen, öğrencilerden çevre temizliğini ifade eden hadislerden birer afiş hazırlamalarını iste­miştir. Aşağıda öğrencilerin hazırladığı afişler verilmiştir.
  Buna göre hangi öğrencinin afişi istenen konu ile ilgili değildir?


  A) Fatma
  B) Betül
  C) Osman
  D) Ali
 • 15) “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. ayet)
  Zekât ile ilgili bu ayette aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

  A) Zekâtı kimler vermelidir?
  B) Zekât nelerden verilmelidir?
  C) Zekât nasıl verilmelidir?
  D) Zekât hangi oranda verilmelidir?
 • 16) Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde “... Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir, hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.” buyurmuştur.
  Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

  A) Sabırlı olması
  B) İnsana değer vermesi
  C) Hakkı gözetmesi
  D) Uyarıcı olması
 • 17)
  I. Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
  II. Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
  III. Hiç kimseye sabırdan daha iyi bir özellik verilmemiştir.
  IV. Sizden birinin sırtına bir bağ odun yükleyip pazarda satması, dilenmesinden daha
  hayırlıdır.
  Numaralanmış hadislerden hangileri çalışmanın önemiyle ilgilidir?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
 • 18) “Zekât, zenginleri sınamak ve fakirlere destek olmak için farz kılınmıştır. Eğer insanlar mallarının zekâtını verselerdi hiçbir Müslüman, fakir ve muhtaç kalmaz; Allah’ın farz kıldığı bu hakla o da ihtiyaçlarını gidermiş olurdu.” (Caferi Sadık)
  Bu sözde, zekât ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine değinilmemiştir?

  A) Allah’ın farz kıldığı bir ibadettir.
  B) Zenginler için bir imtihandır.
  C) Yoksulluğun önlenmesinde etkilidir.
  D) Verenin malını bereketlendirir.
 • 19) Mehmet sınıf arkadaşlarına şunları söyledi: “Arkadaşlar, hafta sonu babamla çok güzel bir faaliyete katıldım. Muhtarımız öncülüğünde mahallemizdeki bir şehit ailesini ziyaret ettik. Şehidin yakınlarına hâl ve hatırlarını sorup az da olsa acılarını paylaşmaya çalıştık. Minnet duygumuzu da ifade ettik. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu, çok etkilendim. Bir insanın üzüntüsünü paylaşmanın ve onunla beraber olmanın önemini derinden hissettim. Bundan sonra okulumda ve mahallemde benzer sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp uygulamaya karar verdim. Aranızda bana destek vermek isteyen varsa çok memnun olurum!”
  Bu metinden Mehmet ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) Yardımlaşma konusunda arkadaşlarından katkı beklemektedir.
  B) Toplumsal dayanışmayı arttıran faaliyetlerde bulunmayı istemektedir.
  C) Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
  D) İnsanlara yardım etme sorumluluğu taşımaktadır.
 • 20) “Biriniz bir kötülük ile karşılaştığında onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle reddetsin.” hadisi kötü alışkanlıkları önlemede öğüt olarak verilebilir.
  Bu metin ile aşağıdaki mesajlardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Kötü alışkanlıkları önlemede devlet gerekli tedbirleri almalıdır.
  B) Kötü alışkanlıklar karşısında duyarlı olunmalıdır.
  C) Kötü alışkanlıkları önlemek için iyi bir eğitim verilmelidir.
  D) Kötü alışkanlıkların akıl ve iradeyi zayıflattığı bilinmelidir.
Yorum Yap
Gönder